បណ្ណាល័យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំណើត​របស់ទ្រង់ ( បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់ )
កំណត់​ចំណាំ