คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนDale G. Renlund

2021

เมษายน 2564

ความอยุติธรรมอันน่าเดือดดาล


2020

ตุลาคม 2563

ทำความยุติธรรม รักความเมตตา และดำ‌เนิน​ชีวิต​ไป​กับ​พระ‍เจ้า​ของ​เจ้า​ด้วย​ความ​ถ่อม‍ใจ


เมษายน 2563

พิจารณาพระคุณความดีและความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า


2019

ตุลาคม 2562

การปวารณาตนแน่วแน่ต่อพระเยซูคริสต์


เมษายน 2562

ได้รับพระพรมากมาย


2018

ตุลาคม 2561

ท่านจงเลือกเสียในวันนี้


เมษายน 2561

ประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร: การผนึกและการเยียวยา


2017

ตุลาคม 2560

ฐานะปุโรหิตและเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด


เมษายน 2560

พระเมษบาลผู้ประเสริฐของเรา


2016

ตุลาคม 2559

การกลับใจ: การเลือกอันน่าปีติยินดี


เมษายน 2559

“เพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา”


2015

ตุลาคม 2558

ผ่านพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า


เมษายน 2558

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามต่อไป


2009

ตุลาคม 2552

Preserving the Heart’s Mighty Change