Liahona, Sune 2008
    Footnotes

    Liahona, Sune 2008

    ʻI hoʻo fekumi ki he foʻi mama FKT faka-Kemipoutia ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení, fakakaukau angé ki he founga ʻe tokoniʻi ai koe ʻe hoʻo fili ki he totonú ke ke mateuteu ai ke ʻalu ki he temipalé.