Thư ViệnĐại Hội Trung ƯơngNgười Nói ChuyệnDallin H. Oaks

2021

tháng 10 năm 2021

Sự Cần Thiết Phải Có một Giáo Hội


tháng 4 năm 2021

Bảo Vệ Hiến Pháp Được Soi Dẫn từ Thiên Thượng của Chúng Ta


tháng 4 năm 2021

Đấng Cứu Rỗi Đã Làm Gì cho Chúng Ta?


tháng 4 năm 2021

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương


2020

tháng 10 năm 2020

Hãy Cứ Vững Lòng


tháng 10 năm 2020

Hãy Yêu Kẻ Thù Nghịch Mình


tháng 4 năm 2020

Kế Hoạch Vĩ Đại


tháng 4 năm 2020

Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Các Chìa Khóa


tháng 4 năm 2020

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương


2019

tháng 10 năm 2019

Hai Giáo Lệnh Lớn


tháng 10 năm 2019

Tin Cậy nơi Chúa


tháng 4 năm 2019

Được Thanh Tẩy nhờ vào Sự Hối Cải


tháng 4 năm 2019

Lựa Chọn của Tôi Sẽ Dẫn Đến Đâu?


tháng 4 năm 2019

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


2018

tháng 10 năm 2018

Lẽ Thật và Kế Hoạch


tháng 10 năm 2018

Cha Mẹ và Con Cái


tháng 4 năm 2018

Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội


tháng 4 năm 2018

Các Quyền Năng của Chức Tư Tế


tháng 4 năm 2018

Những Chuyện Nhỏ Nhặt Tầm Thường


2017

tháng 10 năm 2017

Kế Hoạch và Bản Tuyên Ngôn


tháng 4 năm 2017

Thiên Chủ Đoàn và Kế Hoạch Cứu Rỗi


2016

tháng 10 năm 2016

Chia Sẻ Phúc Âm Phục Hồi


tháng 4 năm 2016

Tương Phản trong Mọi Sự Việc


2015

tháng 10 năm 2015

Được Củng Cố bởi Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô


tháng 4 năm 2015

Chuyện Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống


2014

tháng 10 năm 2014

Yêu Mến Những Người Khác và Chấp Nhận Những Dị Biệt


tháng 4 năm 2014

Các Chìa Khóa và Thẩm Quyền của Chức Tư Tế


2013

tháng 10 năm 2013

Không Có Các Thần Khác


tháng 4 năm 2013

Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô


2012

tháng 10 năm 2012

Bảo Vệ Trẻ Em


tháng 4 năm 2012

Hy Sinh


2011

tháng 10 năm 2011

Những Lời Giảng Dạy của Chúa Giê Su


tháng 4 năm 2011

Ước Muốn


2010

tháng 10 năm 2010

Hai Đường Dây Liên Lạc


tháng 4 năm 2010

Healing the Sick


2009

tháng 10 năm 2009

Love and Law


tháng 4 năm 2009

Unselfish Service


2008

tháng 10 năm 2008

Sacrament Meeting and the Sacrament


tháng 4 năm 2008

chứng ngôn