การประชุมใหญ่สามัญ
เปิดฟ้าสวรรค์เพื่อรับความช่วยเหลือ
ก่อนหน้า ถัดไป

เปิดฟ้าสวรรค์เพื่อรับความช่วยเหลือ

ขอให้เราเปลี่ยนศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เป็นการกระทำ!

การประชุมภาคนี้พิเศษและยอดเยี่ยมเหลือเกิน! ขอบคุณครับ ลอดี้กับเอ็นโซ คุณเป็นตัวแทนที่ดีเยี่ยมของเยาวชนชายหญิงผู้งดงามของศาสนจักร

พี่น้องที่รัก เราฟังมามากแล้ววันนี้เกี่ยวกับการฟื้นฟูศาสนจักร—ศาสนจักรที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ ทรงสถาปนาระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก การฟื้นฟูนั้นเริ่มต้นเมื่อ 200 ปีที่แล้วในฤดูใบไม้ผลิเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ

สิบปีหลังจากนิมิตอันล้ำเลิศนี้ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและอีกห้าคนได้รับเรียกเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเจ้า

จากกลุ่มเล็กที่ชุมนุมกันในวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 เกิดเป็นองค์กรซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 16 ล้านคนทั่วโลก ความดีที่ศาสนจักรนี้ทำสำเร็จทั่วโลกเพื่อบรรเทาทุกข์และหนุนใจเพื่อนมนุษย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่จุดประสงค์หลักของศาสนจักรคือช่วยชาย หญิง และเด็กให้ติดตามพระเจ้าพระเยซูคริสต์ รักษาพระบัญญัติ และมีคุณสมบัติรับพรสำคัญที่สุดในบรรดาพรทั้งปวง—นั่นคือชีวิตนิรันดร์กับพระผู้เป็นเจ้าและคนที่พวกเขารัก1

ขณะฉลองเหตุการณ์ที่เปิดฉากในปี 1820 สำคัญที่ต้องจดจำว่าถึงแม้เราจะเคารพโจเซฟ สมิธในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า แต่นี่ไม่ใช่ศาสนจักรของโจเซฟ สมิธ ทั้งไม่ใช่ศาสนจักรของมอรมอน นี่คือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงมีประกาศิตชัดเจนว่าควรเรียกศาสนจักรว่าอะไร: “เพราะจะเรียกศาสนจักรของเราในวันเวลาสุดท้ายดังนี้, แม้ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”2

ข้าพเจ้าเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับการที่เราจำเป็นต้องแก้ไขวิธีเรียกชื่อศาสนจักร3 เราดำเนินการแก้ไขไปแล้วมากมายนับแต่นั้น ข้าพเจ้าสำนึกคุณอย่างยิ่งต่อประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดและทุกคนในโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้ทำมากมายเพื่อนำงานนี้และงานที่เกี่ยวข้องกับอีกโครงการหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะประกาศค่ำวันนี้

เวลานี้ผู้นำและแผนกต่างๆ ของศาสนจักร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกหลายล้านคน—ตลอดจนคนอื่นๆ—ใช้ชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรแล้ว เราปรับเปลี่ยนคู่มือรูปแบบการใช้งานที่เป็นทางการของศาสนจักรแล้ว เวลานี้เว็บไซต์หลักของศาสนจักรคือ ChurchofJesusChrist.org เราได้อัปเดตที่อยู่สำหรับอีเมล ชื่อโดเมน และช่องทางสื่อสังคมต่างๆ ปัจจุบันคณะนักร้องที่รักของเราชื่อคณะนักร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลแอทเท็มเปิลสแควร์

เราพยายามเป็นพิเศษในเรื่องเหล่านี้เพราะเมื่อเรานำพระนามของพระเจ้าออกจากชื่อศาสนจักร ของพระองค์ เท่ากับว่าเรานำ พระองค์ ผู้ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของการนมัสการและชีวิตเราออกไปโดยไม่ตั้งใจ เมื่อเรารับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดตอนรับบัพติศมา เราให้คำมั่นว่าจะเป็นพยานโดยคำพูด ความคิด และการกระทำของเราว่าพระเยซูคือพระคริสต์4

ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยสัญญาว่าถ้าเราจะ “ทำสุดความสามารถในการฟื้นฟูชื่อที่ถูกต้องของศาสนจักรของพระเจ้า” พระองค์จะ “ทรงเทพลังอำนาจและพรของพระองค์มาบนศีรษะของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อน”5 ข้าพเจ้าต่อสัญญานั้นวันนี้

เพื่อช่วยให้เราจดจำพระองค์และเพื่อบ่งชี้ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น ศาสนจักรของพระเจ้า เราขอแนะนำสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางในศาสนจักรของพระองค์

สัญลักษณ์นี้จะมีชื่อของศาสนจักรอยู่ภายในศิลาหัวมุม พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลาหัวมุมนั้น6

ตรงกลางสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นหินอ่อน Christus ของธอร์วัลด์เซ็น แสดงภาพพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว กำลังเอื้อมออกไปเพื่อโอบกอดทุกคนที่จะมาหาพระองค์

ในเชิงสัญลักษณ์ พระเยซูคริสต์ทรงกำลังยืนอยู่ใต้ประตูโค้ง ประตูโค้งทำให้เรานึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์กำลังเสด็จออกจากอุโมงค์ในวันที่สามหลังการตรึงกางเขน

หลายท่านคงคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้เพราะเราคิดกันมานานว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเหมือนกับพระคริสต์ผู้ ทรงพระชนม์ ที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว

ต่อไปนี้เราจะใช้สัญลักษณ์นี้เป็นภาพอัตลักษณ์สำหรับงานเขียน ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นทางการของศาสนจักร7 ภาพนี้จะเตือนใจทุกคนว่านี่คือศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด และทั้งหมดที่เราทำในฐานะสมาชิกศาสนจักรมีพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์เป็นศูนย์กลาง

พี่น้องที่รัก พรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ใบปาล์มตามที่เอ็ลเดอร์กองสอนไว้อย่างน่าฟัง จากนั้นเราจะเข้าสู่สัปดาห์พิเศษที่มีช่วงสำคัญที่สุดคือวันอีสเตอร์ ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ในยุคที่โควิด-19 แพร่ระบาดจนทั้งโลกเกิดความโกลาหล เราอย่าเพียงแต่พูดถึงพระคริสต์ หรือสั่งสอนเรื่องพระคริสต์ หรือใช้สัญลักษณ์แทนพระคริสต์

ขอให้เราเปลี่ยนศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ให้เป็นการกระทำ!

ดังที่ท่านทราบ สมาชิกศาสนจักรถือปฏิบัติกฎแห่งการอดอาหารเดือนละครั้ง

หลักคำสอนเรื่องการอดอาหารมีมาแต่โบราณ วีรบุรุษในพระคัมภีร์ไบเบิลปฏิบัติกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆ โมเสส, ดาวิด, เอสรา, เนหะมีย์, เอสเธอร์, อิสยาห์, ดาเนียล, โยเอล, และอีกหลายท่านอดอาหารและสั่งสอนเรื่องการอดอาหาร8 พระเจ้าตรัสผ่านงานเขียนของอิสยาห์ว่า: “เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ ไม่ใช่หรือ? คือการแก้พันธนะอธรรม การแก้สายรัดของแอก การปลดปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ”9

อัครสาวกเปาโลเตือนวิสุทธิชนในโครินธ์ให้ “อุทิศตัวในการ [อดอาหารและการ] อธิษฐาน”10 พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่าบางสิ่ง “ไม่ออก [ไป] นอก‍จาก โดยการอธิษ‌ฐานและการอด‍อาหาร”11

ข้าพเจ้าพูดในวีดิทัศน์สื่อสังคมเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ในฐานะแพทย์และศัลยแพทย์ ข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างมากต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นักวิทยาศาสตร์ และทุกคนที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19”12

บัดนี้ ในฐานะประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้า ทราบ ว่าพระผู้เป็นเจ้า “ทรงมีเดชานุภาพทั้งปวง, ปรีชาญาณทั้งปวง, และความเข้าใจทั้งปวง; พระองค์ทรงเข้าพระทัยเรื่องทั้งปวง, และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงมีเมตตา, แม้จนถึงความรอด, แก่คนที่จะกลับใจและเชื่อในพระนามของพระองค์”13

ดังนั้น ในช่วงเวลายากลำบากอย่างยิ่งนี้ เมื่อโรคภัยถึงขั้นระบาดไปทั่ว เรื่องธรรมชาติที่สุดที่เราทำคือเรียกหาพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์—พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา—ให้ทรงแสดงพลังปาฏิหาริย์เพื่ออวยพรผู้คนบนแผ่นดินโลก

ในข่าวสารทางวีดิทัศน์ ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้ทุกท่านร่วมกันอดอาหารในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2020 หลายท่านอาจได้เห็นวีดิทัศน์และร่วมกันอดอาหารแล้ว แต่บางท่านอาจยังไม่เห็น เวลานี้เรายังต้องการความช่วยเหลือจากสวรรค์

ดังนั้นคืนนี้ พี่น้องที่รัก ในวิญญาณของบรรดาบุตรโมไซยาห์ผู้ยอมตนต่อการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนอย่างมาก14 และในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2020 นี้ ข้าพเจ้าขอให้ทั่วโลกอดอาหารอีกครั้ง สำหรับทุกท่านที่สุขภาพเอื้ออำนวย ขอให้เราอดอาหาร สวดอ้อนวอน และรวมพลังศรัทธาของเราอีกครั้ง ขอให้เราทูลวิงวอนขอการบรรเทาจากการแพร่ระบาดทั่วโลกครั้งนี้

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญ ทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้อดอาหารและสวดอ้อนวอนในวันศุกร์ประเสริฐที่ 10 เมษายน เพื่อขอให้ทรงควบคุมการแพร่ระบาด คุ้มครองผู้ดูแลคนป่วย ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น และดึงชีวิตกลับสู่ภาวะปกติ

เราอดอาหารอย่างไร? ตามธรรมเนียมคือสองมื้อหรือ 24 ชั่วโมง แต่ท่านตัดสินใจเองว่าอะไรที่จะถือว่าเป็นการเสียสละสำหรับท่านขณะระลึกถึงการเสียสละสูงสุดที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำเพื่อท่าน ขอให้เราพร้อมใจกันวิงวอนขอการเยียวยาทั่วโลก

วันศุกร์ประเสริฐจะเป็นวัน ประเสริฐที่สุด ที่จะให้พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรงได้ยิน เรา!

พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าแสดงความรักต่อท่านอย่างสุดซึ้ง พร้อมด้วยประจักษ์พยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของงานที่เรามีส่วนร่วม นี่ คือ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระองค์ทรงเป็นพระประมุขและทรงกำกับดูแลงานทั้งหมดที่เราทำ ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์จะทรงตอบคำวิงวอนของผู้คนของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน