การประชุมใหญ่สามัญ
บ้านที่ดีที่สุด
ก่อนหน้า ถัดไป

บ้านที่ดีที่สุด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นวิศวกร ช่างก่อสร้าง และนักออกแบบภายในผู้เชี่ยวชาญ โครงการของพระองค์คือความดีพร้อมและปีตินิรันดร์ของจิตวิญญาณเรา

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าสะดุดตาป้ายโฆษณาอันหนึ่งในซอลท์เลคซิตี้ เป็นป้ายโฆษณาบริษัทเฟอร์นิเจอร์และออกแบบตกแต่งภายใน ที่ใช้คำง่ายๆ ว่า “เพื่อบ้านที่ดีที่สุดในซอลท์เลคซิตี้”

ข้อความจำง่าย—แต่อะไรคือ “บ้านที่ดีที่สุด”? ข้าพเจ้าเฝ้านึกถึงแต่คำถามนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกๆ ที่ข้าพเจ้ากับเคธีภรรยาเคยเลี้ยงดู และลูกๆ ที่พวกเขาเลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้ เช่นเดียวกับพ่อแม่ทุกแห่ง เรากังวลและสวดอ้อนวอนเพื่อครอบครัวเรา เรายังทำเช่นนั้น เราต้องการให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆ พวกเขาและลูกๆ จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดได้อย่างไร? ข้าพเจ้านึกถึงบ้านของสมาชิกศาสนจักรที่เคธีและข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ไปเยี่ยม เราได้รับเชิญให้ไปที่บ้านในเกาหลีและเคนยา ในฟิลิปปินส์และเปรู ในลาวและลัตเวีย ข้าพเจ้าขอแบ่งปันข้อสังเกตสี่ประการเกี่ยวกับบ้านที่ดี

ประการแรก จากมุมมองของพระเจ้า การสร้างบ้านที่ดีที่สุดเกี่ยวข้องทุกอย่างกับคุณภาพส่วนตัวของคนที่อยู่ในบ้าน บ้านเหล่านี้ไม่ได้เป็นบ้านที่ดีในด้านความสำคัญใดๆ หรือด้านความคงทนยั่งยืนด้วยเครื่องเรือนในบ้าน หรือด้วยมูลค่าหรือสถานะทางสังคมของผู้เป็นเจ้าของ ลักษณะที่ดีที่สุดของบ้านทุกหลังคือการสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของพระคริสต์จากผู้พำนักในบ้าน สิ่งสำคัญคือการออกแบบตกแต่งภายในของจิตวิญญาณผู้อยู่อาศัย ไม่ใช่ตัวโครงสร้าง

คุณลักษณะของพระคริสต์ได้มาตาม “วิถีแห่งเวลา”1โดยการก้าวหน้าไปตามเส้นทางพันธสัญญาอย่างตั้งใจ คุณลักษณะเหมือนพระคริสต์ประดับชีวิตของผู้ที่พากเพียรดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดี ทำให้บ้านเต็มไปด้วยแสงพระกิตติคุณ ไม่ว่าพื้นบ้านจะเป็นดินหรือหินอ่อน ถึงแม้ท่านจะเป็นเพียงคนเดียวในครัวเรือนที่ทำตามคำตักเตือนให้ “แสวงหาสิ่งเหล่านี้”2 แต่ท่านช่วยตกแต่งทางวิญญาณให้แก่บ้านของครอบครัวท่านได้

เราทำตามพระดำรัสแนะนำของพระเจ้าให้ “วางระเบียบ [ตนเอง]; เตรียมสิ่งที่จำเป็นทุกอย่าง; และสถาปนาบ้าน” โดยการวางระเบียบ การเตรียม และการสถาปนาชีวิตทางวิญญาณของเรา ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ ขณะเราติดตามเส้นทางพันธสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความอดทน บ้านของเราจะเป็น “บ้านแห่งรัศมีภาพ, บ้านแห่งระเบียบ, [และ] บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า”3

ประการที่สอง ผู้อาศัยอยู่ในบ้านที่ดีที่สุดจัดเวลาเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตทุกวัน ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเชื้อเชิญให้เรา “เปลี่ยนโฉม” และ “ปรับปรุง” บ้านของเราด้วยการศึกษาพระกิตติคุณ4 คำเชื้อเชิญของท่านยอมรับว่าบ้านที่ดีเป็นที่อยู่อาศัยของงานสำคัญอันอ่อนโยนของการเติบโตส่วนตัวและการปรับปรุงความอ่อนแอของเรา การกลับใจทุกวันเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราสามารถเติบโตเป็นคนมีน้ำใจและมีความรักความเข้าใจมากขึ้นอีกนิด การศึกษาพระคัมภีร์นำมาเราใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น ความรักและพระคุณอันเอื้อเฟื้อของพระองค์ช่วยให้เราเติบโต

พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และไข่มุกอันล้ำค่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว จึงไม่น่าแปลกใจที่หนังสือศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เป็นคู่มือที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้สำหรับการก่อสร้างบ้านที่ดีที่สุด ทั้งสามเล่มบันทึกเหตุการณ์ความกังวลของบิดามารดา, ภัยจากการล่อลวง, ชัยชนะของความชอบธรรม, การทดลองจากความอดอยากและความอุดมสมบูรณ์, ตลอดจนความน่ากลัวของสงครามและรางวัลแห่งสันติภาพ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่าครอบครัวประสบผลสำเร็จผ่านการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมอย่างไรและล้มเหลวเพราะเส้นทางอื่นอย่างไร

ประการที่สาม บ้านที่ดีทำตามพิมพ์เขียวที่พระเจ้าทรงสร้างไว้สำหรับบ้านที่ดีที่สุดของพระองค์ ซึ่งคือพระวิหาร การสร้างพระวิหารเริ่มด้วยขั้นตอนพื้นฐาน—การแผ้วถางและการปรับพื้นที่ เราอาจเปรียบงานขั้นต้นในการเตรียมพื้นที่เหล่านั้นกับการรักษาพระบัญญัติพื้นฐาน พระบัญญัติเป็นรากฐานในการสร้างความเป็นสานุศิษย์ ความเป็นสานุศิษย์ที่มั่นคงนำเราไปสู่ความหนักแน่น แน่วแน่ และไม่หวั่นไหว5ดุจโครงสร้างเหล็กสำหรับพระวิหาร โครงสร้างเหล็กอันมั่นคงนี้เปิดทางให้พระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์มาเปลี่ยนใจเราได้6 ประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจเปรียบเสมือนการเพิ่มลักษณะอันสวยงามภายในพระวิหาร

เมื่อเราดำเนินต่อไปในศรัทธา พระเจ้าทรงค่อยๆ เปลี่ยนเรา เรารับรูปลักษณ์ของพระองค์มาไว้ในสีหน้าเราและเริ่มสะท้อนความรักและความงดงามของพระอุปนิสัยของพระองค์7 เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เราจะรู้สึกสบายใจในพระนิเวศน์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงรู้สึกสบายพระทัยในบ้านของเรา

เราสามารถทำให้บ้านของเราคงการเชื่อมต่อใกล้ชิดกับพระนิเวศน์ของพระองค์ได้ด้วยการมีคุณสมบัติคู่ควรรับใบรับรองพระวิหารและใช้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่สภาวการณ์เอื้ออำนวย เมื่อเราทำเช่นนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของพระนิเวศน์ของพระเจ้าจะอยู่ในบ้านเราด้วย

พระวิหารซอลท์เลคอันวิจิตรงดงามตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกล ผู้บุกเบิกสร้างพระวิหารแห่งนี้ด้วยเครื่องมือพื้นๆ วัสดุในท้องที่ และการทำงานหนักอย่างไม่หยุดหย่อนในการก่อสร้างระหว่างปี 1853 ถึงปี 1893 คุณภาพสูงสุดเท่าที่สมาชิกศาสนจักรยุคแรกๆ จะทำได้ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบภายในเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกที่หลายล้านคนพากันยกย่อง

เกือบ 130 ปีผ่านไปนับจากการอุทิศพระวิหารแห่งนี้ ดังที่เอ็ลเดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสันกล่าวไว้เมื่อวาน หลักวิศวกรรมที่ใช้ออกแบบพระวิหารมีมาตรฐานที่ใหม่กว่าและปลอดภัยกว่ามาทดแทน หากเราไม่ยกระดับวิศวกรรมของพระวิหารและซ่อมแซมโครงสร้างที่อ่อนแอ ย่อมเป็นการทรยศต่อความเชื่อมั่นของผู้บุกเบิกที่พยายามทำทุกอย่างสุดความสามารถแล้วมอบพระวิหารให้อยู่ในความดูแลของอนุชนรุ่นหลัง

ศาสนจักรเริ่มโครงการฟื้นฟูสี่ปีเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพระวิหารและความคงทนต่อสภาวะแผ่นดินไหว8 โดยจะเสริมรากฐาน พื้น และผนังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ความรู้ด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุดที่มีในยุคนี้จะยกระดับมาตรฐานของพระวิหารให้ทันสมัย เราจะไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง แต่ผลของการเปลี่ยนแปลงจะสำคัญและมีอยู่จริง ในทุกๆ ด้านของงานนี้ เราจะอนุรักษ์ลักษณะการออกแบบภายในอันสวยงามของพระวิหารไว้

เราควรทำตามแบบอย่างที่ได้รับจากการบูรณะพระวิหารซอลท์เลคและใช้เวลาประเมินวิศวกรรมแผ่นดินไหวทางวิญญาณของเราเองเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ การประเมินตนเองเป็นระยะๆ ควบคู่กับการทูลถามพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ยังขาดอะไรอีกบ้าง?”9จะช่วยให้เราแต่ละคนมีส่วนในการสร้างบ้านที่ดีที่สุด

ประการที่สี่ บ้านที่ดีที่สุดเป็นที่หลบภัยจากพายุร้ายของชีวิต พระเจ้าทรงสัญญาว่าผู้รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจะ “รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดิน.”10 ความรุ่งเรืองของพระผู้เป็นเจ้าคือพลังที่จะมุ่งไปข้างหน้าแม้มีปัญหาชีวิต

ในปี 2002 ข้าพเจ้าได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับปัญหา ขณะอยู่ในอาซุนซีออน ปารากวัย ข้าพเจ้าพบกับบรรดาประธานสเตคของเมืองนั้น เวลานั้นปารากวัยเผชิญวิกฤตด้านการเงินอย่างหนัก และสมาชิกศาสนจักรหลายคนกำลังเดือดร้อนและมีรายได้ไม่พอเลี้ยงชีพ ข้าพเจ้าไม่ได้ไปที่อเมริกาใต้เลยตั้งแต่จบงานเผยแผ่และไม่เคยไปปารากวัยมาก่อน ตอนนั้นข้าพเจ้าเพิ่งรับใช้เป็นฝ่ายประธานภาคที่นั่นได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ ด้วยความหวั่นใจในการด้อยความสามารถที่จะนำทางประธานสเตคเหล่านั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้พวกเขาเล่าเฉพาะสิ่งที่ดำเนินไปด้วยดีในสเตคให้ฟัง ประธานสเตคคนแรกเล่าสิ่งที่ดำเนินไปด้วยดี คนต่อมาพูดถึงสิ่งที่ดำเนินไปด้วยดีและปัญหาบางอย่าง พอถึงประธานสเตคคนสุดท้าย เขาพูดถึงแต่ปัญหายุ่งยากใจเป็นชุดๆ ขณะประธานสเตคเหล่านั้นอธิบายความรุนแรงของสถานการณ์ ข้าพเจ้าก็ยิ่งกังวลมากขึ้นจนแทบจะสิ้นหวังว่าจะพูดอะไรดี

ขณะที่ประธานสเตคคนสุดท้ายกำลังจะพูดจบ ความคิดหนึ่งก็เข้ามาในใจข้าพเจ้า: “เอ็ลเดอร์เคลย์ตัน ถามคำถามนี้สิ: ‘ประธานครับ สมาชิกในสเตคของท่านในบรรดาคนที่จ่ายส่วนสิบเต็ม, บริจาคเงินอดอาหารอย่างเอื้อเฟื้อ, ขยายการเรียกในศาสนจักร, ไปเยี่ยมครอบครัวในฐานะผู้สอนประจำบ้านหรือผู้เยี่ยมสอนจริงๆ11ทุกเดือน, จัดสังสรรค์ในครอบครัว, ศึกษาพระคัมภีร์, และสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวัน มีกี่คนที่มีปัญหาแล้วจัดการด้วยตนเองไม่ได้โดยไม่มีศาสนจักรเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้?”

ข้าพเจ้าขานรับการกระตุ้นเตือนที่ได้รับโดยถามประธานสเตคด้วยคำถามนั้น

พวกเขาตะลึงมองข้าพเจ้าแล้วพูดว่า “Pues, ninguno” หมายความว่า “เอ่อ ไม่มีครับ” จากนั้นก็บอกว่าไม่มีสมาชิกคนใดที่ทำทุกสิ่งเหล่านั้นแล้วมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เพราะเหตุใด? เพราะพวกเขาอยู่ในบ้านที่ดีที่สุด การดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ทำให้พวกเขามีพลัง วิสัยทัศน์ และความช่วยเหลือจากสวรรค์ที่จำเป็นในความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่รายล้อม

นี่ไม่ได้หมายความว่าคนชอบธรรมจะไม่เจ็บป่วย ไม่เจออุบัติเหตุ ไม่เผชิญความผันผวนทางธุรกิจ หรือไม่ผจญความทุกข์ยากอื่นๆ ในชีวิต ความเป็นมรรตัยนำเรื่องท้าทายมาให้เสมอ แต่ครั้งแล้วครั้งเล่าข้าพเจ้าได้เห็นว่าคนที่พยายามเชื่อฟังพระบัญญัติได้รับพรให้พบหนทางเดินต่อไปด้วยสันติสุขและความหวัง พรเหล่านั้นมีให้ทุกคน12

ดาวิดประกาศว่า “ถ้าพระยาห์เวห์มิได้ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ที่สร้างก็เหนื่อยเปล่า”13 ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าบ้านเรือนท่านจะเป็นแบบใด และไม่ว่าครอบครัวท่านจะมีใครบ้าง ท่านสามารถช่วยสร้างบ้านที่ดีที่สุดให้ครอบครัวท่านได้ พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์มีแบบแปลนสำหรับบ้านเช่นนั้น พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นวิศวกร ช่างก่อสร้าง และนักออกแบบภายในผู้เชี่ยวชาญ โครงการของพระองค์คือความดีพร้อมและปีตินิรันดร์ของจิตวิญญาณเรา ด้วยความช่วยเหลือจากความรักของพระองค์ จิตวิญญาณท่านสามารถเป็นทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงต้องการและท่านสามารถเป็นตัวท่านในแบบที่ดีที่สุดพร้อมที่จะสร้างและอาศัยอยู่ในบ้านที่ดีที่สุด

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราทรงพระชนม์ พระบุตรของพระองค์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งสองพระองค์ทรงรักท่าน ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคืออาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมีชีวิตนำทางศาสนจักรในปัจจุบัน พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์มีแบบแปลนที่ดีพร้อมสำหรับการสร้างบ้านที่ดีที่สุด ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน