2000
Žijící Kristus – Svědectví apoštolů
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Žijící Kristus

Svědectví apoštolů

Když si připomínáme narození Ježíše Krista, ke kterému došlo před dvěma tisíci lety, předkládáme své svědectví o skutečnosti Jeho nesrovnatelného života a o nekonečné moci Jeho velké smírné oběti. Nikdo jiný neměl tak hluboký vliv na všechny ty, kteří žili a kteří ještě budou na zemi žít.

Byl velkým Jehovou Starého zákona a Mesiášem zákona Nového. Pod vedením svého Otce se stal stvořitelem země. “Všecky věci” skrze něho učiněny jsou, a “bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.” (Viz Jan 1:3.) Ačkoli byl bez hříchu, byl pokřtěn, aby naplnil veškerou spravedlnost. “Chodil, dobře čině” (Skutkové 10:38), a přesto byl za to opovrhován. Jeho evangelium bylo poselstvím míru a dobré vţle. Naléhavě všechny žádal, aby následovali Jeho příklad. Kráčel stezkami Palestiny, uzdravoval nemocné, navracel zrak slepým a křísil mrtvé. Učil pravdám věčnosti, skutečnosti naší předpozemské existence, účelu našeho života na zemi a možnostem, které budou mít synové a dcery Boží v životě, který přijde.

Zavedl svátost jako připomínku své velké smírné oběti. Byl uvězněn a souzen na základě falešných obvinění, uznán vinným, aby se uspokojil dav, a odsouzen k smrti na kříži Kalvárie. Obětoval život, aby usmířil hříchy celého lidstva. Byl to velký zástupný dar za všechny ty, kteří kdy žili na zemi.

Se vší vážností vydáváme svědectví, že Jeho život, který je ústředním bodem celé lidské historie, nezačal v Betlémě, ani neskončil na Kalvárii. On byl Prvorozeným Otce, Jednorozeným Synem v těle, Vykupitelem světa.

Povstal z hrobu, aby se stal “[prvotinou] těch, kteříž zesnuli” (1. Korintským 15:20). Jako vzkříšený Pán navštívil ty, které za života miloval. Také sloužil mezi svými “jinými ovcemi” (viz Jan 10:16) ve starověké Americe. V nynějším světě se se svým Otcem zjevili chlapci Josephu Smithovi a uvedli dlouho zaslíbenou dispenzaci “plnosti časţ” (Efezským 1:10).

Prorok Joseph Smith o žijícím Kristu napsal: “Jeho oči planuly leskem ohně, vlas na Jeho hlavě se skvěl bělostí a čistotou sněhu, Jeho tvář překonala jas slunce a Jeho hlas zněl jako šumění povodně, ano, hlas Jehovţv, který pravil:

Já jsem První a Poslední, já to jsem, kdož žije, který byl zabit; jsem vašim orodovníkem u Otce.” (NaS 110:3–4.)

Prorok o Něm také prohlásil: “A nyní, po mnohých svědectvích, jež o něm byla vydána, toto je svědectví poslední ze všech, jež my o něm dáváme: že On žije.

Neboť jsme Ho viděli, ano, po pravici Boží, a slyšeli jsme Jeho hlas dosvědčující, že je Jednorozeným Otce — že jím, skrze něho a od něho světy byly a jsou stvořeny, a že jejich obyvatelé jsou syny a dcerami Bohu zplozenými.” (NaS 76:22–24.)

S vážností prohlašujeme, že Jeho kněžství a Jeho Církev byly znovuzřízeny na zemi — postaveny “na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus.” (Efezským 2:20.)

Vydáváme svědectví, že se jednoho dne vrátí na zemi. “Nebo se zjeví sláva Hospodinova, a uzří [to] všeliké tělo spolu.” (Izaiáš 40:5.) Bude kralovat jako Král králţ a panovat jako Pán pánţ a každé koleno před Ním poklekne a každý jazyk promluví v uctívání. Každý z nás bude předveden, aby byl od Něho souzen podle svých skutkţ a tužeb svého srdce.

Jako Jeho řádně vysvěcení apoštolové vydáváme svědectví — že Ježíš je žijící Kristus, nesmrtelný Syn Boží. Je velkým králem Immanuelem, který dnes stojí po pravici Otce. Je světlem, životem a nadějí světa. Jeho cesta je cestou, která vede ke štěstí v tomto životě a k věčnému životu ve světě příštím. Buď Bohu dík za nesrovnatelný dar Jeho božského Syna.

První Předsednictvo

First Presidency. 1995. Signatures

1. leden 2000

Kvorum Dvanácti

Quorum of the Twelve Apostles. 1995. Signatures
Quorum of the Twelve Apostles. 1995. Signatures