Oppholdelse av Kirkens embedsmenn og funksjonærer

Oppholdelse av Kirkens embedsmenn og funksjonærer

Mine brødre og søstre, president Hinckley har bedt meg fremlegge for dere Kirkens generalautoriteter, områdesyttier og presidentskaper for hjelpeorganisasjonene for oppholdelse.

Det er foreslått at vi oppholder Gordon Bitner Hinckley som profet, seer, åpenbarer og president for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Thomas Spencer Monson som førsterådgiver i Det første presidentskap og James Esdras Faust som annenrådgiver i Det første presidentskap.

De som er enige, viser det med oppløftet hånd.

Hvis noen er imot, kan de vise det.

Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monson som president for De tolv apostlers quorum, Boyd Kenneth Packer som fungerende president for De tolv apostlers quorum og følgende som medlemmer av dette quorumet: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Henry B. Eyring, Dieter F. Uchtdorf og David A. Bednar.

De som er enige, bes vise det.

Noen imot.

Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i Det første presidentskap og De tolv apostler som profeter, seere og åpenbarere.

Alle som er enige, bes vise det.

Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn.

Det er foreslått at vi avløser følgende som områdesyttier fra og med 1. mai 2006:

Salvador Aguirre, Jose C. Aleson, Daniel P. Alvarez, David S. Baxter, Shayne M. Bowen, Yatyr M. Cesar, Robert M. Cowan, Keith R. Edwards, Stanley G. Ellis, Franz R. Gaag, Daniel L. Johnson, Joel H. McKinnon, Marcus B. Nash, Armando A. Sierra, Jeffrey C. Swinton, Remus G. Villarete.

Alle som ønsker å være med oss og takke disse, bes vennligst vise det. Takk.

Det er foreslått at vi oppholder som nye medlemmer av De syttis første quorum eldstene Keith K. Hilbig, David S. Baxter, Shayne M. Bowen, Daniel L. Johnson, Marcus B. Nash og Anthony D. Perkins, og som nye medlemmer av De syttis annet quorum, eldstene Craig A. Cardon, Don R. Clarke, Keith R. Edwards, Stanley G. Ellis og Larry W. Gibbons.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot, med det samme tegn.

Det er foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesyttier:

Jose L. Alonso, Vladimiro J. Campero, Juan A. Etchegaray, Hernan I. Herrera, David J. Hoare, Cesar H. Hooker, Javier Ibañez, Daniel M. Jones, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Daniel A. Moreno, Kent H. Murdock, J. Michel Paya, Stephen D. Posey, Carlos F. Rivas, Juan M. Rodriguez, Carlos Villanova.

Alle som er enige, bes vise det.

Noen imot, med det samme tegn.

Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesyttier og presidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er innsatt.

De som er enige, bes vise det.

De som er imot, kan vise det.

President Hinckley, det ser ut til at oppholdelsen har vært enstemmig bekreftende.

Takk, brødre og søstre, for deres tro og bønner.

Vi vil nå be de nylig kalte general- autoriteter innta sine plasser på forhøyningen.