คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนQuentin L. Cook

2021

เมษายน 2564

อธิการ—ผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า


2020

ตุลาคม 2563

ใจผูกพันกันในความชอบธรรมและความเป็นหนึ่งเดียว


เมษายน 2563

พรจากการเปิดเผยต่อเนื่องต่อศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผยส่วนตัวเพื่อนำทางชีวิตเรา


2019

ตุลาคม 2562

การปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน


เมษายน 2562

ความรักที่ยิ่งใหญ่สำหรับบุตรธิดาของพระบิดา


2018

ตุลาคม 2561

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึ้งและยั่งยืนต่อพระ‍บิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระ‍เยซู‍คริสต์


เมษายน 2561

เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า


2017

ตุลาคม 2560

นิรันดรทุกวัน


เมษายน 2560

รากฐานแห่งศรัทธา


2016

ตุลาคม 2559

องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู


เมษายน 2559

มองเห็นตัวท่านในพระวิหาร


2015

ตุลาคม 2558

ระเบียบเรียบร้อยแบบบริสตอล: จงมีค่าควรสู่พระวิหาร—ไม่ว่ายามดีหรือลำบาก


เมษายน 2558

พระเจ้าเป็นแสงฉัน


2014

ตุลาคม 2557

เลือกอย่างฉลาด


เมษายน 2557

รากและกิ่ง


2013

ตุลาคม 2556

เพลงคร่ำครวญของเยเรมีย์: จงระวังการเป็นทาส


เมษายน 2556

สันติสุขส่วนตัว: รางวัลแห่งความชอบธรรม


2012

ตุลาคม 2555

ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?


เมษายน 2555

สอดคล้องกับท่วงทำนองแห่งศรัทธา


2011

ตุลาคม 2554

The Songs They Could Not Sing


เมษายน 2554

สตรีแอลดีเอสช่างเหลือเชื่อ!


2010

ตุลาคม 2553

Let There Be Light!


เมษายน 2553

We Follow Jesus Christ


2009

ตุลาคม 2552

Stewardship—a Sacred Trust


เมษายน 2552

Our Father’s Plan—Big Enough for All His Children


2008

ตุลาคม 2551

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time”


เมษายน 2551

Give Heed unto the Prophets’ Words