Se enden fra begynnelsen

Se enden fra begynnelsen

Hvis dere stoler på Herren og er lydig mot ham, vil han hjelpe dere til å nå det store potensial han ser i dere.

Mine kjære brødre, jeg føler godt og samtidig ydmykhet over å være sammen med dere i denne verdensompennende forsamling av prestedømsbærere. Jeg er glad i dere og beundrer dere. Det er en ære å bli regnet som en av dere. Jeg hilser dere som har myndighet til å handle i Guds navn og utføre ordinanser som er en vital kilde til evig styrke og kraft for menneskers velbefinnende.

Jeg vil i dag tale til dere flotte unge menn som forbereder dere til å øve stor påvirkning i verden – dere som har trådt inn Det aronske prestedømmes rekker og dere som allerede har mottatt Det melkisedekske prestedømmes hellige ed og pakt. Det prestedømme dere bærer, er en stor kraft til det gode. Dere lever i en tid med store utfordringer og muligheter. Som åndesønner av himmelske foreldre har dere frihet til å treffe de rette valg. Det krever hardt arbeid, selvdisiplin og en optimistisk holdning, noe som vil gi dere glede og frihet nå og i fremtiden.

Herren sa til Abraham: «Mitt navn er Jehova, og jeg kjenner enden fra begynnelsen, derfor skal min hånd være over deg» (Abraham 2:8). Mine unge venner, i dag sier jeg til dere at hvis dere stoler på Herren og er lydig mot ham, vil hans hånd være over dere. Han vil hjelpe dere til å nå det store potensial han ser i dere, og til å se enden fra begynnelsen.

La meg fortelle om noe jeg opplevde i mine guttedager. Da jeg var 11 år gammel, måtte min familie i hui og hast forlate Øst-Tyskland og begynne et nytt liv i Vest-Tyskland. Inntil min far kunne gjenoppta sitt opprinnelige yrke som statsansatt, drev mine foreldre en liten vaskeribedrift i den lille byen vår. Jeg leverte ferdigvasket tøy til kundene. For å klare det trengte jeg en sykkel til å trekke den tunge kjerren. Jeg hadde bestandig drømt om å eie en flott, skinnende, tøff rød sykkel. Men vi hadde aldri hatt penger til å oppfylle den drømmen. Isteden fikk jeg en tung, stygg, sort og solid arbeidshest av en sykkel. Jeg leverte vask med den sykkelen før og etter skoletid i ganske mange år. I det store og hele var jeg ikke overbegeistret for sykkelen, kjerren og jobben min. Noen ganger føltes kjerren så tung og arbeidet så slitsomt at jeg trodde lungene mine skulle briste, og jeg måtte ofte stoppe for å få igjen pusten. Men jeg gjorde min del, for jeg visste at familien sårt trengte inntekten, og dette var min måte å bidra på.

Om jeg bare den gang hadde visst det jeg fikk vite mange år senere – om jeg bare hadde kunnet se enden fra begynnelsen – ville jeg verdsatt disse erfaringene mer, og jobben ville ha vært så mye lettere.

Mange år senere, da jeg skulle innkalles til militærtjeneste, besluttet jeg å la meg verve til flyvåpenet isteden og bli flyver. Jeg elsket å fly og tenkte at å bli pilot, det var noe for meg.

For å bli godtatt måtte jeg gjennomgå en rekke prøver, deriblant en helseundersøkelse med strenge krav. Legene var en smule usikre på resultatene og tok flere medisinske prøver. Så konstaterte de: «Du har arr på lungene som tyder på at du hadde en lungesykdom tidlig i tenårene, men du er åpenbart frisk nå.» Legene lurte på hva slags behandling jeg hadde fått for å bli frisk av sykdommen. Før denne legeundersøkelsen hadde jeg aldri visst at jeg hadde hatt noen lungesykdom. Da forsto jeg at den regelmessige mosjonen i frisk luft som visergutt i vaskeriet hadde medvirket til å helbrede sykdommen. Uten den ekstra anstrengelsen å tråkke gatelangs dag ut og dag inn med den tunge, sorte sykkelen og vaskerikjerra gjennom byen vår, ville jeg kanskje aldri ha blitt jetflyver og senere flykaptein på 747.

Vi kjenner ikke alltid vår fremtid i detalj. Vi vet ikke hva som ligger foran oss. Vi lever i en tid med usikkerhet. Vi er omgitt av utfordringer på alle kanter. Fra tid til annen kan motløshet komme snikende, vi kan føle frustrasjon, tvile på om det vi gjør, egentlig har noen verdi. I slike tunge stunder hvisker Satan i vårt øre at vi aldri kommer til å lykkes, at prisen ikke er verd anstrengelsene og at vår lille innsats aldri vil ha noen betydning. Han, all løgnens far, vil prøve å hindre oss i å se enden fra begynnelsen.

Heldigvis blir dere unge prestedømsbærere i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige undervist av profeter, seere og åpenbarere i vår egen tid. Det første presidentskap har sagt: «Vi har stor tillit til dere. Dere er utvalgte ånder… Dere står ved begynnelsen av deres reise gjennom jordelivet. Deres himmelske Fader ønsker at deres liv skal være fylt av glede og føre dere tilbake til hans nærhet. De avgjørelser dere tar nå, vil være bestemmende for mye av det som vil skje i deres liv og gjennom evigheten.» (Til styrke for ungdom [2001], 2.) «Du er ansvarlig for å lære hva din himmelske Fader vil du skal gjøre, og så gjøre ditt beste for å følge hans vilje.» (Det aronske prestedømme: Vi oppfyller vår plikt overfor Gud [2001], 4.)

Jeg er uendelig takknemlig for vår kjære president Gordon B. Hinckley, som er en inspirert leder, Guds profet i vår tid, og for hans fine rådgivere. Deres profetiske oversikt hjelper dere å se enden fra begynnelsen.

Herren elsker dere, det er derfor han har gitt dere bud og profeters ord til veiledning på reisen gjennom livet. Noe av den aller viktigste veiledningen for deres liv finner dere i heftet Til styrke for ungdom. Dette lille heftets fysiske utseende kunne kvalifisere til Skriftens beskrivelse: «ut av små ting kommer det som er stort» (L&p 64:33). Heftet har i seg selv liten materiell verdi, kanskje bare et par kroner. Men læren og prinsippene det inneholder, er en uvurderlig skatt. Dere unge menn som er 18 år og eldre, om dere ikke har dette heftet lenger, bør dere skaffe dere et, ta vare på det og bruke det. Dette lille heftet er en juvel for enhver aldersgruppe. Det inneholder normer som er hellige symboler på vårt medlemskap i Kirken.

Legg merke til at Til styrke for ungdom, den tilhørende Veiledning for foreldre og ledere for ungdom og Kirkens tempelanbefaling alle har bilde av Salt Lake tempel på forsiden. Templet er det sammenføyende ledd mellom generasjoner – i dette liv og i all evighet. Alle templer er innviet for det samme formål: Å hjelpe til med å oppfylle Gud vår evige Faders guddommelige gjerning og herlighet: «å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv» (Moses 1:39). Disse templene er hellige bygninger der evige spørsmål blir besvart, der sannhet blir forkynt og ordinanser forrettet så vi kan leve med en forståelse av vår guddommelige arv som Guds barn og med bevissthet om vårt potensial som evige skapninger. Herrens hus hjelper dere å se enden fra begynnelsen.

Akkurat som Guds templer er hellige, er deres jordiske legemer også det. Apostelen Paulus sa:

«Vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.

Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!» (1. Kor. 6:19-20).

Mine kjære brødre og prestedømsbærere i alle aldre, overalt i verden, la oss anvende våre tanker, sinn og hjerter og våre legemer med den respekt og verdighet som er verdig et hellig tempel gitt oss av vår himmelske Fader.

Profeter i vår egen tid har gitt dere det løfte, mine venner, at når dere holder fast ved de normene som er gitt i Til styrke for ungdom, og «etterlever Skriftenes sannheter, vil du være i stand til å utføre ditt livsverk med større visdom og evne og utholde prøvelser med større mot. Du vil få hjelp av Den hellige ånd… Du vil være verdig til å reise til templet for å motta hellige ordinanser. Disse velsignelsene, og mange andre, kan bli dine.» (Til styrke for ungdom, 2.)

Vi vet at Gud holder sine løfter. Vi må oppfylle vår del for å kunne motta hans velsignelser. Profeten Joseph Smith sa: «Når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av» (L&p 130:21).

Ethvert medlem som ønsker å komme til templet, uansett alder, må forberede seg for denne hellige erfaringen. Visse spørsmål vil bli stilt av din biskop og stavspresident, som har prestedømmets myndighetsnøk- ler og er alminnelige dommere i Kirken. Disse viktige spørsmålene omfatter blant annet: Er du ærlig? Er du moralsk ren? Holder du Visdomsordet? Er du lydig mot tiendeloven? Og oppholder du Kirkens ledere? Svarene på disse spørsmålene gjenspeiler dine holdninger og handlinger.

Dere unge menn er kanskje ikke klar over at de normene Herren har fastsatt i tempelanbefalingsspørsmålene, er svært lik de normene vi finner i Til styrke for ungdom. I stille stunder, men også under den største fristelse vil disse normene og Den hellige ånds veiledning hjelpe dere å ta de riktige valgene med hensyn til deres utdannelse, venner, påkledning og utseende, underholdning, media og internett, språk, passende stevnemøter, seksuell renhet, ærlighet, overholdelse av sabbatsdagen og tjeneste for andre. Hvordan du etterlever disse normene vil fortelle mye om hvem du er og hva du søker å bli.

Herren ønsker at dere, mine unge venner, skal ønske av hele deres hjerte å følge disse normene og etterleve evangeliets sannheter som vi finner i Skriftene. Når dere gjør det, vil dere se lenger enn til øyeblikket, og dere vil se deres lysende, herlige fremtid med store muligheter og stort ansvar. Dere vil være villige til å arbeide hardt og være utholdende, og dere vil ha en optimistisk holdning til livet. Dere vil se at deres livskurs først vil lede dere til Herrens hus og deretter til en heltidsmisjon som representant for Frelseren, hvor han enn vil sende dere. Etter misjon vil dere tilrettelegge og planlegge deres liv på grunnlag av de samme normene. For deres indre øye vil dere derfor se dere selv tre inn i Herrens hus for å inngå evig ekteskap og stifte familie. Deres prioriteringer vil forandres til å passe med de prioriteringer Frelseren har gitt oss. Og Gud vil velsigne dere og åpne deres forstands øyne så dere kan se enden fra begynnelsen.

Når dere etterlever normene som er gitt i Til styrke for ungdom, vil dere få en god følelse for dere selv. Skriv de normene på deres hjerte og i deres sinn, og etterlev dem. Sammenlign hver av dem med det stadiet dere er på i dag. Lytt til Ånden, som vil lære dere hva dere må gjøre for å bli mer lik Jesus. Hvis dere erkjenner at dere trenger å forandre noe, så forandre det, utsett det ikke. Bruk sann omvendelse og Jesu Kristi forsonings gave og kraft til å rydde opp i ting som hindrer deg i å nå ditt sanne potensial. Om det virker tøft, så stå på. Det er verdt det. Herren har et løfte til deg som han også hadde til profeten Joseph Smith: «Vit da, min sønn, at alle disse ting skal gi deg erfaring og være til ditt gode» (L&p 122:7).

Mine kjære bestefedre, fedre, onkler, brødre og venner av våre unge, vi kan være til stor hjelp i denne prosessen. Kong Benjamin sa at når foreldre er virkelig omvendt, vil de «lære [sine barn] å vandre på sannhetens og sindighetens veier, [de] vil lære dem å elske hverandre og tjene hverandre» (Mosiah 4:15). Det er sagt at «å undervise ved eksempel er en måte å undervise på». Jeg vil si at «å undervise ved eksempel er den beste måte å undervise på».

Vær så snill å undervise våre unge ved å være en forbilledlig tempelverdig prestedømsbærer. Deres gode livsførsel, deres kjærlighet til Gud og deres medmennesker, deres anvendte vitnesbyrd om Jesu Kristi gjengitte evangelium vil være en overbevisende kraft for våre unge, og det vil hjelpe dem å se enden fra begynnelsen.

Mine kjære unge venner, vær så snill å fullkommengjøre deres liv ved å etterleve disse normene som er gitt av profetene i vår tid. Gjør dere dette, trinn for trinn, dag etter dag, vil dere holde prestedømmet i ære, og dere vil bli forberedt til å bli utslagsgivende i verden. Dere vil også befinne dere på rett kurs til å vende tilbake med ære til vår himmelske Fader.

Mine kjære medtjenere i prestedømmet, jeg lover dere i dag at når dere følger dette mønsteret, vil Herren hjelpe dere å gjøre mer ut av livet enn dere noen gang kan gjøre selv. Han vil hjelpe dere til alltid å se enden fra begynnelsen.

Dette vitner jeg om som en Herrens, vår Frelsers, apostel og i Jesu Kristi hellige navn, amen.