คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนDavid A. Bednar

2021

เมษายน 2564

“หลักธรรมแห่งกิตติคุณของเรา”


2020

ตุลาคม 2563

พวกเราจะพิสูจน์พวกเขาโดยวิธีนี้


เมษายน 2563

“ให้สร้างนิเวศน์นี้แด่นามของเรา”


2019

ตุลาคม 2562

จงเอาใจใส่การสวดอ้อนวอนตลอดเวลา


เมษายน 2562

เตรียมรับสิ่งจำเป็นทุกอย่าง


2018

ตุลาคม 2561

รวบรวมทุกสิ่งให้อยู่ในพระคริสต์


เมษายน 2561

อ่อนโยนและใจนอบน้อม


2017

ตุลาคม 2560

พระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่


เมษายน 2560

ได้รับเรียกมายังงาน


2016

ตุลาคม 2559

“ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้ว”


เมษายน 2559

การปลดบาปของท่านจะมีอยู่เสมอ


2015

ตุลาคม 2558

“เลือกให้แสดงประจักษ์พยานถึงนามของเรา”


เมษายน 2558

ฉะนั้นพวกเขาจึงข่มความกลัว


2014

ตุลาคม 2557

มาดูเถิด


เมษายน 2557

ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย


2013

ตุลาคม 2556

หน้าต่างในฟ้าสวรรค์


เมษายน 2556

เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์


2012

ตุลาคม 2555

เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า


เมษายน 2555

อำนาจแห่งสวรรค์


2011

ตุลาคม 2554

The Hearts of the Children Shall Turn


เมษายน 2554

วิญญาณแห่งการเปิดเผย


2010

ตุลาคม 2553

Receive the Holy Ghost


เมษายน 2553

Watching with All Perseverance


2009

ตุลาคม 2552

More Diligent and Concerned at Home


เมษายน 2552

Honorably Hold a Name and Standing


2008

ตุลาคม 2551

Pray Always


เมษายน 2551

Ask in Faith