คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนNeil L. Andersen

2021

เมษายน 2564

การเดินทางส่วนตัวของลูกพระผู้เป็นเจ้า


2020

ตุลาคม 2563

เราพูดถึงพระคริสต์


เมษายน 2563

ความทรงจำสำคัญทางวิญญาณ


2019

ตุลาคม 2562

ผล


เมษายน 2562

ดวงตาแห่งศรัทธา


2018

ตุลาคม 2561

บาดเจ็บ


เมษายน 2561

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า


2017

ตุลาคม 2560

สุรเสียงของพระเจ้า


เมษายน 2560

การชนะโลก


2016

ตุลาคม 2559

พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า


เมษายน 2559

“ถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆ คนนี้ก็ยอมรับเรา”


2015

ตุลาคม 2558

ศรัทธาไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่โดยการเลือก


เมษายน 2558

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่


2014

ตุลาคม 2557

โจเซฟ สมิธ


เมษายน 2557

ลมหมุนทางวิญญาณ


2013

ตุลาคม 2556

พลังอำนาจในฐานะปุโรหิต


เมษายน 2556

นี่คือปาฏิหาริย์


2012

ตุลาคม 2555

การทดลองศรัทธาของท่าน


เมษายน 2555

พระคริสต์ทรงคิดอย่างไรด้วยเรื่องฉัน


2011

ตุลาคม 2554

เด็ก


เมษายน 2554

เตรียมโลกไว้ให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง


2010

ตุลาคม 2553

Never Leave Him


เมษายน 2553

เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที


2009

ตุลาคม 2552

“Repent … That I May Heal You”


เมษายน 2552

Come unto Him


2008

ตุลาคม 2551

You Know Enough