Liahona
  Footnotes

  Liahona

  TE PEHE NO TE AMUIRAA

  TUHAA AMUIRAA O TE PO‘IPOI MAHANA MAA

  « Haere Tatou ma te Faaroo », Te mau Himene, no. 37 ; « Faith of our Fathers », Hymns, no. 84, faanahohia mai e Longhurst, nene‘iraa a Sonos ; « Come unto Him », Hymns, no. 114 ; « Oaoa Tatou i te Tau no te Ora », Te mau Himene, no. 3 ; « I Hea Vau e Farii ai te Hau ? » Te mau Himene, no. 62, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia ; « Tiaturi Au i te Mesia », Te mau Himene, no. 66, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia.

  TUHAA AMUIRAA O TE AVATEA MAHANA MAA

  « Come, Rejoice », Hymns, no. 9, faanahohia mai e Unsworth, haaparare-ore-hia ; « Te Pure Matamua a Iosepha Semita », Te mau Himene, no. 15, faanahohia mai e Kasen, nene‘iraa a Jackman ; « Haere Mai, e te Feia Mo‘a », Te mau Himene, no. 18 ; « Oh, May My Soul Commune with Thee », Hymns, no. 123, faanahohia mai e Dalton, nene‘iraa a Plum.

  TUHAA AMUIRAA NA TE AUTAHU‘ARAA

  « E te Faaora o Iseraela », Te mau Himene, no. 6 ; « Sweet Is the Peace the Gospel Brings », Hymns, no. 14, faanahohia mai e Staheli, haaparare-ore-hia ; « E te mau Nunaa E », Te mau Himene, no. 4 ; « We Ever Pray for Thee », Hymns, no. 23, faanahohia mai e Kasen, haaparare-ore-hia.

  TUHAA AMUIRAA O TE PO‘IPO‘I SABATI

  « Aratai Mai, E Iehova », Te mau Himene, no. 40 ; « E to Matou Fatu Here », Te mau Himene, no. 84 ; « A Child’s Prayer », Children’s Songbook, 12, faanahohia mai e Perry, nene‘iraa a Jackman ; « E Tamarii Au na te Atua ra », Te mau Himene, no. 185 ; « God So Loved the World », The Choirbook, 28, nene‘iraa a IRI ; « Auê te Paari », Te mau Himene, no. 41, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia.

  TUHAA AMUIRAA O TE AVATEA SABATI

  « Beautiful Zion, Built Above », Hymns, no. 44, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia ; « Our Prayer to Thee », Parry, te mau parau na Russell M. Nelson, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia (taata himene: Scott Miller) ; « Mauruuru Matou, E te Atua », Te mau Himene, no. 10 ; « Himene Tatou Nei », Te mau Himene, no. 87, faanahohia mai e Wilberg, haaparare-ore-hia.

  PUTUPUTURAA RAHI NA TE SOTAIETE TAUTURU

  « E te Faaora o Iseraela », Te mau Himene, no. 6 ; « Te Mau Nunaa ! » Te mau Himene, no. 163, faanahohia mai e Webb, haaparare-ore-hia ; « E te mau Nunaa E », Te mau Himene, no. 4, pitiraa o te auri faanahohia mai e Webb, haaparare-ore-hia ; « O te Fatu ra To‘u Maramarama », Te mau Himene, no. 43, faanahohia mai e Kasen, nene‘iraa a Jackman.

  Te mau haruharuraa o te amuiraa e vai nei

  E roaa te mau haruharuraa o te mau putuputuraa o te amuiraa i roto e rave rahi huru reo i ni‘a ia www.lds.org. E roaa atoa te mau haruharuraa i te mau fare hooraa buka, e piti ava‘e i muri mai i te amuiraa.

  Te mau a‘oraa i ni‘a i te itenati

  No te farii i te mau a‘oraa o te amuiraa rahi i ni‘a i te itenati i roto e rave rahi huru reo, a haere i ni‘a ia www.lds.org. A pata i ni‘a ia « Gospel Library » e « General Conference », e a ma‘iti i te reo.

  Te mau parau poro‘i na te mau orometua haapii e te mau tuahine hahaere

  No te mau parau poro‘i a te mau orometua haapii e te mau tuahine hahaere, a ma‘iti i te hoê tumu parau e tano i te mau hinaaro o te feia o ta outou e hahaere.

  I NI‘A I TE TAPO‘I

  Te mau hoho‘a patahia e Craig Dimond.

  TE MAU HOHO‘A NO TE AMUIRAA

  Te mau hoho‘a no ni‘a i te amuiraa rahi i Salt Lake City, ua patahia te reira na Craig Dimond, Welden C. Andersen, John Luke, Matthew Reier, Christina Smith, Les Nilsson, Scott Davis, Rod Boam, Emily Leishman, Geoffrey McAllister, Mark Weinberg, Cody Bell, e Camilla Combs ; i Paratira, na Laureni Fochetto ïa ; i Canada, na Laurent Lucuix ïa ; i Tanemata, na Lisa Als Klein Frederiks raua o Ann-Mari Als Lindberg ïa ; i Inidia, na Merinda Cutler ïa ; i Mehico, na Reynaldo Martinez ïa ; i Peru, na Ryan Brown ; i Afirita apato‘erau, na Rob Milne ïa ; e i te fenua Antilles, na David Hooson ïa.

  TE HAAPIIRAA E TE APORAA I TE ITE NO ROTO MAI I TE AMUIRAA RAHI

  Te mau arata’iraa no Te mau Haapiiraa no to Tatou Anotau, te mau Buka arata’i na te Autahu’araa a Aarona e te Feia Apî Tamahine, e te mau faahororaa tumu parau e te aamu no teie amuiraa, e iteahia te reira i ni’a i te itenati www.lds.org.

  A haere i ni‘a ia www.lds.org, a pata i ni‘a ia « Gospel Library ». A pata i ni‘a ia « General Conference », a ma‘iti i te reo e te amuiraa hopea.

  TABULA NO TE MAU HAAPIIRAA NO TO TATOU ANOTAU

  Materia haapiiraa no te sabati maha

  Novema 2007-Eperera 2008 : Te mau a‘oraa nene‘ihia i roto i te Liahona e te Ensign* no Novema 2007

  Me 2008-Atopa 2008 : Te mau a‘oraa nene‘ihia i roto i te Liahona e te Ensign* no Me 2008

  *Na te mau peresideni tĭtĭ e te mataeinaa e ma‘iti i te mau a‘oraa e faaohipa, e aore ra, e nehenehe ta ratou e horo‘a i te reira ohipa na te mau episekopo e te mau peresideni amaa e rave.