การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคค่ำวันเสาร์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาคค่ำวันเสาร์

บันทึกความประทับใจของท่าน