การประชุมใหญ่สามัญ
ภาคบ่ายวันเสาร์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ภาคบ่ายวันเสาร์

บันทึกความประทับใจของท่าน