การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคเช้าวันเสาร์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาคเช้าวันเสาร์

บันทึกความประทับใจของท่าน