การประชุมใหญ่สามัญ
รายงานแผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักรปี 2019
ก่อนหน้า ถัดไป

รายงานแผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักรปี 2019

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เรียนฝ่ายประธานสูงสุด: ดังที่กำกับไว้โดยการเปิดเผยตามบันทึกใน ภาคที่ 120 ของหลักคำสอนและพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบ—ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคุม—มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายเงินทุนของศาสนจักร หน่วยงานของศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักร ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับวิชาชีพผู้มีวุฒิฐานะและไม่ขึ้นกับแผนกและหน่วยงานอื่นใดของศาสนจักร มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในการให้การรับรองอันควรเกี่ยวกับเงินบริจาคที่ได้รับ รายจ่ายที่เกิดขึ้น และการปกป้องดูแลทรัพย์สินของศาสนจักร

จากการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักรลงความเห็นว่าเงินบริจาคที่ได้รับ รายจ่ายที่เกิดขึ้น และทรัพย์สินของศาสนจักรสำหรับปี 2019 ได้รับการบันทึกและบริหารจัดการในสาระสำคัญทุกๆ ด้านตามงบประมาณศาสนจักรที่ได้รับอนุมัติ นโยบาย และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ศาสนจักรปฏิบัติตามแนวทางที่สอนสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตภายในงบประมาณ หลีกเลี่ยงหนี้สิน และเก็บออมเพื่อยามจำเป็น

ด้วยความนับถือ

แผนกตรวจสอบบัญชีศาสนจักร

เควิน อาร์. เจอร์เก็นเซ็น

ผู้อำนวยการ