คลังค้นคว้าการประชุมใหญ่สามัญผู้พูดทุกคนD. Todd Christofferson

2021

เมษายน 2564

เหตุใดจึงเป็นเส้นทางพันธสัญญา


2020

ตุลาคม 2563

สังคมที่ยั่งยืน


เมษายน 2563

การแบ่งปันข่าวสารเรื่องการฟื้นฟูและการฟื้นคืนพระชนม์


2019

ตุลาคม 2562

ปีติของวิสุทธิชน


เมษายน 2562

เตรียมรับการเสด็จกลับมาของพระเจ้า


2018

ตุลาคม 2561

มั่นคงและแน่วแน่ในศรัทธาแห่งพระคริสต์


เมษายน 2561

โควรัมเอ็ลเดอร์


2017

ตุลาคม 2560

​อาหาร​ดำรง​ชีวิต​ซึ่ง​ลง‍มา​จาก​สวรรค์


เมษายน 2560

เสียงเตือน


2016

ตุลาคม 2559

“ติดสนิทอยู่กับความรักของเรา”


เมษายน 2559

บิดา


2015

ตุลาคม 2558

เหตุใดจึงต้องมีศาสนจักร


เมษายน 2558

เหตุผลที่แต่งงาน เหตุผลที่มีครอบครัว


2014

ตุลาคม 2557

เป็นอิสระตลอดกาล เพื่อกระทำด้วยตนเอง


เมษายน 2557

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์


2013

ตุลาคม 2556

พลังศีลธรรมของสตรี


เมษายน 2556

การไถ่


2012

ตุลาคม 2555

พี่น้องชายทั้งหลาย เรามีงานต้องทำ


เมษายน 2555

หลักคำสอนของพระคริสต์


2011

ตุลาคม 2554

The Divine Gift of Repentance


เมษายน 2554

เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น


2010

ตุลาคม 2553

Reflections on a Consecrated Life


เมษายน 2553

The Blessing of Scripture


2009

ตุลาคม 2552

Moral Discipline


เมษายน 2552

The Power of Covenants


2008

ตุลาคม 2551

Come to Zion


เมษายน 2551

Born Again