2023

ตุลาคม 2566

เพื่อนที่ยั่งยืนของเรา


ตุลาคม 2566

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


เมษายน 2566

ค้นพบสันติสุขส่วนตัว


2022

ตุลาคม 2565

มรดกแห่งกำลังใจ


ตุลาคม 2565

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


เมษายน 2565

มั่นคงในพายุ


2021

ตุลาคม 2564

ศรัทธาที่จะทูลขอแล้วลงมือทำ


ตุลาคม 2564

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


เมษายน 2564

ให้พรในพระนามของพระองค์


เมษายน 2564

ฉันชอบมองดูพระวิหาร


2020

ตุลาคม 2563

รับการทดสอบ พิสูจน์ และขัดเกลา


ตุลาคม 2563

พี่น้องสตรีในไซอัน


ตุลาคม 2563

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญ


เมษายน 2563

พระองค์เสด็จไปเบื้องหน้าเรา


เมษายน 2563

คำสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา


2019

ตุลาคม 2562

ความบริสุทธิ์และแผนแห่งความสุข


ตุลาคม 2562

สตรีในพันธสัญญาในความร่วมมือกับพระผู้เป็นเจ้า


ตุลาคม 2562

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ระดับสามัญของศาสนจักร


เมษายน 2562

พลังแห่งศรัทธาที่สนับสนุน


เมษายน 2562

บ้านที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่


2018

ตุลาคม 2561

สตรีกับการเรียนรู้พระกิตติคุณในบ้าน


ตุลาคม 2561

พยายาม พยายาม พยายาม


ตุลาคม 2561

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


เมษายน 2561

การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์


เมษายน 2561

การปฏิบัติศาสนกิจที่ได้รับการดลใจ


เมษายน 2561

พระวิญญาณของพระองค์สถิตกับท่าน


2017

ตุลาคม 2560

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2560

พระเจ้าทรงนำศาสนจักรของพระองค์


ตุลาคม 2560

อย่ากลัวเลยที่จะทำดี


เมษายน 2560

“จงเดินกับเรา”


เมษายน 2560

“เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน”


เมษายน 2560

การรวบรวมครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า


2016

ตุลาคม 2559

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2559

เพื่อเขาจะกลายเป็นคนเข้มแข็งเช่นกัน


ตุลาคม 2559

ความสำนึกคุณในวันสะบาโต


เมษายน 2559

ที่ใดซึ่งมีสองหรือสามคนมารวมกัน


เมษายน 2559

จงวางใจในพระวิญญาณองค์นั้นซึ่งนำให้ทำดี


เมษายน 2559

ครอบครัวนิรันดร์


2015

ตุลาคม 2558

ท่านไม่ได้อยู่ในงานตามลำพัง


ตุลาคม 2558

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2558

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนของท่าน


เมษายน 2558

พระผู้ปลอบโยน


เมษายน 2558

ฐานะปุโรหิตและการสวดอ้อนวอนส่วนตัว


เมษายน 2558

“เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่หรือ?”


2014

ตุลาคม 2557

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2557

ฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม


ตุลาคม 2557

การเปิดเผยต่อเนื่อง


เมษายน 2557

ชายแห่งฐานะปุโรหิต


เมษายน 2557

ธิดาในพันธสัญญา


เมษายน 2557

มรดกแห่งความหวังอันหาค่ามิได้


2013

ตุลาคม 2556

ถึงหลานๆ ของข้าพเจ้า


ตุลาคม 2556

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2556

เอาผ้ามาพันให้


เมษายน 2556

เราเป็นหนึ่งเดียว


เมษายน 2556

“จงมาหาเรา”


2012

ตุลาคม 2555

พลับพลาอยู่ที่ใดเล่า?


ตุลาคม 2555

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2555

ผู้ดูแล


ตุลาคม 2555

จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง


เมษายน 2555

ภูเขาเพื่อให้ปีน


เมษายน 2555

ครอบครัวภายใต้พันธสัญญา


2011

ตุลาคม 2554

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2554

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help”


ตุลาคม 2554

A Witness


เมษายน 2554

โอกาสให้ทำดี


เมษายน 2554

Learning in the Priesthood


เมษายน 2554

ประจักษ์พยานที่มีชีวิต


2010

ตุลาคม 2553

Trust in God, Then Go and Do


ตุลาคม 2553

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2553

Serve with the Spirit


เมษายน 2553

Help Them on Their Way Home


เมษายน 2553

Act in All Diligence


2009

ตุลาคม 2552

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2552

The Enduring Legacy of Relief Society


ตุลาคม 2552

Our Perfect Example


ตุลาคม 2552

Be Ready


เมษายน 2552

“Man Down!”


เมษายน 2552

ความยากลำบาก


2008

ตุลาคม 2551

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร


ตุลาคม 2551

Our Hearts Knit as One


ตุลาคม 2551

O Ye That Embark


เมษายน 2551

Walk in the Light


เมษายน 2551

The True and Living Church


เมษายน 2551

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

ตุลาคม 2550

โอ้จงจำ จงจำไว้


ตุลาคม 2550

God Helps the Faithful Priesthood Holder