การประชุมใหญ่สามัญ
โห่ร้องโฮซันนา
ก่อนหน้า ถัดไป

โห่ร้องโฮซันนา

บัดนี้ พี่น้องที่รัก ขณะที่เรารำลึกถึงนิมิตแรกที่โจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาและพระบุตร เรารู้สึกว่าเป็นการสมควรที่จะชื่นชมยินดีด้วยกันโดยร่วมกันโห่ร้องโฮซันนา

การโห่ร้องอันศักดิ์สิทธิ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการประทานนี้ที่การอุทิศพระวิหารเคิร์ทแลนด์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1836 ปัจจุบันเราทำเช่นนี้ที่การอุทิศพระวิหารทุกแห่ง เป็นการถวายสดุดีแด่พระบิดาและพระบุตรอันเป็นสัญลักษณ์ถึงปฏิกิริยาของมหาชนเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเข้าเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ทั้งยังเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงสิ่งที่เด็กหนุ่มโจเซฟประสบวันนั้นในป่าศักดิ์สิทธิ์—ว่าพระบิดาและพระบุตรทรงเป็นพระสัตภาวะผู้มีรัศมีภาพซึ่งเรานมัสการและสรรเสริญ

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะสาธิตวิธีโห่ร้องโฮซันนา ขณะสาธิต ข้าพเจ้าขอให้ผู้ร่วมวิชาชีพสื่อของเราปฏิบัติต่อการโห่ร้องอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ทุกท่านที่ร่วมโห่ร้องจะถือมุมหนึ่งของผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาด และโบกผ้าเช็ดหน้าขณะพูดพร้อมกันว่า “โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก” ซ้ำสามครั้ง ตามด้วย “เอเมน เอเมน และเอเมน” หากท่านไม่มีผ้าเช็ดหน้าสีขาว ขอให้ท่านเพียงแต่โบกมือ

พี่น้องทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านยืนขึ้นและร่วมโห่ร้องโฮซันนา จากนั้นจะเป็นบทเพลง “Hosanna Anthem” และ “พระวิญญาณพระเจ้า”1

เมื่อผู้อำนวยเพลงให้สัญญาณ เราจะร่วมร้องเพลง “พระวิญญาณพระเจ้า” ด้วยกัน

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก

เอเมน เอเมน และเอเมน

อ้างอิง

  1. ดู เพลงสวด, บทเพลงที่ 2.