Yleiskonferenssi
Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen
Lokakuun 2020 yleiskonferenssi


Johtavien auktoriteettien, vyöhykeseitsenkymmenien ja johtavien virkailijoiden hyväksyminen

Veljet ja sisaret, esitän nyt hyväksyttäväksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksensaajaksi sekä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentiksi, Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Bennion Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin kahdentoista apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin kahdentoista apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme kahdentoista apostolin koorumin jäseniksi seuraavat: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksensaajiksi.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Olemme vapauttaneet vanhimmat L. Whitney Clayton, Enrique R. Falabella ja Richard J. Maynes johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä ja nimitämme heidät täysinpalvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi.

Kaikkia, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille ja heidän perheilleen heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Olemme vapauttaneet vanhin L. Todd Budgen johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä.

Kaikkia, jotka haluavat kiittää häntä hänen palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se nostamalla kätensä.

Olemme vapauttaneet piispa Dean M. Daviesin ja piispa W. Christopher Waddellin, jotka ovat palvelleet ensimmäisenä ja toisena neuvonantajana johtavassa piispakunnassa.

Kaikki, jotka haluavat ilmaista kiitollisuutta näille veljille heidän pyhitetystä palveluksestaan, voivat osoittaa sen.

Olemme vapauttaneet seuraavat vyöhykeseitsenkymmenet: Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astašov, José Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreón, S. Marc Clay jr., Z. Dominique Dekaye, Osvaldo R. Días, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier Espinoza, James E. Evanson, Paschoal F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Wisit Khanakham, Seung Hoon Koo, Pedro X. Larreal, Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Steven M. Petersen, Jay D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto jr., Aleksei V. Samaikin, K. David Scott, Rulon F. Stacey, Karl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wilde ja William B. Woahn.

Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se.

Koska vanhin L. Whitney Clayton on vapautettu johtavana auktoriteettina palvelevan seitsenkymmenen tehtävästä ja hänet on nimitetty täysinpalvelleeksi johtavaksi auktoriteetiksi, hänet on vapautettu myös seitsemänkymmenen johtokunnan jäsenen tehtävästä.

Vanhin Brent H. Nielson on kutsuttu seitsemänkymmenen johtokunnan jäseneksi, ja ehdotamme, että hänet hyväksytään siihen tehtävään.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, häntä pyydetään osoittamaan se.

Ehdotetaan, että hyväksymme Dean M. Daviesin johtavana auktoriteettina palvelevaksi seitsenkymmeneksi.

Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme W. Christopher Waddellin palvelemaan ensimmäisenä neuvonantajana johtavassa piispakunnassa ja L. Todd Budgen palvelemaan toisena neuvonantajana johtavassa piispakunnassa.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku on vastaan, samoin.

Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhykeseitsenkymmeniksi: Laurian P. Balilemwa, Jonathon W. Bunker, Enrique R. Mayorga ja Konstantin Tolomejev.

Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen.

Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen.

Ehdotetaan, että hyväksymme muut nykyiset johtavat auktoriteetit, vyöhykeseitsenkymmenet ja johtavat virkailijat.

Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se.

Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin.

Niiden, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, tulee olla yhteydessä vaarnanjohtajaansa.

Veljet ja sisaret, ilmaisemme kiitollisuutta jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkon johtajien hyväksi.

Tulosta