Să ne bucurăm de cunoaşterea familiilor eterne
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

MESAJUL ÎNVĂŢĂTOARELOR VIZITATOARE

Să ne bucurăm de cunoaşterea familiilor eterne

Alegeţi rugându-vă şi citiţi din acest mesaj scripturile şi învăţăturile care vin în întâmpinarea nevoilor surorilor pe care le vizitaţi. Împărtăşiţi experienţele şi mărturia dumneavoastră. Invitaţi-le pe cele cărora le propovăduiţi să facă la fel.

Profetul Joseph Smith: „Marele Părinte al universului priveşte la toţi oamenii cu grijă de tată şi sentimente părinteşti; El îi priveşte ca pe vlăstarele Lui“ ( History of the Church, 4:595).

Care este planul lui Dumnezeu pentru familii?

Prima Preşedinţie şi Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „Planul divin al fericirii face posibil ca relaţiile de familie să continue şi după moarte. Legămintele şi rânduielile sacre ce se fac în sfintele temple dau posibilitatea fiecărei persoane să se întoarcă în prezenţa lui Dumnezeu, iar familiile lor să fie unite pentru eternitate“. („Familia: O declaraţie oficială către lume“, Liahona, oct. 2004, pag. 49).

Preşedintele Gordon B. Hinckley: „Munca în templu are legătură cu familia, cu fiecare dintre noi ca membri ai familiei eterne a lui Dumnezeu şi cu fiecare dintre noi ca membri ai familiilor pământeşti. Ea are legătură cu natura sfântă şi eternă a legământului căsătoriei şi a relaţiilor de căsătorie… Deoarece fiecare bărbat, fiecare femeie este un copil al Tatălui Ceresc, fiecare este un membru al familiei divine; în consecinţă, fiecare persoană este fratele sau sora celuilalt“ („De ce aceste temple?“ Tambuli, iunie 1992, pag. 4).

Vezi D&L 110:14-15: „Iată, a venit din plin timpul care a fost spus prin gura lui Maleahi – mărturisind că el [Ilie] va fi trimis înainte de venirea măreţei şi groaznice zile a Domnului – pentru a întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor.“

Cum pot eu să primesc binecuvântările unei familii eterne.

Preşedintele Joseph F. Smith (1838–1918): „Asociaţiile [familiilor] noastre nu sunt plănuite exclusiv pentru această viaţă…Sentimentele şi dorinţele noastre sunt îndreptate către familiile noastre imediat când venim pe lume şi aceasta le pregăteşte să fie durabile… în toată eternitatea“ ( Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], pag. 385-386).

Elder Robert D. Hales din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli: „O legătură eternă nu este doar un rezultat al pecetluirii legămintelor pe care le facem în templu. Cum ne comportăm în această viaţă va determina ceea ce vom fi în toată eternitatea care va veni. Pentru a primi binecuvântările pecetluirii pe care ne-a dat-o Tatăl Ceresc, trebuie să ţinem poruncile şi să ne conducem singuri în aşa fel încât familiile noastre să dorească să trăiască cu noi în eternitate“ („The Eternal Family“, Ensign, nov. 1996, pag. 65).

Anne C. Pingree, a doua consilieră în Preşedinţia Generală a Societăţii de Alinare: „Când o femeie alege să-L pună pe Hristos în centrul inimii sale, în centrul lumii ei personale, ea Îl aduce pe Domnul în mijlocul căminului şi al familiei ei, fie că este o familie formată dintr-o persoană sau mai multe. Oriunde şi în orice circumstanţe trăieşte ea, fiind inima căminului şi a familiei, ceea ce este în inima fiecărei femei se reflectă în tot ce o înconjoară şi în spiritul căminului ei“ („Alegeţi, voi, pe Hristos Domnul“, Liahona, nov. 2003, pag. 110).