2023

เมษายน 2566

คำตอบคือพระเยซูคริสต์เสมอ


เมษายน 2566

ต้องการผู้สร้างสันติ


2022

ตุลาคม 2565

มุ่งความสำคัญที่พระวิหาร


ตุลาคม 2565

ชนะโลกและหยุดพัก


ตุลาคม 2565

สิ่งใดจริง?


เมษายน 2565

บัดนี้คือเวลา


เมษายน 2565

พลังของแรงขับเคลื่อนทางวิญญาณ


เมษายน 2565

ประกาศพระกิตติคุณแห่งสันติสุข


2021

ตุลาคม 2564

จัดสรรเวลาให้พระเจ้า


ตุลาคม 2564

พระวิหารและรากฐานทางวิญญาณของท่าน


ตุลาคม 2564

ความจริงอันบริสุทธิ์ หลักคำสอนอันบริสุทธิ์ และการเปิดเผยอันบริสุทธิ์


เมษายน 2564

โควิด-19 และพระวิหาร


เมษายน 2564

พระคริสต์ทรงฟื้น: ศรัทธาในพระองค์จะเคลื่อนภูเขา


เมษายน 2564

สิ่งที่เราเรียนรู้และจะไม่มีวันลืม


เมษายน 2564

ข่าวสารต้อนรับ


2020

ตุลาคม 2563

ชีวิตวิถีใหม่


ตุลาคม 2563

ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชัย


ตุลาคม 2563

น้อมรับอนาคตด้วยศรัทธา


ตุลาคม 2563

ก้าวไปข้างหน้า


เมษายน 2563

ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา


เมษายน 2563

โห่ร้องโฮซันนา


เมษายน 2563

ฟังพระองค์


เมษายน 2563

เปิดฟ้าสวรรค์เพื่อรับความช่วยเหลือ


เมษายน 2563

ข่าวสารเปิดการประชุม


2019

ตุลาคม 2562

คำปราศรัยปิดการประชุม


ตุลาคม 2562

พระบัญญัติข้อสำคัญข้อสอง


ตุลาคม 2562

ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณ


ตุลาคม 2562

พยาน โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และชั้นเรียนเยาวชนหญิง


เมษายน 2562

คำปราศรัยปิดการประชุม


เมษายน 2562

“มาติดตามเรา”


เมษายน 2562

เราสามารถทำได้ดีขึ้นและเป็นคนดีขึ้น


2018

ตุลาคม 2561

ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักร


ตุลาคม 2561

การมีส่วนร่วมของพี่น้องสตรีในการรวบรวมอิสราเอล


ตุลาคม 2561

คำกล่าวเปิดการประชุม


ตุลาคม 2561

การเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง


เมษายน 2561

การเปิดเผยสำหรับศาสนจักร การเปิดเผยสำหรับชีวิตเรา


เมษายน 2561

การปฏิบัติศาสนกิจด้วยพลังและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า


เมษายน 2561

การปฏิบัติศาสนกิจ


เมษายน 2561

ขอให้เรารุดไป


เมษายน 2561

คำปราศรัยนำการประชุม


2017

ตุลาคม 2560

พระคัมภีร์มอรมอน: ชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรหากปราศจากพระคัมภีร์เล่มนี้


เมษายน 2560

ดึงพลังของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเรา


2016

ตุลาคม 2559

ปีติและการอยู่รอดทางวิญญาณ


เมษายน 2559

ความมีค่าควรในพลังฐานะปุโรหิต


2015

ตุลาคม 2558

คำวิงวอนต่อพี่น้องสตรีของข้าพเจ้า


เมษายน 2558

สะบาโตคือวันปีติยินดี


2014

ตุลาคม 2557

การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์


เมษายน 2557

ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา


2013

ตุลาคม 2556

การตัดสินใจเพื่อนิรันดร


เมษายน 2556

จับเกลียวคลื่น


2012

ตุลาคม 2555

ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้!


เมษายน 2555

จงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า


2011

ตุลาคม 2554

พันธสัญญา


เมษายน 2554

เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา


2010

ตุลาคม 2553

Be Thou an Example of the Believers


เมษายน 2553

Generations Linked in Love


2009

ตุลาคม 2552

Ask, Seek, Knock


เมษายน 2552

Lessons from the Lord’s Prayers


2008

ตุลาคม 2551

Celestial Marriage


เมษายน 2551

Salvation and Exaltation


2007

ตุลาคม 2550

Scriptural Witnesses


2006

ตุลาคม 2549

การรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย