Plei ditt ekteskap

Plei ditt ekteskap

Et ekteskap ville være lykkeligere hvis man pleier det omsorgsfullt.

Mine kjære brødre og søstre, takk for deres kjærlighet til Herren og hans evangelium. Hvor dere enn bor, er deres rettferdige livsførsel forbilledlig i disse tider med smuldrende moral og ekteskap som oppløses.

Når vi Brødre reiser rundt i verden, ser vi noen ganger bekymringsfulle ting. På en flyreise nylig satt jeg bak et ektepar. Hun elsket åpenbart sin mann. Da hun strøk ham over nakken, så jeg gifteringen hennes. Hun satt tett inntil ham og hvilte hodet mot skulderen hans, hun søkte fellesskap.

Derimot syntes han fullstendig å ha glemt hennes nærvær. Han var helt oppslukt av et elektronisk spill. Under hele flyturen var han opptatt av den tingesten. Ikke en eneste gang så han på henne eller imøtekom hennes lengsel etter kjærlighet.

Hans manglende oppmerksomhet ga meg lyst til å rope: «Få opp øynene, mann! Kan du ikke se? Vær litt oppmerksom! Din hustru elsker deg! Hun trenger deg!»

Jeg vet ikke noe mer om dem. Jeg har ikke sett dem siden. Kanskje ble jeg unødig urolig. Og høyst sannsynlig, hvis mannen hadde visst om min bekymring for dem, ville han vel synes synd på meg som ikke vet hvordan jeg skal bruke et så spennende leketøy.

Men dette vet jeg: Jeg vet «at ekteskap mellom mann og kvinne er innstiftet av Gud, og at familien står sentralt i Skaperens plan for hans barns evige fremtid».1 Jeg vet at jorden ble dannet og at Herrens kirke ble gjenopprettet for at familier kunne bli beseglet og opphøyet som evige enheter.2 Og jeg vet at en av Satans listige metoder for å undergrave Herrens verk er å angripe de hellige institusjoner som ekteskap og familie er.

Ekteskap gir større muligheter for lykke enn noe annet forhold mennesker imellom. Like fullt kommer noen ektepar til kort i forhold til sine fulle muligheter. De lar romantikken fare, tar hverandre for gitt og lar andre interesser eller forsømmelsens skyer skygge for det deres ekteskap egentlig kunne være. Et ekteskap ville være lykkeligere hvis man pleier det omsorgsfullt.

Jeg er klar over at mange modne medlemmer av Kirken ikke er gift. Uforskyldt er de alene om å takle livets prøvelser. La oss alle huske at Herren, i sin egen tid og på sin egen måte, vil se til at ingen velsignelse blir berøvet hans trofaste hellige.3 For dem som nå er, eller vil bli, gift, vil jeg foreslå to tiltak for å få et mer gledesfylt ekteskap.

I. Doktrinært fundament

Første trinn er å forstå det doktrinære fundament for ekteskap. Herren erklærte at ekteskap er den lovlig inngåtte vielse mellom en mann og en kvinne: «Ekteskap er forordnet av Gud for mennesket.

Derfor er det ifølge loven at han skulle ha én hustru, og de to skal være ett kjød, og alt dette for at jorden kan oppfylle sin skapelses mål.»4

Verdslige trender til å definere ekteskap på noen annen måte vil bedrøvelig nok tjene til å ødelegge ekteskapet som institusjon. Slike fremstillinger er i strid med Guds plan.

Det var Han som sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.»5

Skriften bekrefter videre at «i Herren er hverken mannen noe uten kvinnen eller kvinnen noe uten mannen.»6

Ekteskapet er støpeskjeen for samfunnets orden, dyders kilde og grunnlaget for evig opphøyelse. Ekteskap har blitt guddommelig forordnet som en evig pakt.7 Ekteskapet helliggjøres når det vernes om og holdes hellig. Det er ikke bare en forening mellom ektemann og hustru, det omfatter også partnerskap med Gud.8 «Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre».9 Barn som fødes innenfor denne ekteskapsunion, er «en gave fra Herren».10 Ekteskap er bare en begynnende knopp av fami- lielivet. Foreldreoppgaven er dets blomst. Og buketten blir enda vakrere når den velsignes med barnebarn. Familier kan bli like evige som selve Guds rike.11

Ekteskap er både et bud og et opphøyelsens prinsipp i evangeliet.12 Fordi det er forordnet av Gud, er de intime uttrykk for ekteskapelig kjærlighet hellige. Likevel er det altfor vanlig at disse guddommelige gaver vanhelliges. Hvis et par tillater slibrige ord eller pornografi å forderve deres intimitet, krenker de sin Skaper samtidig som de fornedrer og forringer sine egne gudgitte gaver. Sann lykke er betinget av personlig renhet.13 Skriften befaler: «Vær rene.»14 Ekteskapet skulle alltid være en pakt om å lede mann og hustru til opphøyelse i celestial herlighet.

Ekteskapet var av Herren ment å vare utover den fysiske død. Hans plan tilbyr evig fortsettelse av familien i Guds rike. Hans plan innbefatter templer og anledninger til å forrette i dem for levende og døde. Et ekteskap som blir beseglet der, fører mann og hustru inn i den strålende enhetsorden som er så nødvendig for Guds verks fullendelse.15

Læresetninger knyttet til ekteskap innbefatter individuell handlefrihet og ansvarlighet. Vi er alle ansvarlige for de valg vi gjør. Ektepar som blir velsignet med barn, står til ansvar overfor Gud for den omsorg de gir sine barn.

I møter med prestedømsledere spør jeg ofte hvordan de prioriterer sine forskjellige ansvarsoppgaver. Som oftest nevner de sine viktige plikter i Kirken som de er kalt til å ivareta. Altfor få nevner sitt ansvar i hjemmet. Likevel er prestedøms - embeder, nøkler, kall og quorumer ment å opphøye familier.16 Prestedømsmyndigheten er gjengitt for at familier kan bli beseglet for evigheten. Så, brødre, deres fremste prestedømsplikt er å gi næring til deres ekteskap – å ha omsorg for, respektere, ære og elske deres hustru. Vær en velsignelse for henne og deres barn.

II Styrk ekteskap

La oss med dette doktrinære grunnlaget i minne se på neste trinn – konkrete tiltak som vil styrke et ekteskap. Jeg vil gi noen forslag som eksempler, og oppfordrer det enkelte ektepar til å tenke gjennom dem og om nødvendig tilpasse dem til sin situasjon.

La meg foreslå tre handlingsverb: å verdsette, å kommunisere og å overveie.

Å verdsette – å si «jeg elsker deg» og «takk» – er ikke vanskelig. Men disse uttrykkene for kjærlighet og verdsettelse gjør mer enn å anerkjenne en vennlig tanke eller handling. De er tegn på høflighet. Når takknemlige ektefeller ser etter det gode i hverandre og gir hverandre oppriktige komplimenter, vil både mann og hustru gå inn for å bli den person som komplimentene beskriver.

Forslag nummer to – å kommunisere godt med deres ektefelle – er også viktig. God kommunikasjon innbefatter å ta seg tid til å planlegge sammen. Ektepar trenger tid for seg selv til å iaktta, snakke sammen og virkelig lytte til hverandre. De trenger å samarbeide – hjelpe hverandre som likestilte medarbeidere. De trenger å pleie sitt åndelige så vel som sitt fysiske forhold. De skulle bestrebe seg på å oppløfte og motivere hverandre. Deres ekteskapelige enhet opprettholdes når mål blir forstått av begge parter. God kommunikasjon styrkes også ved bønn. Å be og konkret nevne ektefellens gode gjerning (eller hans eller hennes behov) styrker ekteskapet.

Mitt tredje forslag er å overveie. Dette ordet har en dyp betydning. Den latinske roten: con betyr «med», og templum betyr «en plass eller et sted å meditere». Det er fra denne roten ordet tempel kommer. Hvis et ektepar ofte overveier – med hverandre i templet – vil hellige pakter bedre huskes og overholdes. Hyppig deltakelse i tempelarbeid og regelmessig skriftstudium som familie gir næring til ekteskapet og styrker troen innen familien. Overveielse skaper forventninger og gjenklang (eller man kommer i harmoni med hverandre og med Herren). Overveielse vil gi næring til både ekteskapet og Guds rike. Mesteren sa: «Søk ikke denne verdens ting, men søk først å bygge opp Guds rike, og å opprette hans rettferdighet, så skal alle disse ting bli gitt dere i tillegg».17

Jeg oppfordrer alle ektefeller til å vurdere disse forslagene og deretter sette seg konkrete mål for å styrke sitt eget forhold. Begynn med et oppriktig ønske. Finn ut hva som trengs for å velsigne deres åndelige enhet og hensikt. Fremfor alt, vær ikke egoistisk! Opparbeid en uselvisk og generøs ånd. Gjør hver dag sammen god og minneverdig som en høyt skattet gave fra himmelen.

President Harold B. Lee har sagt: «Det viktigste i Herrens verk som dere og jeg vil utrette, vil være innenfor veggene i deres eget hjem».18 Og president David O. McKay erklærte: «Ingen annen suksess kan oppveie av man svikter i hjemmet.»19

Når dere som mann og hustru erkjenner det guddommelige mønster i deres forening – når dere i dypet av deres hjerte føler at Gud har bragt dere til hverandre – vil dere få en større visjon og forståelse. Slike følelser uttrykkes i teksten til en sang som lenge har vært en av mine favoritter:

Fordi du kommer til meg kun med kjærlighet

og holder min hånd og hever mitt blikk,

ser jeg en verden av håp og glede

fordi du kommer til meg!

Fordi du taler til meg med søt aksent,

ser jeg roser omkring mine føtter

og ledes gjennom tårer og glede til deg,

fordi du taler til meg!

Fordi Gud har gjort deg til min, vil jeg skatte deg

gjennom lys og mørke i all evighet,

og be om at hans kjærlighet gjør vår guddommelig,

fordi Gud har gjort deg til min!20

Måtte ethvert ekteskap tilføres slik næring, er min bønn i Jesu Kristi navn, amen.