Nå er tiden inne for en misjon!

Nå er tiden inne for en misjon!

Spennende arbeidsfelt over hele verden muliggjør Herrens inspirasjon til å kalle unge menn og kvinner og hengivne ektepar til utfordrende oppgaver.

Det ville være vanskelig å forestille seg noe mer spennende å gjøre som ung mann, kvinne eller ektepar i verden i dag enn å være heltidsmisjonær for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Budskapet om det gjengitte evangelium som vi gir, er uomgjengelig nødvendig. Det er fra Gud vår evige Fader til alle hans barn på jorden, og hans elskede Sønn, Jesus Kristus, står sentralt i det. Når budskapet blir forstått og etterlevd, kan det erstatte verdslig uro med fred, sorg med glede og gi løsninger på livets stadige utfordringer.

Vi har nå en meget klar kurs for å lykkes i misjonærarbeid. Den finner vi i veiledningsheftet Forkynn mitt evangelium og de hjelpemidler som er utarbeidet for å ledsage det. De høyst virkningsfulle misjonærleksjonene er basert på å undervise ved Ånden istedenfor utenatlært mekanisk undervisning. De har i stor grad forbedret undervisningen i evangeliet over hele verden. Hver misjonspresident har fått grundig innføring i hvordan det nye materiellet skal brukes. Resultatet er en kjerne av ytterst dyktige, hengivne, entusiastiske misjonspresidenter med evne til å inspirere og gi sterk motivasjon til sine misjonærer.

Det verdensomfattende studiet og anvendelsen av konseptene i Forkynn mitt evangelium blant alle misjonærer har styrket vår evne til å forkynne budskapet om gjenopprettelsen og undervise om frelsesplanen og andre prinsipper i evangeliet. Hevingen av verdighetslisten har fått vidtrekkende følger. Vi ser mer hengiven tjeneste i felten, sterkere samhold mellom misjonæren og hans ledsager, langt mer effektiv undervisning, og vi beholder flere konvertitter.

Den alminnelige ledelse når det gjelder å føre tilsyn med misjonærarbeidet, er uforlignelig. Den følger opp alt misjonærarbeid over hele verden gjennom områdepresidentskaper, De syttis syv presidenter, De tolvs quorum og Det første presidentskaps personlige samlede interesse.

Spennende arbeidsfelt over hele verden muliggjør Herrens inspirasjon til å kalle unge menn og kvinner og hengivne ektepar til utfordrende oppgaver, tilpasset den enkeltes personlige behov og evner. Jeg fryder meg over å ta del i dette spennende arbeidet som i så stor grad velsigner så mange over hele verden.

Eldste M. Russell Ballard har talt om å skape et hjem der evangeliet deles med andre. Jeg vil si litt om hvordan man kan forberede seg til heltidsmisjon som eldste, søster eller ektepar.

Prosessen begynner i hjemmet lenge før misjonæralder, når foreldre innpoder i enhver ung gutts sinn og hjerte begrepet «når jeg reiser på misjon», ikke «hvis jeg reiser på misjon». Barna lærer best evangeliets sannheter i hjemmet, der undervisningen kan tilpasses hvert barns alder og evne. I hjemmet skreddersys hele sannhetens rustning til det enkelte barns egenskaper. Foreldrenes undervisning forbereder barna på livet og forbereder verdige unge menn til gleden over misjonærtjeneste. I hjemmet kan en ung pike forstå at hennes fremste rolle er å være hustru og mor. Mens forberedelsen pågår, kan hun likevel finne anledning til å utføre en heltidsmisjon, forutsatt at den nye rettledningen fra Det første presidentskap følges: «Verdige enslige kvinner som er 21 år og eldre, … kan anbefales til heltidsmisjon… Disse søstrene kan yte et verdifullt bidrag …, men de skulle ikke føle press til å reise. Biskoper skulle ikke anbefale dem til misjonærtjeneste hvis det vil gripe inn i forestående ekteskapsplaner.»1

Mange foreldre bruker deler av Forkynn mitt evangelium til å legge vekt på begreper som vil gi resultater etter hvert som barnas vitnesbyrd modnes ved at de næres i hjemmet. Som ung gutt kan du lære hvordan du kan oppfylle din plikt som fremtidig prestedømsbærer. Du vil få hjelp til å forstå og anvende viktige læresetninger fra Herren. Du vil bli styrket når det gjelder å leve verdig til å motta hellige tempelordinanser og utføre en heltidsmisjon. Slike erfaringer vil danne grunnlag for den senere velsignelsen å bli en sterk ektemann og far.

Deler av Forkynn mitt evangelium vil forberede deg som ung kvinne til å forstå og anvende læren på din rolle som hustru og mor. Hvis du skulle velge å utføre en heltidsmisjon, vil du ha et grunnlag for det. Seminar-programmet vil hjelpe deg som ung mann eller kvinne til å legge grunnlaget for lykke og suksess i livet. Det fins et spesielt kurs i Institutt- programmet og ved de tre Brigham Young-universitetene som kan forberede deg til misjon. Det er basert på prinsippene i Forkynn mitt evangelium og går hånd i hånd med dette effektive hjelpemidlet. Det vil gi deg et forsprang til du blir kalt.

Den kraft og effektivitet som Forkynn mitt evangelium utgjør for misjonærer, ledere, medlemmer og foreldre, bekreftes av det faktum at det til nå er distribuert i underkant av en million eksemplarer. Har du selv et eksemplar?

Som biskop eller grenspresident kan du ved motivasjonsintervjuer velsigne enhver ung mann i menigheten og også aktuelle ektepar ved å oppmuntre dem til å forberede seg til heltidsmisjon. Ikke bare vil du velsigne disse potensielle misjonærene, du kan også være svar på bønner fra foreldre som har en sønn som ennå ikke har bestemt seg for misjon til tross for deres oppmuntring. For eksempel, helt fra barnsben av og opp gjennom ungdomstiden hørte vår datter Mary Lee sine foreldre snakke om kjære minner fra misjonærtiden. Vi hadde forklart hvordan anstrengende misjonærarbeid hadde beriket vårt liv og lagt grunnlag for alt vi har kjært i livet. Likevel lot vi henne forstå at det var hennes avgjørelse hvorvidt hun ville tjene eller ikke. I oppveksten ble det klart at hun hadde til hensikt å bli misjonær. Men da misjonæralderen nærmet seg, begynte spennende erfaringer på universitetet å fremstå som attraktive alternativer. En gang hun nevnte at hun strevde med denne usikkerheten, ble hun rådet til å snakke med biskopen. De avtalte tid. Da hun satt foran en klok biskop, spurte hun: «Hva synes du om at jeg utfører en heltidsmisjon?» Biskopen spratt opp, klasket hendene i bordet og sa: «Det er det fineste jeg kunne tenke meg for deg.» Den bemerkningen ble tungen på vektskålen.

Mary Lee utførte en svært effektiv misjon i Spania som avdekket skjulte evner, modnet henne åndelig og utviklet talenter som hun har hatt glede av som hustru og mor. Biskopen som øvet en så sterk innflytelse på min datters liv, er J. Willard Marriott jr., som nå er områdesytti. Men vi husker ham best for det han gjorde for vår datter Mary Lee. I hennes egen familie med sterke forbilder i en hjemvendt misjonærfar og –mor har en sønn og en datter utført eksemplariske misjoner. Den siste sønnen vil med sikkerhet reise på misjon, og den siste datteren vil med tiden ta sitt rette valg. Et annet barnebarn som følger i sin fars fotspor, ble nylig kalt til Mexico Cuernavaca misjon.

Biskoper og grenspresidenter, dere kan øve en mektig innflytelse på de misjonærer dere oppmuntrer og forbereder, så vel som på deres etterkommere. Bruk deres quorumsledere i Det aronske prestedømme og veilederne, så vel som høyprester, eldster og kvinnelige ledere til å hjelpe dere med å forberede dere til å kalle så mange verdige misjonærer som dere kan. Ved hjelp av de nye hjelpemidlene for misjonærer kommer mange flere av de misjonærene dere anbefaler, til misjonsmarken bedre forberedt og sterkt motivert til å tjene. Mens de fleste potensielle kandidatene med litt anstrengelse vil være rede, trenger noen få betydelige justeringer i sitt liv for å bli kvalifisert. Med foreldrenes støtte hjelper dere dem å leve opp til normene.

Be angående hvilke ektepar som kunne oppmuntres til å sende inn papirer for å reise på heltidsmisjon. Det er sterkt behov for dem.

Jeg forundres stadig over hvordan Den hellige ånd tilpasser hver misjonærs og hvert ektepars egenskaper og behov til de vidt forskjellige omstendigheter som misjonærarbeidet medfører over hele verden. Jeg har sett hvordan noen av de sterkeste og dyktigste eldster og søstre blir kalt til USA og Canada for å holde Kirkens røtter der sterke. Jeg har sett hvordan misjonærer som vender tilbake fra uvanlige oppgaver, som å tilpasse seg de innfødtes kultur på en Stillehavsøy, i Mongolia eller på Guatemalas høysletter, eller som på annen måte tjener med minimal personlig kontakt med misjonspresidenten, har utviklet tidligere ukjente personlige egenskaper.

Jeg vil nå si litt om hva en hederlig heltidsmisjon har betydd for meg personlig. Jeg vokste opp i et hjem med svært gode foreldre, men min far var ikke medlem, og min mor var mindre aktiv. Etter at jeg hadde vært på misjon, forandret det seg. De ble sterke medlemmer og arbeidet trofast i templet, han som besegler og hun som ordinansarbeider. Men i likhet med mange av dere i dag, hadde jeg som ung mann ikke mulighet til selv å bedømme hvor viktig en misjon er. Jeg ble forelsket i en ualminnelig søt ung kvinne. På et kritisk tidspunkt i forholdet gjorde hun det klart at hun bare ville gifte seg i templet med en hjemvendt misjonær. Behørig motivert reiste jeg på misjon til Uruguay.

Det var ikke lett. Herren ga meg mange utfordringer som ble springbrett til personlig vekst. Der fikk jeg mitt vitnesbyrd om at Gud Faderen og hans elskede Sønn, Jesus Kristus, virkelig besøkte Joseph Smith for å innlede en gjengivelse av sannhet, prestedømsmyndighet og den sanne kirke på jorden. Jeg fikk et vitnesbyrd om at Joseph Smith er en unik profet. Jeg lærte ytterst viktige læresetninger. Jeg oppdaget hva det ville si å bli ledet av Ånden. Mang en natt sto jeg opp mens min ledsager sov, for å utøse mitt hjerte til Herren for å få rettledning. Jeg ba om evne til å uttrykke på godt spansk mitt vitnesbyrd og den sannhet jeg lærte, til et folk jeg hadde kommet til å elske. Disse bønnene ble rikelig oppfylt. På samme tid ble min fremtidige evige ledsager, Jeanene, formet til en fremragende hustru og mor på sin egen misjon.

Det viktigste er at alt jeg nå har kjært i livet, begynte å modnes på misjonsmarken. Hadde jeg ikke blitt oppmuntret til å bli misjonær, ville jeg ikke hatt den evige ledsageren eller den dyrebare familien jeg elsker så høyt. Jeg er overbevist om at jeg ikke ville hatt de enestående yrkesmessige anledningene der jeg fikk brukt alle mine evner til det ytterste. Jeg er sikker på at jeg ikke ville ha mottatt de hellige kall med anledninger til å tjene, og som jeg vil være evig takk- nemlig for. Jeg har blitt overmåte rikt velsignet fordi jeg var på misjon.

Forstår dere nå hvorfor jeg er så opptatt av å motivere hver eneste en av dere unge menn til å bli en verdig misjonær? Begriper dere hvorfor jeg oppmuntrer dere som modne ektepar til å planlegge, hvis helsen tillater det, å tjene Herren som misjonærer? Kan dere forstå hvorfor jeg foreslår at noen av dere unge kvinner, når dere har ønske om det og det ikke får virkning for et nært forestående ekteskap, alvorlig overveier å tjene Herren som misjonær? Vårt hjem har vært rikelig velsignet med en hustru og mor som valgte å utføre en heltidsmisjon mens jeg var på misjon.

Hvis du er en ung mann som lurer på om du bør reise på heltidsmisjon, så ta ikke den viktige avgjørelsen bare på grunnlag av egen visdom. Søk råd hos dine foreldre, din biskop eller stavspresident. Spør i dine bønner om Herren vil gjøre sin vilje kjent for deg. Jeg vet at en misjon vil gi deg usedvanlige velsignelser nå og gjennom hele livet. Jeg oppfordrer deg til ikke å be for å få vite om du skal reise. Be heller Herren rettlede deg i hva som måtte være nødvendig for å bli en verdig, bemyndiget heltidsmisjonær. Du vil aldri angre på at du reiste på misjon, men du vil trolig angre at du ikke gjorde det, hvis det er ditt valg.

Jeg vet at Jesus er Kristus, at hans kirke og hans evangeliums fylde er gjengitt til jorden gjennom en unik og viktig profet, Joseph Smith. Jeg vitner om at en trofast heltidsmisjon er en kilde til stor lykke og rike velsignelser, ikke bare for dem som hører budskapet, men også for dem som ved Åndens veiledning fremfører det. I Jesu Kristi navn, amen.