បណ្ណាល័យសន្និសីទទូទៅអ្នក​ឡើង​និយាយដាល្លិន អេក អូក

2021

តុលា 2021

ចាំបាច់​ត្រូវ​មាន​ព្រះវិហារ​មួយ


មេសា 2021

ការពារ​រដ្ឋ​ធម្មនុញ្ញ​ដែល​បាន​បំផុស​គំនិត​ដោយ​ព្រះ​របស់​យើង


មេសា 2021

តើ​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​បាន​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ​សម្រាប់​យើង ?


មេសា 2021

ការគាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ


2020

តុលា 2020

ចូរ​សង្ឃឹម​ឡើង


តុលា 2020

ចូរ​ស្រឡាញ់​ពួក​ខ្មាំង​សត្រូវ​របស់​អ្នក


មេសា 2020

ផែនការ​ដ៏​មហិមា


មេសា 2020

បព្វជិតភាព​មិលគីស្សាដែក និង កូនសោ​ទាំងឡាយ


មេសា 2020

ការ​គាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ​របស់ សាសនាចក្រ


2019

តុលា 2019

Dallin H. Oaks


តុលា 2019

ទុកចិត្ត​លើ​ព្រះអម្ចាស់


មេសា 2019

បាន​ស្អាត​ស្អំ​តាមរយៈ​ការ​ប្រែចិត្ត


មេសា 2019

តើ​ការណ៍នេះ​នឹង​ដឹកនាំ​ទៅ​ឯណា ?


មេសា 2019

ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


2018

តុលា 2018

សេចក្ដីពិត និង​ផែនការ


តុលា 2018

ឪពុក​ម្តាយ និង​កូន​ចៅ


មេសា 2018

ការ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ក្នុង​សាសនាចក្រ


មេសា 2018

អំណាច​បព្វជិតភាព


មេសា 2018

កិច្ចការ​តូច​តាច និង​ងាយ


2017

តុលា 2017

ផែនការ និង​សេចក្ដី​ប្រកាស


មេសា 2017

ក្រុមព្រះ និង​ផែនការ​នៃ​សេចក្តី​សង្រ្គោះ


2016

តុលា 2016

ការចែកចាយ​ដំណឹង​ល្អ​ដែល​បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ


មេសា 2016

ការផ្ទុយចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាង


2015

តុលា 2015

ត្រូវបាន​ចម្រើន​កម្លាំង​ដោយ​ដង្វាយធួន​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ


មេសា 2015

រឿង​ប្រៀប​ប្រដូច​នៃ​អ្នក​ព្រោះ​គ្រាប់​ពូជ


2014

តុលា 2014

ការ​ស្រឡាញ់អ្នកដទៃ និង ការ​រស់​នៅ​​ជា​មួយ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា


មេសា 2014

កូនសោ និង សិទ្ធិ​អំណាច​នៃ​បព្វជិតភាព


2013

តុលា 2013

កុំ​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ឯណា​ទៀត


មេសា 2013

ពួកអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទ


2012

តុលា 2012

ការពារកុមារតូចៗ


មេសា 2012

ការបូជា


2011

តុលា 2011

Teachings of Jesus


មេសា 2011

បំណង​ប្រាថ្នា


2010

តុលា 2010

Two Lines of Communication


មេសា 2010

Healing the Sick


2009

តុលា 2009

Love and Law


មេសា 2009

Unselfish Service


2008

តុលា 2008

Sacrament Meeting and the Sacrament


មេសា 2008

ទីបន្ទាល់