การประชุมใหญ่สามัญ
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนอย่างไร
ก่อนหน้า ถัดไป

ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนอย่างไร

เราได้รับโอกาสที่จะปฏิบัติศาสนกิจเหมือนเหล่าเทพ สั่งสอนพระกิตติคุณในทุกทวีปของแผ่นดินโลก และช่วยจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์

พี่น้องทั้งหลาย ผมสำนึกคุณจากใจจริงที่ได้พูดกับท่านในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้เกี่ยวกับของประทานศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุโรหิตและอำนาจอัศจรรย์ที่ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนในสมัยการประทานนี้ ผมสวดอ้อนวอนว่า แม้ผมจะมีข้อบกพร่อง แต่พระวิญญาณจะทรงช่วยผมในการสอนความจริง

ฝ่ายประธานสูงสุดย้ำเตือนผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนว่า “ท่านมีชีวิตอยู่ในยุคที่มีโอกาสและการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ยุคที่ฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟู ท่านมีสิทธิอำนาจในการปฏิบัติศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เมื่อท่านใช้สิทธิอำนาจดังกล่าวอย่างมีค่าควรร่วมกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะเป็นพรใหญ่หลวงแก่ชีวิตคนรอบข้าง”1 ในฐานะเยาวชนชายของศาสนจักร เราได้รับการย้ำเตือนด้วยว่าเราเป็น “[บุตร] ผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงมีงานให้ [เรา] ทำ”2 และเราช่วยงานของพระองค์เพื่อ “ทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

อำนาจฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำนาจเพื่อปฏิบัติศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดแก่ผู้มีค่าควรรับสิ่งเหล่านี้ โดยผ่านศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว จะเกิดพรอันสมบูรณ์แห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งช่วยให้เราไปถึงจุดหมายแห่งสวรรค์

โจเซฟ สมิธเป็นชายหนุ่มที่ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และเพื่อจุดประสงค์นั้น ท่านได้รับฐานะปุโรหิตซึ่งท่านใช้เป็นพรแก่มนุษยชาติทั้งปวง หลักคำสอนและพันธสัญญา 135 อ้างอิงพรหลายประการที่โจเซฟให้แก่เยาวชนในสมัยการประทานนี้ เราอ่านว่า: “โจเซฟ สมิธ … ทำเพื่อความรอดของมนุษย์ในโลกนี้, ยิ่งกว่าคนอื่นใดที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลก, ยกเว้นพระเยซูเท่านั้น … ท่านนำพระคัมภีร์มอรมอนออกมา … ; ส่งความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจ … ไปยังสี่เสี้ยวของแผ่นดินโลก; นำการเปิดเผยและพระบัญญัติออกมาซึ่งรวมเป็นหนังสือหลักคำสอนและพันธสัญญา … ; รวมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคน, … และฝากเกียรติคุณกับชื่อเสียงที่ไม่มีวันตายไว้” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 135:3)

เพื่อรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนโจเซฟ เราต้องมีคุณสมบัติคู่ควรใช้สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตของพระเจ้า ขณะแปลพระคัมภีร์มอรมอน โจเซฟและออลิเวอร์ คาวเดอรีต้องการรับบัพติศมาแต่พวกท่านไม่มีสิทธิอำนาจที่ถูกต้อง วันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1829 ท่านทั้งสองคุกเข่าสวดอ้อนวอนและได้รับการเยือนจากยอห์นผู้ถวายบัพติศมาผู้มอบกุญแจต่างๆ และสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้ โดยกล่าวว่า “แก่ท่านเพื่อนผู้ร่วมรับใช้ทั้งหลายของข้าพเจ้า, ในพระนามของพระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้าประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน, ซึ่งถือกุญแจทั้งหลายแห่งการปฏิบัติของเหล่าเทพ, และของพระกิตติคุณแห่งการกลับใจ, และของบัพติศมาโดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป” (หลักคำสอนและพันธสัญญา 13:1)

เราได้รับโอกาสที่จะปฏิบัติศาสนกิจเหมือนเหล่าเทพ สั่งสอนพระกิตติคุณในทุกทวีปของแผ่นดินโลก และช่วยจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์ การรับใช้นี้ทำให้เราได้ทำงานร่วมกับยอห์นผู้ถวายบัพติศมา, โมโรไน, โจเซฟ สมิธ, ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, และผู้รับใช้ที่ขยันหมั่นเพียรคนอื่นๆ ของพระเจ้า

การรับใช้ของเราในฐานะปุโรหิตและกับฐานะปุโรหิตของพระองค์นำผู้ที่อุทิศตนเพื่อทำตามและดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าอย่างเคร่งครัดมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งผมทราบโดยส่วนตัวว่าอาจเป็นเรื่องยากขณะเราเผชิญความท้าทายของเยาวชน แต่การเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนผู้รับใช้เหล่านี้ของพระเจ้าในการทำงานของพระองค์ให้สำเร็จ จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งแก่เราเมื่อเผชิญการล่อลวงและการหลอกลวงของปฏิปักษ์ ท่านสามารถเป็นแสงส่องทางแก่ทุกคนที่ไม่แน่ใจในตนเอง แสงในตัวท่านจะส่องสว่างเจิดจ้าจนทุกคนที่ท่านปฏิสัมพันธ์ด้วยจะได้รับพรเพียงแค่ได้อยู่กับท่าน บางครั้งอาจยากที่จะรับรู้ถึงการประทับอยู่ของเพื่อนทางวิญญาณของเรา แต่ผมดีใจที่รู้ว่าผมเป็นสมาชิกในโควรัมฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์ซึ่งผมจะทำงานด้วยได้เพื่อเข้าใกล้พระคริสต์มากขึ้น

เช่นเดียวกับเพื่อนและครอบครัวของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์คือหนึ่งในเพื่อนผู้ภักดีและพึ่งพาได้มากที่สุด แต่เพื่ออัญเชิญพระองค์ให้อยู่กับเราตลอดเวลา เราต้องนำตนเองไปอยู่ในสถานการณ์และสถานที่ซึ่งพระองค์จะทรงต้องการอยู่ ซึ่งอาจเริ่มต้นในบ้านของเรา เมื่อเราพยายามทำให้บ้านเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมีส่วนในการศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกวัน ที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวและสวดอ้อนวอนด้วยตนเอง

เมื่อต้นปี ผมมีโอกาสน่าตื่นเต้นแต่ทำให้นอบน้อมมากขึ้นเมื่อได้ช่วยให้โอเซียเน น้องสาวของผม ก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญาโดยยอมรับคำเชื้อเชิญให้รับบัพติศมาและบรรลุข้อกำหนดจำเป็นอย่างหนึ่งเพื่อเข้าอาณาจักรซีเลสเชียล เธอเลื่อนพิธีบัพติศมาออกไปหนึ่งเดือนจนผมได้รับแต่งตั้งเป็นปุโรหิตเพื่อให้ผมได้รับสิทธิพิเศษประกอบศาสนพิธีนั้น ขณะพี่น้องผู้หญิงคนอื่นๆ ของเราได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันที่จะทำงานภายใต้งานมอบหมายฐานะปุโรหิตและยืนเป็นพยาน ขณะเรายืนกันคนละฝั่งของอ่างบัพติศมาและเตรียมจะลงน้ำ ผมสังเกตเห็นความตื่นเต้นของเธอซึ่งไม่ต่างไปจากผม ผมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับเธอเมื่อเห็นเธอตัดสินใจอย่างถูกต้อง โอกาสในการใช้ฐานะปุโรหิตครั้งนี้ทำให้ผมต้องรอบคอบมากขึ้นและหละหลวมน้อยลงในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ผมไปพระวิหารทุกวันในสัปดาห์นั้นเพื่อเตรียมตัว โดยมีคุณแม่ คุณยาย และน้องสาวคอยสนับสนุนผมในการประกอบพิธีบัพติศมาแทนคนตาย

ประสบการณ์นี้สอนผมอย่างมากเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตและวิธีที่ผมจะใช้ฐานะปุโรหิตนี้อย่างมีค่าควร ผมรู้ว่าผู้ดำรงฐานะปุโรหิตทุกคนจะรู้สึกได้เหมือนที่ผมรู้สึกเมื่อเราทำตามแบบอย่างของนีไฟในการ “ไปและทำ” (ดู 1 นีไฟ 3:7) เราไม่สามารถนั่งนิ่งและคาดหวังให้พระเจ้าทรงใช้เราในงานยิ่งใหญ่ของพระองค์ เราต้องไม่รอให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือมาเสาะหาเรา แต่เป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่จะเป็นแบบอย่างและยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า หากเราตัดสินใจเรื่องใดที่กีดกันความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา เราต้องเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้ ซาตานจะพยายามทุกวิถีทางที่จะเก็บเราไว้ในสถานะเนื้อหนังของการแสวงหาความสุขสำราญตื้นๆ แต่ผมรู้ว่าถ้าเราเพียรพยายาม หาคนสนับสนุน และกลับใจทุกวัน พรที่ได้รับจะน่าทึ่งและชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตลอดกาลขณะเรามุ่งหน้าไปในเส้นทางพันธสัญญา

ผมรู้ว่านี่คือศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและทรงมอบกุญแจฐานะปุโรหิตให้แก่อัครสาวกของพระองค์ ผู้ใช้กุญแจนั้นในการนำทางเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเวลาท้าทายเช่นนี้ และในการเตรียมโลกให้พร้อมรับการเสด็จกลับมาของพระองค์

ผมรู้ว่าโจเซฟ สมิธคือศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู และประธานเนลสันคือศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผมขอเชิญชวนให้ทุกคนศึกษาชีวิตของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้และหมายมั่นปรับปรุงตนเองทุกวันเพื่อให้เราพร้อมพบกับพระผู้รังสรรค์ของเรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

  1. ฝ่ายประธานสูงสุด, สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า (หนังสือเล่มเล็ก, 2010), หน้า 5.

  2. Aaronic Priesthood quorum theme, ใน General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 10.1.2, ChurchofJesusChrist.org.