សន្និសីទទូទៅ
ការ​គាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ​របស់ សាសនាចក្រ
កំណត់ចំណាំ​នៅ​បាត
បាវចនា

ការ​គាំទ្រ​ពួក​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​ពួក​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទូទៅ​របស់ សាសនាចក្រ

បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី ឥឡូវ​នេះ ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​ដល់​បងប្អូន​នូវ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួក​ចិត​សិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​អ្នកកាន់តំណែង​ទូទៅ​នៃ​សាសនាចក្រ​សម្រាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​បងប្អូន ។

សូម​បង្ហាញ​ការ​គាំទ្រ​ជា​ធម្មតា​តាម​កន្លែង​ដែល​អ្នក​នៅ ។ បើ​មាន​អ្នក​ដែល​ជំទាស់​នឹង​ការ​ដាក់​ស្នើ​នេះ យើង​សូម​ឲ្យ​បងប្អូន​ទាក់ទង​ទៅប្រធាន​ស្ដេក​របស់​បងប្អូន ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់ រ័សុល ម៉ារៀន ណិលសុន ជា​ព្យាការី អ្នក​មើល​ឆុត និង​អ្នក​ទទួល​វិវរណៈ ហើយ​ជា​ប្រធាន​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ, ដាល្លិន ហារីស អូក ជាទី​ប្រឹក្សា​ទីមួយ​នៅក្នុង​គណៈប្រធាន​ទីមួយ​ព្រមទាំង ហិនរី ប៊ែនញៀន អាវរិង ជា​ទី​ប្រឹក្សា​ទីពីរ​នៅ​ក្នុង​គណៈប្រធាន​ទីមួយ ។

បងប្អូន​ដែល​គាំទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ ដាល្លិន អេច អូក ជា​ប្រធាន​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់​ពីរ​នាក់ និង អិម រ័សុល បាឡឺដ ជា​ប្រធាន​ស្ដីទី​ក្នុង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់​ពីរ​នាក់ ។

បងប្អូន​ដែល​គាំទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​សមាជិកក្នុង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួកសាវក​ដប់ពីរ​នាក់​ដូច​តទៅ​នេះ ៖ អិម រ័សុល បាឡឺដ, ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន, ឌៀថើរ អេហ្វ អុជដូហ្វ, ដេវីឌ អេ បែដណា, ឃ្វីនថិន អិល ឃុក, ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន, នែល អិល អាន់ឌើរសិន, រ៉ូណល អេ រ៉ាសបាន, ហ្គែរី អ៊ី ស្ទីវ៉ែនសុន, ឌេល ជី រេនឡាន់, ជែរីត ដ័បុលយូ ហ្កង និង អូលីសេស សូរ៉េស ។

បងប្អូន​ដែល​គាំទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់​ទីប្រឹក្សា​នៅក្នុង​គណៈប្រធាន​ទីមួយ និង​កូរ៉ុម​នៃ​ពួក​សាវក​ដប់ពីរ​នាក់​ជា​ព្យាការី អ្នក​មើល​ឆុត និង​អ្នក​ទទួល​វិវរណៈ ។

បងប្អូន​ដែល​គាំ​ទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ​ដោយ​សញ្ញា​ដូចគ្នា ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើរ មាន​ការដោះលែង​ដូចតទៅ​ពី​ពួក​ចិតសិបនាក់​ប្រចាំតំបន់ ៖ អែលឌើរ ចក ធី បេស៊ឺរ៉ា, ម៉ាក អេស ប្រ៊ីស, ជេរេមី អរ ចាកហ្គី, ខេលី អរ ចនសុន, អាឌីយីនកា អេ អូជីដីរ៉ាន, និង ម៉ូសេ វីឡាននូវ៉ា ។

បងប្អូន​ដែល​ចង់​ចូលរួម​នឹង​យើង ដើម្បី​ថ្លែង​អំណរគុណ​ចំពោះ​ការបម្រើ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​បងប្អូន​ប្រុស​ទាំង​នេះ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើរ មាន​ការដោះលែង​ដោយ​ដួង​ចិត្ត​មាន​អំណរគុណ​ចំពោះ​គណៈប្រធាន​យុវជន​ទូទៅ ដូចខាងក្រោម ៖ ស្ទីវិន ដបុលយូ អូវិន ជា​ប្រធាន, ដូក្លាស ឌី ហូមមើរ ជាទីប្រឹក្សា​ទីមួយ, និង អិម យ៉ូសែប ប្រោ ជាទីប្រឹក្សា​ទីពីរ ។

បងប្អូន​ដែល​ចង់​ចូលរួម​នឹង​យើង ដើម្បី​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​បងប្អូនប្រុស​ទាំងនេះ ចំពោះ​ការ​បម្រើ​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ពួកគាត់ នោះ​សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់​ពួកចិតសិបនាក់​ដែល​មាន​សិទ្ធិអំណាច​ទូទៅ ៖ ចក ធី បេស៊ីរ៉ា, ម៉ាថាយ អេស ហូឡិន, វិល្លាម ខេ ចាកសុន, ជេរេមី អរ ចាកហ្គី, ខេលី អរ ចនសុន, ធៀរី ខេ ម៉ូតុមបូ, អាឌីយីនកា អេ អូជីឌីរ៉ាន, ស៊ីរ៉ូ ស្មែល, និង ម៉ូសេ វីឡាននូវ៉ា ។

បងប្អូន​ដែល​គាំ​ទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ​ដូចគ្នា ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់​ពួកចិតសិបនាក់​ប្រចាំ​តំបន់ ៖ ជេ ឌី អាន់ឌីសិន, ហ្វាពីតូ អូប៉ៅ, ហ្វ្រែតឌ្រីក ខេ បាលី ជុញ្ញ័រ., ខេវីន ដបុលយូ ប៊ើច, ចន ដបុលយូ បូស្វែល III, ជេ ហ្វ្រានស៊ីស្កូ បូរើ, សូឆាត ឆៃឆាណា, ម៉ាថាយ អរ ក្លាក, អិល. ហ្គីដូ គ្រីស្ដូបាល, អែដម៉ាច អរ ដូម៉ាស, ខាឡូស អេ ហ្គាបាលដុន, អិម អាន់ឌ្រូ ហ្គាល IV, ក្លាក ជី. ហ្គីលបើត, លីអូណា ឌី. ហ្គ្រី, វីឡាឌីស្លាវ វ៉ាយ. ហ្គរណូស្ទាវ, ឌី. ម៉ាទីន ហ្គូរី, រីឆាត អិល. ហ៊ីតុន, ប្រូក ស៊ី. ហ៊ីអាត, ដាវីត អេច. ហាន់មែន, ន័រមែន ស៊ី. អ៊ិនសុង, ដានីយ៉ែល កាបាសុន, ហ្វេតឌើររីកូ អិម. កាញលែន, ជែហ្វ្រី ជេ. ខឺ, យ៉ុងចុន ឃ្វុន, ដាវីត ជី. ឡាហ្វ្រង់, រីខាដូ ស៊ី. ឡេត, ម៉ាសេឡូ ឡូសហ្សា, ចូស ជី. ម៉ាណារិន, ជេរេម៉ៃ ជេ. ម័រហ្គាន, ម៉ាក អេ. ម័រធិនសិន, អេក្វាឌ័រ អែហ្វ. អរតេហ្គា, ណាថាន ឌី. ភេស, ម៉ៃឃល អិម. ផាកគឺ, អូម៉ា អិល. ផាឡាស៊ីយូស, ចច ដបុលយូ. ភេរេហ្ស, គីរីឡូ ភូកីកូ, សឺជីអូ អេ. ភុនស៊ីអូ, អាធើរ រ៉េសស្កុន, ម៉ីហ្គែល អេ. រ៉េណូសូ, ហ្គាស្តាវូ ជី. រីហ្សែនដេ, រ៉ូបើត ជី. រីវ៉ារូឡា, តុងហ្គា ជេ. សៃ, លូស៊ីអាណូ សានការី, រ៉ូសេនដូ សានតុស, ហិនរី សាវស្ត្រុម, ជេ. ម៉ាថាយ ស្កត, ជេម អ៊ី. ស្លតធើរ, រ៉ូបឺត ធី. ស្ម៊ីធ, រីខាដូ អេ. ស្ពែនស៊ើរ, ខូលីន ស៊ី. ស្ដូហ្វឺ, ដាវីត ស៊ី. ស្ទូវើត, ចារ៉េត ដបុលយូ. ស្ដូន, អាលិន អិម. ទូម៉ាលីអូន ម៉ាទីន ជេ. ទើវី, យ៉ាន ស៊ី. វីហ្គា, ប៉ុល ប៊ី. វីបភី, ឆាត អរ. វិលគីនសុន, និង ដូវ អរ. វិលសុន ។

បងប្អូន​ដែល​គាំ​ទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់​គណៈប្រធាន​យុវជន​ទូទៅ​ថ្មី ដែលមាន ស្ទីវិន ជេ ឡាន់ ជា​ប្រធាន, អាម៉ាត សាឡីម ខ័ប៊ីត ជាទីប្រឹក្សា​ទីមួយ និង ប្រ៊ែតលី រ៉េ វិលខក ជា​ទីប្រឹក្សា​ទីពីរ ។

បងប្អូន​ដែល​គាំទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

យើង​ត្រូវបាន​ស្នើសុំ​ឲ្យ​គាំទ្រ​ដល់​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ទូទៅ ពួកចិតសិប​នាក់​ប្រចាំ​តំបន់ និង​អ្នកកាន់តំណែង​ទូទៅ​ដទៃ​ទៀត​ដែល​បង្កើត​ឡើង​នៅ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ។

បងប្អូន​ដែល​គាំ​ទ្រ សូម​បង្ហាញ ។

បងប្អូន​ដែល​ជំទាស់ សូម​បង្ហាញ ។

ជា​ថ្មី​ម្ដងទៀត យើង​សូម​អញ្ជើញ​អ្នក​ទាំងឡាយ​ដែល​អាច​មាន​ការ​ជំទាស់ សូម​ទាក់ទង​ទៅ​ប្រធាន​ស្ដេក​របស់​ពួកគេ ។

យើង​សូម​អរគុណ​ចំពោះ​សេចក្តី​ជំនឿ និង​ការ​អធិស្ឋាន​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​របស់​បងប្អូន​សម្រាប់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សាសនាចក្រ ។