បណ្ណាល័យសន្និសីទទូទៅអ្នក​ឡើង​និយាយហែនរី ប៊ី អាវរិង

2021

តុលា 2021

សេចក្តី​ជំនឿ​ឲ្យ​ទូលសូម បន្ទាប់មក​ប្រព្រឹត្ត​តាម


តុលា 2021

ការគាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ


មេសា 2021

មានពរ​ដល់​ព្រះនាម​ទ្រង់


មេសា 2021

ខ្ញុំ​ចូលចិត្ត​មើល​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ


2020

តុលា 2020

ធ្វើតេស្ដ សាកល្បង និង​ដុសខាត់


តុលា 2020

បងប្អូន​ស្រ្តី​ក្នុង​ស៊ីយ៉ូន


តុលា 2020

ការគាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ


មេសា 2020

ទ្រង់​យាង​ទៅ​មុន​យើង


មេសា 2020

ការអធិស្ឋាន​នៃ​សេចក្តីជំនឿ​


2019

តុលា 2019

បរិសុទ្ធភាព និង ផែនការ​នៃ​សុភមង្គល


តុលា 2019

ស្ត្រី​នៃសេចក្ដី​សញ្ញា​រួប​រួម​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ


តុលា 2019

ការ​គាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ​របស់ សាសនាចក្រ


មេសា 2019

អំណាច​នៃ​សេចក្តី​ជំនឿ​ដើម្បី​គាំទ្រ


មេសា 2019

គេហដ្ឋាន​មួយ​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​នៃ​ព្រះអម្ចាស់​គង់​នៅ


2018

តុលា 2018

ស្ត្រី និង​ការរៀន​សូត្រ​ដំណឹងល្អ​នៅ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន


តុលា 2018

ចូរ​ព្យាយាម ចូរ​ព្យាយាម ចូរ​ព្យាយាម


តុលា 2018

ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


មេសា 2018

ជំនុំ​មុតមាំ


មេសា 2018

ការងារ​បម្រើ​ដ៏​បំផុស​គំនិត


មេសា 2018

ព្រះវិញ្ញាណ​របស់​ទ្រង់​នឹង​គង់​នៅ​ជាមួយ​អ្នក


2017

តុលា 2017

ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2017

ព្រះអម្ចាស់​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ​របស់​ទ្រង់


តុលា 2017

ចូរ​កុំ​ខ្លាច​នឹង​ធ្វើ​ល្អ​ឡើយ


មេសា 2017

«ចូរ​ដើរ​ជាមួយ​នឹង​យើង​ចុះ»


មេសា 2017

«ខ្ញុំ​ទុក​សេចក្ដី​សុខ​នៅ​នឹង​អ្នក​រាល់​គ្នា»


មេសា 2017

ការប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្រួសារ​របស់​ព្រះ


2016

តុលា 2016

ការ​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2016

ប្រយោជន៍​ឲ្យ​អ្នក​នោះ​អាច​ត្រឡប់​​ជា​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​ឡើង​ដែរ


តុលា 2016

ការដឹងគុណ​នៅ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក


មេសា 2016

កន្លែង​ណា​ដែល​មាន​២ ឬ ៣​នាក់ ប្រជុំ​ជា​មួយ​គ្នា


មេសា 2016

ចូរ​ដាក់​ទី​ទុកចិត្ត​របស់​អ្នក​ទៅ​នឹង​ព្រះវិញ្ញាណ​នោះ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ធ្វើ​ល្អ


មេសា 2016

គ្រួសារ​អស់កល្ប​ជានិច្ច


2015

តុលា 2015

អ្នក​មិន​ធ្វើ​កិច្ចការ​នេះ​តែ​ម្នាក់​ឯង​ឡើយ


តុលា 2015

ការ​គាំទ្រ​ដល់អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2015

ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ជា​ដៃ​គូ​របស់​អ្នក


មេសា 2015

ព្រះ​ដ៏​ជា​ជំនួយ


មេសា 2015

បព្វជិតភាព និង ការអធិស្ឋាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន


មេសា 2015

« តើ​ពុំមែន​ជា​ការ​តមអត់​យ៉ាង​នេះវិញ ដែលយើង​ពេញចិត្តទេឬអី ?


2014

តុលា 2014

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នកកាន់​តំណែង​សាសនាចក្រ


តុលា 2014

បព្វជិតភាពដែល​​រៀបចំខ្លួន


តុលា 2014

វិរណៈ​ដែល​មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់


មេសា 2014

បុរស​នៃ​បព្វជិតភាព


មេសា 2014

បុត្រី​នៅ​ក្នុង​សេចក្តី​សញ្ញា


មេសា 2014

កេរដំណែល​នៃ​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​ដ៏​ពុំ​អាច​កាត់​ថ្លៃ​បាន


2013

តុលា 2013

ជូន​ចំពោះ​ចៅៗ​របស់​ខ្ញុំ


តុលា 2013

ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ


តុលា 2013

រុំរបួស​ពួកគេ


មេសា 2013

យើង​រួបរួមគ្នា​តែ​មួយ


មេសា 2013

«ចូរ​មក​តាមខ្ញុំ»


2012

តុលា 2012

តើ​ព្រះពន្លា​នៅ​ទីណា?


តុលា 2012

ការគាំទ្រដល់អ្នកកាន់តំណែងសាសនាចក្រ


តុលា 2012

អ្នក​មើល​ថែ


តុលា 2012

ជួយ​ពួកគេ​ឲ្យ​ដាក់គោលដៅខ្ពស់​


មេសា 2012

ភ្នំ​ដើម្បី​ឡើង


មេសា 2012

គ្រួសារ​ក្រោម​សេចក្ដី​សញ្ញា


2011

តុលា 2011

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2011

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help”


តុលា 2011

A Witness


មេសា 2011

Opportunities to Do Good


មេសា 2011

Learning in the Priesthood


មេសា 2011

A Living Testimony


2010

តុលា 2010

Trust in God, Then Go and Do


តុលា 2010

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2010

Serve with the Spirit


មេសា 2010

Help Them on Their Way Home


មេសា 2010

Act in All Diligence


2009

តុលា 2009

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2009

The Enduring Legacy of Relief Society


តុលា 2009

Our Perfect Example


តុលា 2009

Be Ready


មេសា 2009

“Man Down!”


មេសា 2009

ទុក្ខ​វេទនា


2008

តុលា 2008

ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ


តុលា 2008

Our Hearts Knit as One


តុលា 2008

O Ye That Embark


មេសា 2008

Walk in the Light


មេសា 2008

The True and Living Church


មេសា 2008

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood


2007

តុលា 2007

ឱ ចូរ​ចងចាំ ចូរ​ចងចាំ