2022

Abril 2022

Karon Mao ang Panahon


Abril 2022

Ang Gahom sa Kadasig sa Espirituhanong Paglambo


Abril 2022

Pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Kalinaw


2021

Oktubre 2021

Paggahin og Panahon alang sa Ginoo


Oktubre 2021

Ang Templo ug ang Inyong Espirituwal nga Pundasyon


Oktubre 2021

Putli nga Kamatuoran, Putli nga Doktrina, ug Putli nga Pagpadayag


Abril 2021

COVID-19 ug mga Templo


Abril 2021

Si Kristo Nabanhaw: Ang Hugot nga Pagtuo diha Kaniya Makabalhin og mga Bukid


Abril 2021

Unsa ang Atong Nakat-onan ug Dili Gayod Makalimtan


Abril 2021

Welcome nga Mensahe


2020

Oktubre 2020

Usa ka Bag-o nga Normal


Oktubre 2020

Ipatigbabaw ang Dios Labaw sa Tanan


Oktubre 2020

Hangupon ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo


Oktubre 2020

Magpadayon


Abril 2020

Padayon uban sa Hugot nga Pagtuo


Abril 2020

Singgit nga Hosanna


Abril 2020

Paminaw Kaniya


Abril 2020

Pag-abli sa Kalangitan alang sa Tabang


Abril 2020

Pangbukas nga Mensahe


2019

Oktubre 2019

Panapos nga Pakigpulong


Oktubre 2019

Ang Daku ug Ikaduhang Sugo


Oktubre 2019

Espirituhanon nga mga Bahandi


Oktubre 2019

Mga Saksi, Mga Korum sa Aaronic nga Pagkapari, ug mga Klase sa Young Women


Abril 2019

Panapos nga Pakigpulong


Abril 2019

“Dali, Sunod Kanako”


Abril 2019

Kita Makabuhat og Mas Maayo pa ug Mahimong mas Maayo


2018

Oktubre 2018

Ang Sakto nga Ngalan sa Simbahan


Oktubre 2018

Ang Partisipasyon sa mga Sister sa Pagpundok sa Israel


Oktubre 2018

Pasiuna nga Pakigpulong


Oktubre 2018

Ang Mahimong Labing Dalaygon nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw


Abril 2018

Pagpadayag alang sa Simbahan, Pagpadayag alang sa Atong mga Kinabuhi


Abril 2018

Ang Pagpangalagad uban sa Gahum ug Katungod sa Dios


Abril 2018

Pagpangalagad


Abril 2018

Magpadayon Tang Tanan


Abril 2018

Pasiuna nga Pakigpulong


2017

Oktubre 2017

Ang Basahon ni Mormon: Unsa kaha ang Imong Kinabuhi Kon wala Kini?


Abril 2017

Pagdawat sa Gahum ni Jesukristo diha sa Atong Kinabuhi


2016

Oktubre 2016

Hingpit nga Kalipay ug Pagsugakod sa Espirituhanong Paagi


Abril 2016

Ang Bugti sa Gahum sa Priesthood


2015

Oktubre 2015

Usa ka Hangyo ngadto sa Akong mga Sister


Abril 2015

Ang Igpapahulay usa ka Kahimut-an


2014

Oktubre 2014

Pagpaluyo sa mga Propeta


Abril 2014

Ipakita ang Inyong Pagtuo


2013

Oktubre 2013

Mga Desisyon alang sa Kahangturan


Abril 2013

Pahimusli ang Panahon


2012

Oktubre 2012

Pangutan-a ang mga Misyonaryo! Makatabang Sila Kaninyo!


Abril 2012

Salamat sa Dios


2011

Oktubre 2011

Pakigsaad, mga


Abril 2011

Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo


2010

Oktubre 2010

Pagpakabuhi ingon nga Panig-ingnan sa mga Magtutuo


Abril 2010

Mga Kaliwatan Nasumpay sa Gugma


2009

Oktubre 2009

Ask, Seek, Knock


Abril 2009

Lessons from the Lord’s Prayers


2008

Oktubre 2008

Celestial Marriage


Abril 2008

Salvation and Exaltation


2007

Oktubre 2007

Scriptural Witnesses


2006

Oktubre 2006

Ang Pagpundok sa Nagkatibulaag nga Israel