Alle mennesker overalt

Alle mennesker overalt

Om og om igjen forkynner Mormons bok at Jesu Kristi evangelium er universelt i sitt løfte og sin betydning.

I fjor, på oppfordring fra en profet, leste millioner Mormons bok. Millioner nøt godt av det. Hver av oss ble velsignet i forhold til lydighet, og de fleste av oss vokste også i kunnskap og vitnesbyrd om vår Herre Jesus Kristus, som boken er et vitne om.

Mye annet lærte vi også, men lærdommen kom an på leseren. Hva vi får ut av en bok – spesielt en hellig tekst – vil i stor grad avhenge av hva vi legger til grunn for lesingen, når det gjelder ønske og hvor rede vi er til å lære – og at vi er på bølgelengde med det lys Herrens ånd formidler.

I.

Noe av det jeg lærte siste gang jeg leste Mormons bok, var hvor høyt Gud elsker alle sine barn i alle nasjoner. I første kapittel priser fader Lehi Herren hvis «makt og godhet og barmhjertighet er over alle jordens innbyggere» (1. Nephi 1:14). Om og om igjen forkynner Mormons bok at Jesu Kristi evangelium er universelt i sitt løfte og sin betydning, det når ut til alle som noen gang lever på jorden. Her er noen eksempler, sitert direkte fra boken:

• «Forsoningen … ble beredt [fra verdens grunnvoll ble lagt] for hele menneskeheten, for alle som har levet siden Adams fall, … eller som noen- sinne skal leve» (Mosiah 4:7).

• «Og på grunn av menneskets forløsning som kom ved Jesus Kristus,… blir alle mennesker forløst» (Mormon 9:13).

• «Han lider alle menneskers smerter, … både menns, kvinners og barns… Og han lider dette så oppstandelsen kan få virkning for alle mennesker» (2. Nephi 9:21-22).

• «Har han befalt noen at de ikke skal ta del i hans frelse? …Nei. Men han har gitt den vederlagsfritt til alle mennesker … alle mennesker har dette privilegium, den ene såvel som den andre, og ingen forbys den» (2. Nephi 26:27-28).

Vi leser også at «hans blod soner også for deres synder som … er døde uten kunnskap om Guds vilje med dem, eller som har syndet i uvitenhet» (Mosiah 3:11). Likeledes, «soner også Kristi blod for [små barn]» (Mosiah 3:16). Disse læresetningene om at forsoningens gjenopplivende og rensende kraft er for alle, motsier dem som hevder at Guds nåde kun frelser noen utvalgte få. Hans nåde er for alle. Disse læresetningene i Mormons bok gir oss større perspektiv og større forståelse av Guds altomfattende kjærlighet og den universelle virkning hans forsoning har for alle mennesker overalt.

II

Mormons bok lærer oss at vår Frelser «innbyr … alle [menneskenes barn] til å komme til ham og ta del i hans godhet. Og han viser ingen bort som kommer til ham, hverken sort eller hvit, trell eller fri, mann eller kvinne. Og han husker hedningene, og alle er like for Gud, både jøde og hedning» (2. Nephi 26:33, se også Alma 5:49).

«Han innbyr dem alle.» Vi forstår «mann eller kvinne». Vi forstår også «sort eller hvit», som betyr alle raser. Men hva med «trell eller fri»? Trell – det motsatte av fri – betyr mer enn slaveri. Det betyr å være slavebundet til noe det er vanskelig å komme ut av. Trell omfatter dem hvis frihet er begrenset av fysiske eller følelsesmessige lidelser. Trell omfatter dem som er henfalne til et stoff eller en vane. Trell viser med sikkerhet til dem som er fanget av synd – «omgitt av» det en annen læresetning i Mormons bok kaller «helvetes lenker» (Alma 5:7). Trell omfatter dem som holdes nede av tradisjoner eller skikker som er i strid med Guds bud (se Matteus 15:3-6, Markus 7:7-9, L&p 74:4-7, 93:39). Og endelig, trell omfatter også dem som begrenses av andre feiloppfatninger. Profeten Joseph Smith sa at vi forkynner for å «sette de fangne fri».1 Vår Frelser «innbyr … alle til å komme til ham og ta del i hans godhet … han viser ingen bort som kommer til ham, … og alle er like for Gud».

III

Guds barn i alle land har hans løfte om at han vil tilkjennegi seg for dem. Mormons bok forteller oss:

«Han åpenbarer seg ved Den Hellige Ånds kraft for alle dem som tror på ham, ja, for alle nasjoner, slekter, tungemål og folk, og utfører mektige mirakler, tegn og undere blant menneskenes barn i forhold til deres tro» (2. Nephi 26:13).

Legg merke til at de lovede Herrens tilkjennegivelser er til «alle nasjoner, slekter, tungemål og folk». I dag ser vi dette løftet bli oppfylt i alle nasjoner hvor våre misjonærer er tillatt å arbeide, selv blant folk vi tidligere ikke har assosiert med kristendommen.

For eksempel kjenner vi mange eksempler på at Herren har tilkjennegitt seg for menn og kvinner i landet Russland, som for ikke så lenge siden ble fri fra en gudløs kommunismes langvarige grep. Mens de leste kritiske eller spottende artikler om de siste-dagers-hellige, følte to forskjellige russiske menn sterk trang til å finne våre møtesteder. Begge møtte misjonærer og sluttet seg til Kirken.2

En lege i en landsby i Nigeria hadde en drøm der han så sin gode venn tale til en forsamling. Nysgjerrig reiste han til sin venns landsby en søndag og ble forbløffet over å oppleve akkurat det han hadde sett i drømmen – en forsamling som kaltes en menighet, ble undervist av hans venn, som var deres biskop. Imponert over det han lærte, gjentok han besøket, og han og hans hustru ble undervist og døpt. To måneder senere hadde over 30 andre i landsbyen deres også sluttet seg til Kirken, og klinikken var blitt deres møtested.

En mann jeg møtte fra Nord-India, hadde aldri hørt navnet Jesus Kristus før han så det på en kalender i et skomakerverksted. Ånden ledet ham til å konvertere til en protestantisk kirke. Senere, under et besøk til en universitetsby langt borte, så han en annonse for en amerikansk gruppe kalt «BYU Young Ambassadors». Under deres fremførelse sa en indre stemme at han skulle gå ut i lobbyen etter programmet, og en mann i blå blazer ville fortelle ham hva han skulle gjøre. Slik fikk han Mormons bok, leste den og konverterte til det gjengitte evangelium. Han har senere vært på misjon og vært biskop.

En liten pike i Thailand hadde et minne om en kjærlig Fader i himmelen. Da hun ble eldre, pleide hun ofte å be og å samtale med Ham i sitt hjerte. Tidlig i 20-årene møtte hun våre misjonærer. Det de lærte henne, bekreftet den personlige kjærlige følelsen om Gud som hun husket fra barndommen. Hun ble døpt og utførte en heltidsmisjon i Thailand.

Bare 5 prosent av Kambodsjas befolkning er kristne. En familie i landet søkte etter sannheten. Mens deres 11 år gamle sønn var ute og syklet, så han noen menn i hvite skjorter og slips som viste noen et bilde og spurte hvem det var. Han følte at han skulle stoppe. Da han så på bildet, ble han tilskyndet til å si: «Det er Jesus Kristus, Guds Sønn, og han kom for å frelse menneskene.» Så syklet han videre. Det tok misjonærene en måned å finne ham og hans familie. I dag er faren rådgiver i misjonspresidentskapet.

I juni i fjor besøkte en familie på fem åpent hus for et nytt møtehus i Mongolia. Idet faren gikk inn gjennom døren, følte han en sterk kraft som strømmet gjennom ham, en fredelig følelse som han aldri hadde kjent før. Tårene rant. Han spurte misjonærene hva den forunderlige følelsen var, og hvordan han kunne føle slik igjen. Snart var hele familien døpt.3

Dette er bare noen få eksempler. Det er tusenvis av andre.

IV

Mormons bok forteller også at den store Skaper døde «for alle mennesker, så alle mennesker kan bli underlagt ham» (2. Nephi 9:5). Å bli underlagt vår Frelser vil si at hvis våre synder skal bli tilgitt gjennom Hans forsoning, må vi underkaste oss de betingelser han har satt, herunder tro, omvendelse og dåp. Oppfyllelse av betingelsene beror på våre ønsker, våre valg og våre handlinger. «Han kommer til verden for å frelse alle mennesker hvis de vil lytte til hans røst» (2. Nephi 9:21).

Herren sørger for en utvei for alle sine barn, og han ønsker at vi alle skal komme til ham. I siste kapittel av Mormons bok ber Moroni inntrengende:

«Kom til Kristus og bli fullkommengjort i ham, og nekt dere all ugudelighet. Og hvis dere nekter dere all ugudelighet og elsker Gud av hele deres makt, sinn og styrke, da er hans nåde tilstrekkelig for dere, så dere ved hans nåde kan bli fullkomne i Kristus» (Moroni 10:32).

V

Bibelen forteller oss hvordan Gud inngikk en pakt med Abraham og lovet at gjennom ham skulle alle jordens «slekter» eller «nasjoner» bli velsignet (se 1. Mosebok 12:3, 22:18). Det vi kaller Abrahams pakt, åpner døren for Guds mest utsøkte velsignelser til alle hans barn overalt. Bibelen sier at hvis «dere hører Kristus til, da er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet» (Galaterne 3:29, se også Abraham. 2:10). Mormons bok lover at alle som tar imot og handler ifølge Herrens oppfordring om å «omvende seg og tro på hans Sønn», blir «Herrens pakts folk» (2. Nephi 30:2). Dette er en kraftig påminnelse om at hverken rikdom, slektslinje eller andre fødselsprivilegier skulle få oss til å tro at vi er «bedre enn en annen» (Alma 5:54, se også Jakobs bok 3:9). For Mormons bok påbyr oss: «Dere skal ikke akte ett menneske mer enn et annet, heller ikke skal ett menneske føle seg hevet over et annet» (Mosiah 23:7).

Bibelen sier at noen av Abrahams etterkommere skulle bli adspredt «til alle jordens riker», «blant alle folk» og «fra jordens ende til den andre» (5. Mosebok 28:25, 37, 64). Mormons bok bekrefter denne læren og erklærer at Abrahams etterkommere ville bli «adspredt over hele jordens overflate … og blant alle nasjoner» (1. Nephi 22:3).

Mormons bok gir oss mer kunnskap om hvordan vår Frelsers jordiske virke omfattet alle i hans adspredte hjord. I tillegg til hans virke i det vi nå kaller Midt-Østen, forteller Mormons bok at han viste seg og forkynte for nephittene på Det amerikanske kontinent (se 3. Nephi 11-28). Der gjentok han at Faderen hadde befalt ham å besøke de andre får som ikke var av Jerusalems land (se 3. Nephi 16:1, Johannes 10:16). Han sa også at han skulle besøke andre «som ennå ikke [hadde] hørt [hans] røst» (3. Nephi 16:2-3). Som profetert flere århundrer tidligere (se 2. Nephi 29:12), fortalte Frelseren sine disipler i Amerika at han skulle «vise [seg]» for disse «Israels tapte stammer, [for] de er ikke tapt for Faderen, for han vet hvor han har ført dem» (3. Nephi 17:4).

Mormons bok er et strålende vitne om at Herren elsker alle mennesker overalt. Den erklærer at «han skal åpenbare seg for alle nasjoner» (1. Nephi 13:42). «Vet dere ikke at det finnes mer enn én nasjon?» spurte Herren gjennom profeten Nephi.

«Vet dere ikke at jeg, Herren deres Gud, har skapt alle mennesker, og at jeg husker dem som er på øyene i havet og at jeg hersker i himlene oventil og på jorden nedentil, og jeg frembringer mitt ord til menneskenes barn, ja, til alle jordens nasjoner?» (2 Nephi 29:7).

Likeledes forkynte profeten Alma at «Herren lar alle nasjoner bli undervist om sitt ord av dem som tilhører deres nasjon og taler deres språk, ja, om alt han i sin visdom anser det tjenlig for dem å ha» (Alma 29:8).

VI.

Herren ikke bare tilkjennegir seg for alle nasjoner, han befaler dem også å skrive hans ord:

«Vet dere ikke at to nasjoners vitnesbyrd stadfester for dere at jeg er Gud og at jeg husker én nasjon såvel som en annen? Derfor taler jeg de samme ord til én nasjon som til en annen…

For jeg befaler alle mennesker … at de skal skrive de ord som jeg taler til dem…

For se, jeg skal tale til jødene, og de skal skrive det, og jeg skal også tale til nephittene, og de skal skrive det. Og jeg skal også tale til de andre stammene av Israels hus, som jeg har ført bort, og de skal skrive det. Og jeg skal også tale til alle jordens nasjoner, og de skal skrive det» (2. Nephi 29:8, 11-12, se også 1. Nephi 13:38-39).

Videre forkynner Mormons bok at alle disse gruppene skal ha hverandres skrifter (se 2. Nephi 29:13).

Vi slutter av det at Herren til sist vil sørge for at de inspirerte læresetninger han har gitt sine barn i forskjellige nasjoner, vil bli bragt frem til beste for alle folk. Det vil omfatte beretninger om besøk av den oppstandne Herre til dem vi kaller Israels tapte stammer, og hans åpenbaringer til hele Abrahams ætt. Funnet av Dødehavsrullene viser én måte dette kan skje på.

Når nye hellige skrifter kommer frem – og ifølge profeti vil de komme – er det vårt håp at de ikke avvises på samme måte som noen forkastet Mormons bok fordi de allerede hadde en bibel (se 2. Nephi 29:3-10). Som Herren sa gjennom en profet i den boken: «Og fordi jeg har talt ett ord, behøver dere ikke tro at jeg ikke kan tale et annet. For mitt verk er ennå ikke avsluttet og skal heller ikke bli det … så lenge menneskene lever» (2. Nephi 29:9).

Evangeliet er i sannhet til alle mennesker overalt – enhver nasjon, ethvert folk. Alle har fått innbydelsen.

Vi lever i den tiden som er forutsagt da rettferdighet sendes ned fra himmelen og sannhet bringes frem fra jorden «for å fare frem over jorden likesom en flom» for å samle de utvalgte «fra jordens fire hjørner» (Moses 7:62). Mormons bok har kommet frem for å minne oss om Herrens pakter og for å overbevise alle om «at Jesus er Kristus, den Evige Gud, som åpenbarer seg for alle nasjoner» (Mormons bok, tittelsiden). Jeg tilføyer dette vitnesbyrd om ham og hans misjon, i Jesu Kristi navn, amen.