การประชุมใหญ่สามัญ
ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนอย่างไร
ก่อนหน้า ถัดไป

ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เยาวชนอย่างไร

โดยผ่านฐานะปุโรหิต เราจะเบิกบานใจมากขึ้น ฐานะปุโรหิตนำแสงสว่างมาสู่โลกของเรา

ดิฉันสำนึกคุณที่ได้อยู่ที่นี่ เมื่อทราบว่าจะมีโอกาสพูดกับท่านในวันนี้ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก ขณะเดียวกันก็รู้สึกถ่อมใจมากเช่นกัน ดิฉันใช้เวลานานนึกถึงสิ่งที่จะแบ่งปัน และหวังว่าพระวิญญาณจะตรัสกับท่านโดยตรงผ่านข่าวสารของดิฉัน

ในพระคัมภีร์มอรมอน ลีไฮให้พรบุตรชายแต่ละคนก่อนสิ้นใจซึ่งช่วยให้พวกเขาเห็นความเข้มแข็งและศักยภาพนิรันดร์ของตน ดิฉันเป็นลูกคนสุดท้องจากทั้งหมดแปดคน ปีที่แล้วดิฉันเป็นลูกคนเดียวในบ้านเป็นครั้งแรก การไม่มีพี่น้องอยู่ใกล้และไม่มีใครให้คุยด้วยตลอดเวลาเป็นเรื่องยากสำหรับดิฉัน มีหลายคืนที่ดิฉันรู้สึกเหงามาก ดิฉันซาบซึ้งใจที่คุณพ่อคุณแม่พยายามช่วยดิฉันอย่างสุดความสามารถ ตัวอย่างของเรื่องนี้คือเมื่อคุณพ่อเสนอให้พรฐานะปุโรหิตเพื่อปลอบโยนดิฉันในช่วงเวลาท้าทายพิเศษนี้ หลังจากพรของท่าน สิ่งต่างๆ ไม่ได้เปลี่ยนไปในทันที แต่ดิฉันรู้สึกได้ถึงสันติสุขและความรักจากพระบิดาบนสวรรค์และจากคุณพ่อของดิฉัน ดิฉันรู้สึกได้รับพรที่มีคุณพ่อที่มีค่าควร ผู้สามารถให้พรฐานะปุโรหิตได้ทุกเมื่อที่ดิฉันต้องการ และเป็นคนที่ช่วยให้ดิฉันเห็นความเข้มแข็งและศักยภาพนิรันดร์ของตนเองเหมือนกับที่ลีไฮทำเมื่อเขาให้พรลูกๆ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพการณ์เช่นใด ท่านเข้าถึงพรฐานะปุโรหิตได้เสมอ ท่านสามารถได้รับพรฐานะปุโรหิตผ่านสมาชิกครอบครัว เพื่อน บราเดอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ ผู้นำฐานะปุโรหิต และพระบิดาบนสวรรค์ผู้จะไม่มีวันทำให้ท่านผิดหวัง เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นกล่าวว่า: “พรของฐานะปุโรหิตยิ่งใหญ่กว่าบุคคลที่ได้รับการขอให้ปฏิบัติของประทานนี้อย่างสุดประมาณ … เมื่อเรามีค่าควร ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตจะเสริมสร้างชีวิตเรา”1

อย่าลังเลที่จะขอพรเมื่อท่านต้องการการนำทางพิเศษ ในยามยากลำบากเราต้องการให้พระวิญญาณทรงช่วยเรามากที่สุด ไม่มีใครดีพร้อมและเราทุกคนประสบความยากลำบาก บางคนอาจทุกข์ใจจากความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า การเสพติด หรือความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ พรฐานะปุโรหิตสามารถช่วยเราเอาชนะความท้าทายเหล่านี้และได้รับสันติสุขขณะเรามุ่งหน้าสู่อนาคต ดิฉันหวังว่าเราจะพยายามดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อการได้รับพรเหล่านี้

อีกวิธีหนึ่งที่ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่เราคือผ่านปิตุพร ดิฉันเรียนรู้ที่จะหันไปหาปิตุพรทุกครั้งที่รู้สึกเสียใจหรือโดดเดี่ยว พรนั้นช่วยให้ดิฉันเห็นศักยภาพและแผนเฉพาะเจาะจงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีให้ดิฉัน พรปลอบโยนดิฉันและช่วยให้ดิฉันเห็นไกลเกินกว่ามุมมองทางโลก เตือนดิฉันถึงของประทานและพรที่จะได้รับถ้าดิฉันดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควร ช่วยให้ดิฉันจดจำและรู้สึกถึงสันติสุขว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมคำตอบและเปิดประตูให้ในยามที่ดิฉันต้องการมากที่สุด

ปิตุพรช่วยเตรียมเรากลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันรู้ว่าปิตุพรมาจากพระผู้เป็นเจ้าและสามารถช่วยให้เราเปลี่ยนความอ่อนแอของเราเป็นความเข้มแข็ง ปิตุพรไม่ใช่ข่าวสารจากหมอดู พรเหล่านี้บอกเราในสิ่งที่เราจำเป็นต้องฟัง พรเหล่านี้เปรียบเสมือนเลียโฮนาสำหรับเราแต่ละคน เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อนและมีศรัทธาในพระองค์ พระองค์จะทรงนำเราผ่านพ้นแดนทุรกันดารของเรา

เฉกเช่นที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรโจเซฟ สมิธด้วยฐานะปุโรหิตเพื่อให้พรพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟู เราก็สามารถได้รับพรของพระกิตติคุณในชีวิตเราผ่านฐานะปุโรหิตเช่นกัน แต่ละสัปดาห์เราได้รับสิทธิพิเศษและโอกาสที่จะรับศีลระลึก โดยผ่านศาสนพิธีฐานะปุโรหิตนี้ เราจะมีพระวิญญาณอยู่กับเราตลอดเวลา ซึ่งสามารถชำระเราให้สะอาดและทำให้เราบริสุทธิ์ ถ้าท่านรู้สึกว่าต้องขจัดบางสิ่งออกจากชีวิต ให้ไปหาผู้นำที่ท่านไว้ใจที่สามารถช่วยให้ท่านไปอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง ผู้นำของท่านสามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงอำนาจบริบูรณ์แห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เนื่องจากฐานะปุโรหิต เราจึงได้รับพรจากศาสนพิธีพระวิหาร นับตั้งแต่ที่ดิฉันเข้าพระวิหารได้ ดิฉันตั้งเป้าหมายและให้ความสำคัญต่อการเข้าพระวิหารเป็นประจำ เมื่อดิฉันให้เวลาและทำการเสียสละที่จำเป็นเพื่อเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์ในพระนิเวศน์ของพระองค์มากขึ้น ดิฉันได้รับพรโดยได้รับการเปิดเผยและการกระตุ้นเตือนที่ช่วยดิฉันอย่างแท้จริงมาตลอดชีวิต

โดยผ่านฐานะปุโรหิต เราจะเบิกบานใจมากขึ้น ฐานะปุโรหิตนำแสงสว่างมาสู่โลกของเรา เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ กล่าวว่า: “หากปราศจากอำนาจฐานะปุโรหิต ‘ทั้งแผ่นดินโลกจะร้างลงสิ้น’ (ดู ค&พ. 2:1–3) จะไม่มีความสว่าง ไม่มีความหวัง—มีเพียงความมืด”2

พระผู้เป็นเจ้าทรงให้กำลังใจเรา พระองค์ทรงต้องการให้เรากลับไปหาพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักเราเป็นการส่วนตัว พระองค์ทรงรู้จักท่าน พระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงรับรู้ถึงเราเสมอและประทานพรเราแม้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่สมควรจะได้รับ พระองค์ทรงทราบว่าเราต้องการสิ่งใดและต้องการเมื่อใด

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน

“เพราะ‍ว่า​ทุก‍คน​ที่​ขอ​ก็​ได้ และ​ทุก‍คน​ที่​แสวง‍หา​ก็​พบ ทุก‍คน​ที่​เคาะ​ก็​จะ​เปิด​ให้​เขา” (มัทธิว 7:7–8)

ถ้าท่านไม่ได้มีประจักษ์พยานเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตอยู่แล้ว ขอให้ท่านสวดอ้อนวอนและทูลถามเพื่อจะรู้ด้วยตนเองถึงอำนาจของสิ่งนี้ แล้วอ่านพระคัมภีร์เพื่อฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันทราบว่าถ้าเราพยายามมีประสบการณ์ถึงอำนาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเรา เราจะได้รับพร ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน

อ้างอิง

  1. นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “พลังอำนาจในฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 92.

  2. โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “พรของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, ม.ค. 1996, หน้า 34.