2010–2019
Můžeme si vést lépe a být lepší
Stažené položky
Tato stránka (MP3)
Poznámky pod čarou

Hide Footnotes

Motiv

Můžeme si vést lépe a být lepší

Zaměřte se na každodenní pokání a učiňte z něj natolik neoddělitelnou součást svého života, abyste mohli uplatňovat kněžství s mocí větší než kdykoli dříve.

Moji drazí bratří, pohled na toto obrovské shromáždění Pánova batalionu nositelů kněžství je vskutku inspirativní. Jste mocnou silou na straně dobra! Máme vás rádi. Modlíme se za vás. Jsme za vás nesmírně vděčni.

V poslední době zjišťuji, že mě velmi oslovuje Pánův pokyn, který jsme obdrželi skrze Proroka Josepha Smitha: „Nemluv k tomuto pokolení o ničem, leda o pokání.“1 Toto prohlášení se v písmech často opakuje.2 Nevyhnutelně vyvolává otázku: „Je zapotřebí, aby pokání činili všichni?“ Odpověď zní ano.

Až příliš mnoho lidí uvažuje o pokání jako o trestu – jako o něčem, čemu je zapotřebí se – až na nejzávažnější situace – vyhnout. Avšak původcem tohoto pocitu, že jsme trestáni, je Satan. Snaží se nám zabránit v tom, abychom vzhlíželi k Ježíši Kristu,3 který stojí s otevřenou náručí,4 s ochotou a s nadějí, že nám bude moci odpustit a že nás bude moci uzdravit, očistit, posílit, vytříbit a posvětit.

Slovo pokání má v Novém zákoně v řečtině podobu metanoeo. Předpona meta- znamená „změna“. Přípona -noeo souvisí s řeckými slovy znamenajícími „mysl“, „znalost“, „duch“ a „dech“.5

Když tudíž Ježíš vás i mě žádá, abychom „činili pokání“,6 vybízí nás ke změně mysli, znalostí, ducha – a dokonce i toho, jak dýcháme. Žádá nás, abychom se změnili v tom, jak milujeme, myslíme, sloužíme a trávíme čas, v tom, jak se chováme k manželce a učíme děti, a dokonce i v tom, jak pečujeme o své tělo.

Nic není více osvobozující a zušlechťující a nic nemá klíčovější důležitost pro náš osobní vývoj než pravidelný, každodenní důraz na pokání. Pokání není událost; je to proces. Je klíčem ke štěstí a pokoji mysli. Pokud jde pokání ruku v ruce s vírou, otevírá nám přístup k moci Usmíření Ježíše Krista.7

Ať již pilně kráčíte po cestě smlouvy, či jste klopýtli, nebo z cesty smlouvy sešli, nebo pokud ji z místa, kde se nyní nacházíte, dokonce ani nevidíte, snažně vás prosím – čiňte pokání. Zažijte onu posilující moc každodenního pokání, kdy si každý den povedete o něco lépe a budete o něco lepší.

Rozhodnutí činit pokání znamená, že se rozhodujeme změnit. Dovolujeme Spasiteli, aby nás proměnil v nejlepší verzi nás samotných. Rozhodujeme se duchovně růst a přijímat radost – radost z vykoupení v Něm samotném.8 Rozhodujeme-li se činit pokání, rozhodujeme se stát se více takovými, jako je Ježíš Kristus!9

Bratří, je zapotřebí, abychom si vedli lépe a byli lepší, protože jsme uprostřed bitvy. Bitva s hříchem je skutečná. Protivník zečtyřnásobuje své úsilí, aby rozvracel svědectví a kladl překážky dílu Páně. Vyzbrojuje své přisluhovače mocnými zbraněmi, aby nám bránili těšit se z radosti a lásky, které nám poskytuje Pán.10

Pokání je klíčem k tomu, jak se vyhýbat utrpení způsobeného pastmi, jež na nás nalíčil protivník. Pán od nás v této fázi našeho věčného vývoje neočekává, že budeme dokonalí. Ale očekává od nás, že budeme čím dál tím čistší. Každodenní pokání vede k čistotě a čistota je zdrojem moci. Osobní čistota z nás může učinit mocné nástroje v rukou Božích. Naše pokání – naše čistota – nás zplnomocní k tomu, abychom mohli pomáhat při shromažďování Izraele.

Pán učil Proroka Josepha Smitha, „že práva kněžství jsou neoddělitelně spojena s mocemi nebeskými a že moci nebeské nemohou býti ovládány ani používány, pouze podle zásad spravedlivosti“.11

Víme, co nám zajistí lepší přístup k nebeské moci. Také víme, co nám bude bránit v pokroku – a co musíme přestat dělat, abychom získali lepší přístup k nebeské moci. Bratří, usilujte s modlitbou o porozumění tomu, co stojí v cestě vašemu pokání. Zjistěte, co vám v pokání brání. A poté to změňte! Čiňte pokání! Každý z nás si může vést lépe a být lepší než kdykoli dříve.12

Existují konkrétní oblasti, v nichž se pravděpodobně můžeme zlepšovat. Jednou z nich je to, jak se chováme ke svému tělu. Zázrak lidského těla mě naplňuje posvátným úžasem. Tělo je úžasný výtvor, nezbytný k pozvolnému postupu k dosažení našeho vrcholného božského potenciálu. Bez něj se nemůžeme rozvíjet. Bůh nám tím, že nám dal dar těla, umožňuje podniknout nezbytné kroky k tomu, abychom se stali více takovými, jako je On.

Satan si je toho dobře vědom. Rozčiluje ho skutečnost, že mu jeho odpadlictví v předsmrtelnosti navždy zabraňuje těšit se této výsadě, následkem čehož ustavičně trpí žárlivostí a roztrpčením. Z tohoto důvodu mají mnohá – ne-li většina – pokušení, jež nám klade do cesty, za následek to, že své tělo nebo těla druhých zneužíváme. A protože je Satan bídný, neboť nemá tělo, přeje si, abychom byli bídní i my kvůli tomu svému.13

Vaše tělo je osobním chrámem, jenž byl vytvořen, aby byl domovem vašeho věčného ducha.14 Je důležité, jak se o tento chrám staráte. Ptám se vás, tedy, bratří – záleží vám na tom, jak se oblékáte a jak pečujete o své tělo více proto, abyste udělali dojem na svět, nebo abyste potěšili Boha? Vaše odpověď na tuto otázku je pro Něj přímým poselstvím o vašich pocitech týkajících se onoho nedostižného daru, který vám dal. Domnívám se, bratří, že pokud jde o úctu k vlastnímu tělu, můžeme si vést lépe a být lepší.

Další oblastí, v níž si můžeme vést lépe a být lepší, je to, jak v životě ctíme ženy, počínaje svou manželkou a dcerami, matkou a sestrami.15

Před několika měsíci jsem dostal srdceryvný dopis od jedné drahé sestry. Napsala mi: „[Já i mé dcery] máme pocit, že musíme nelítostně bojovat o soustředěnou pozornost manžela i synů s nepřetržitým tokem novinek z oblasti sportu, s videohrami, aktuálními informacemi z burzy [a] nekonečnými analýzami a sledováním přenosů ze všech [možných] sportů. Máme pocit, jako bychom přicházely o sedadla v přední řadě po boku svých manželů a synů kvůli jejich neustálému vysedávání na těchto sedadlech při sledování [sportů a her].“16

Bratří, vaší hlavní a prvořadou povinností jakožto nositele kněžství je milovat svou manželku a pečovat o ni. Být s ní zajedno. Být jí partnerem. Vzbuzovat v ní pocit, že chce být vaší partnerkou. Žádný zájem v životě se nemá upřednostňovat před budováním věčného vztahu s ní. Nic, co vám nabízí televize, přenosné elektronické zařízení či počítač, není důležitější než její blaho. Zamyslete se nad tím, jak trávíte čas a čemu věnujete svou energii. To vám poví, kde je vaše srdce. Modlete se o to, aby se vaše srdce naladilo na srdce vaší manželky. Snažte se jí dělat radost. Žádejte ji o radu a naslouchejte. Její názory a pocity vám pomohou lépe jednat.

Pokud máte potřebu činit pokání kvůli tomu, jak se chováte k ženám, které jsou vám nejblíž, začněte hned. A pamatujte na to, že je vaší zodpovědností pomáhat ženám ve vašem životě přijímat požehnání, která pramení ze života podle Pánova zákona cudnosti. Nikdy se nestaňte příčinou toho, že nějaká žena nebude schopna přijmout požehnání plynoucí z chrámu.

Bratří, všichni musíme činit pokání. Musíme se zvednout z pohovky, odložit dálkové ovládání a probudit se z duchovní dřímoty. Je načase obléci si celé odění Boží, abychom se mohli zabývat tou nejdůležitější prací na zemi. Nastal čas rozmachovat „se srpem svým a [žnout] se vší svou mocí, myslí a silou“.17 Síly zla nikdy neběsnily tak mocně jako v dnešní době. Jako služebníci Páně nemůžeme spát, zatímco kolem nás zuří tato bitva.

Vaše rodina potřebuje vaše vedení a lásku. Vaše kvorum a lidé ve vašem sboru potřebují vaši sílu. A všichni, s nimiž se setkáváte, potřebují vědět, jak vypadá a jedná pravý učedník Páně.

Moji drazí bratří, náš Otec vás vybral, abyste přišli na zemi v této klíčové době díky vaší duchovní udatnosti v předsmrtelném životě. Patříte k nejlepším, nejstatečnějším mužům, kteří kdy přišli na zemi. Satan ví, kdo jste a kým jste v předsmrtelnosti byli, a rozumí dílu, které je zapotřebí před návratem Spasitele vykonat. A protivník je po tisíciletích, kdy měl příležitost cvičit se ve svém vychytralém umění, zkušený a nenapravitelný.

Naštěstí je však kněžství, jehož jsme nositeli, mnohem silnější než nástrahy protivníka. Naléhavě vás žádám, abyste byli takovými muži a mladými muži, jaké vás Pán potřebuje. Zaměřte se na každodenní pokání a učiňte z něj natolik neoddělitelnou součást svého života, abyste mohli používat kněžství s mocí větší než kdykoli dříve. Jedině tak dokážete zajistit sobě a své rodině duchovní ochranu v náročné době, která nás čeká.

Pán potřebuje nesobecké muže, kteří upřednostňují blaho druhých před svým vlastním. Potřebuje muže, kteří cílevědomě pracují na tom, aby jasně slyšeli hlas Ducha. Potřebuje muže smlouvy, kteří své smlouvy poctivě dodržují. Potřebuje muže, kteří jsou pevně rozhodnuti zůstat sexuálně čistí – způsobilé muže, které lze okamžitě povolat, aby žehnali druhým svým čistým srdcem, jasnou myslí a ochotnýma rukama. Pán potřebuje muže, kteří touží činit pokání – muže dychtivé sloužit a být součástí Pánova batalionu způsobilých nositelů kněžství.

Žehnám vám, abyste se takovými muži stali. Žehnám vám odvahou činit každý den pokání a učit se, jak plnou měrou uplatňovat kněžskou moc. Žehnám vám, abyste dokázali zprostředkovávat lásku Spasitele své manželce a dětem a každému, kdo vás zná. Žehnám vám, abyste si vedli lépe a byli lepšími. A žehnám vám, abyste se díky tomuto úsilí setkávali v životě se zázraky.

Jsme zapojeni do díla Všemohoucího Boha. Ježíš je Kristus. My jsme Jejich služebníci. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista, amen.