การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคเช้าวันอาทิตย์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาคเช้าวันอาทิตย์

บันทึกความประทับใจของท่าน