Đại Hội Trung Ương
Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương

Phần Tán Trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương

Thưa anh chị em, giờ đây tôi sẽ giới thiệu với anh chị em Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng, và Các Chức Sắc Trung Ương của Giáo Hội để anh chị em biểu quyết tán trợ.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Russell Marion Nelson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô; Dallin Harris Oaks là Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và Henry Bennion Eyring là Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Dallin H. Oaks là Chủ Tịch của Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ và M. Russell Ballard là Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các thành viên sau đây trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, và Ulisses Soares.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không, xin cho biết.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Chúng tôi đã giải nhiệm Anh Cả L. Whitney Clayton, Enrique R. Falabella, và Richard J. Maynes với tư cách là Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và trao cho họ thẩm quyền danh dự.

Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Các Anh Em Thẩm Quyền này và gia đình họ về sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên.

Chúng tôi đã giải nhiệm Anh Cả L. Todd Budge với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Tất cả những ai muốn cảm ơn sự phục vụ của anh ấy, xin giơ tay lên.

Chúng tôi đã giải nhiệm các Giám Trợ Dean M. Davies và W. Christopher Waddell với tư cách là Đệ Nhất và Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa.

Tất cả những ai muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh Em này về sự phục vụ tận tụy của họ, xin cho biết.

Chúng tôi đã giải nhiệm những người sau đây với tư cách là Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng: Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov, José Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreón, S. Marc Clay Jr., Z. Dominique Dekaye, Osvaldo R. Dias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier Espinoza, James E. Evanson, Paschoal F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Wisit Khanakham, Seung Hoon Koo, Pedro X. Larreal, Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Steven M. Petersen, Jay D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto Jr., Alexey V. Samaykin, K. David Scott, Rulon F. Stacey, Karl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wilde, và William B. Woahn.

Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên.

Khi Anh Cả L. Whitney Clayton được giải nhiệm với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương và nhận được thẩm quyền danh dự, anh ấy cũng được giải nhiệm với tư cách là một thành viên của Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi.

Anh Cả Brent H. Nielson đã được kêu gọi với tư cách là một thành viên của Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, và chúng tôi đề nghị anh ấy được tán trợ.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, xin cho biết.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Dean M. Davies với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Trung Ương.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Có ai phản đối không, xin cho biết.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ W. Christopher Waddell để phục vụ với tư cách là Đệ Nhất Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa và L. Todd Budge với tư cách là Đệ Nhị Cố Vấn trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ những người sau đây với tư cách là Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng mới: Laurian P. Balilemwa, Jonathon W. Bunker, Enrique R. Mayorga, và Konstantin Tolomeev.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Những ai phản đối, cũng xin giơ tay lên.

Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương, Các Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và Các Chức Sắc Trung Ương khác của Giáo Hội hiện đang được cấu thành.

Những ai tán trợ, xin giơ tay lên.

Ngược lại, nếu có, cũng xin giơ tay lên.

Những người nào phản đối bất cứ đề nghị tán trợ nào xin hãy liên lạc chủ tịch giáo khu của họ.

Thưa anh chị em, chúng tôi cảm ơn đức tin và những lời cầu nguyện liên tục của anh chị em thay cho các vị lãnh đạo của Giáo Hội.