Fakahokohoko ʻo e Tohí
  Footnotes

  Fakahokohoko ʻo e Tohí

  MĀʻASI 2008 • VOLIUME 32 • FIKA 3

  ‘OKU MAU FAKAFEʻILOAKI FIEFIA ATU KIATE KOE ʻA E PAAKI MAKEHE KO ‘ENÍ

  ʻI hoʻomou lau ko ia e ngaahi fakamatala fakafolofola ʻo kau ki he moʻui mo e ngāue ʻa Sīsū Kalaisí, te mou ʻiloʻi ai e lahi fau ʻEne fakafōtunga mai e sīpinga ʻo e ʻofá. Naʻá Ne fai-fakamoʻui mo faitāpuekina. Naʻe ʻikai ke Ne ʻafio pē ki he vaivai ʻo e tangatá, ka naʻá Ne ʻafio ki he lotó—ʻo Ne foaki ʻa e ʻamanaki leleí, fakamoʻuí mo e faʻa fakamolemolé ʻi Heʻene ngāue fakafaifekaú, ngaahi akonakí pea mo ʻEne feilaulau fakaleleí.

  ʻOku moʻui ʻa e Fakamoʻui tatau pē, ʻa Ia ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá. ʻOkú Ne ʻafioʻi hotau lotó mo Ne ʻofa ʻiate kitautolu. ʻOkú Ne manavaʻofa mo Ne finangalo ke tāpuakiʻi kitautolu. Ko e pōpoaki ia ʻo e makasini ko ʻení. Te mou maʻu heni ʻa e ngaahi lea ʻa e kau palōfita mo e kau ʻaposetolo moʻuí, ʻo nau akoʻi mai ko hai ʻa Kalaisi pea mo e meʻa te Ne foaki mai maʻatautolú. Te mou maʻu ai ha ngaahi fakamoʻoni ʻa ha kakai anga-maheni kuo faitāpuekina ʻenau moʻuí ʻi heʻenau tali e fakaafe ʻa Kalaisi ke haʻu kiate Ia, ako ʻiate Ia mo muimui ʻiate Iá.

  ʻOku mau fakaafeʻi kimoutolu ke mou ako ʻi he faʻa lotu ʻa e ngaahi pōpoakí ni, pea tukulotoʻi kinautolu ʻo vahevahe atu ki he niʻihi kehé.

  —Ko e kau ʻētitá

  FAKAʻAONGAʻI ʻO E MAKASINI KO ʻENÍ

  ʻIloʻi ʻo e Huafa ʻOku Uiʻaki ʻa Sīsū Kalaisí. ʻOku lahi ha ngaahi huafa ʻoku uiʻaki ʻa Sīsū ʻi he folofolá. ʻOku fai ha fakamatala he makasini ko ʻení ki ha niʻihi ʻo kinautolu. Ko e hā ha founga kuó ke ongoʻi ai ʻEne ʻofá, ko ha ola hoʻo ʻiloʻi Hono ngaahi huafá mo mahino kiate koe ʻa hono ʻuhinga takitaha ʻi hoʻo moʻuí?

  Fakamoʻoni ʻo Kau ki he Fakamoʻuí. Hili hono lau ʻo e “Hoko ko ha Fakamoʻoni ʻo Kalaisí” (p. 58), fakakaukauʻi ha ngaahi founga ʻe lava ke mou hoko ai ko ha fakamoʻoni kiate Ia. ʻOku fakamālohia fēfē ʻa hoʻo tuí ʻe he ngaahi fakamatala ko ʻení?

  Akoʻi mo Ako ki he Ongoongoleleí. ʻOku lava ke maʻu ʻi he Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní ha ngaahi maʻuʻanga tokoni lahi ki hono akoʻi ʻo e ongoongoleleí ʻi ʻapi mo e Siasí. Ke maʻu atu ha fakamatala lahi ange, vakai ki he www.lds catalog.com pe ko hoʻomou senitā tufakiʻanga nāunau fakalotofonuá.