2010.–2019. gads
  Vērsieties pie Jēzus Kristus
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Vērsieties pie Jēzus Kristus

  Ja mēs raugāmies uz Jēzu Kristu, Viņš mums palīdzēs dzīvot saskaņā ar noslēgtajām derībām un turēt godā savus aicinājumus kā Israēla elderiem.

  Kad Jēzus gāja pa ielu pie Kapernaumas1 liela cilvēku pūļa ielenkumā, kāda sieviete, kura 12 gadus bija slimojusi ar kādu smagu slimību, izstiepa roku un aizskāra Viņa drēbju vīli. Nekavējoties viņa tika dziedināta.2

  Svētajos Rakstos ir teikts, ka Jēzus, nomanīdams, „ka spēks no [Viņa] ir izgājis”3, „apgriezās ļaudīs”4 un „gribēja to ieraudzīt, kas to bija darījusi”5. „Bet sieva, redzēdama, ka viņa nav palikusi apslēpta”6, „nāca un krita Viņa priekšā pie zemes, un pateica Viņam visu patiesību”7.

  Jēzus tai sacīja: „Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru!”8

  Jēzus Kristus izglāba šo sievieti. Viņa tika dziedināta fiziski, taču, kad Jēzus pagriezās, lai viņu ieraudzītu, viņa atklāja savu ticību Viņam, un Viņš dziedināja viņas sirdi.9 Viņš uzrunāja to ar mīlestību, atzinīgi novērtēja notikušo un svētīja viņu ar Savu mieru.10

  Brāļi, būdami svētās priesterības nesēji, mēs esam iesaistīti glābšanas darbā. Pēdējā gadā Tas Kungs ir uzlicis šā darba vadību tieši uz Israēla elderu pleciem.11 Tas Kungs mums ir devis iedvesmojošu uzdevumu — strādājot ar mūsu māsām, mums ir jākalpo svētākā veidā, jāpaātrina Israēla sapulcināšana priekškara abās pusēs, jāveido savas mājas par ticības un evaņģēlija mācības svētnīcām un jāsagatavo pasaule Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai.12

  Tāpat kā visās lietās, Glābējs ir parādījis mums ceļu: mums ir jāskatās uz Jēzu Kristu un jākalpo Viņam, tāpat kā Viņš skatījās uz Savu Tēvu un kalpoja Viņam.13 Glābējs to šādi pateica pravietim Džozefam:

  „Griezieties pie Manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties.

  Lūk, brūces, kas caurdurtas Manos sānos, un arī naglu rētas Manās rokās un kājās; esiet uzticīgi, turiet Manas pavēles, un jūs iemantosit Debesu valstību.”14

  Pirmslaicīgajā dzīvē Jēzus apsolīja Savam Tēvam, ka darīs Sava Tēva prātu un būs mūsu Glābējs un Pestītājs. Kad Viņa Tēvs jautāja: „Kuru lai Es sūtu?”15 Jēzus atbildēja:

  „Šeit Es esmu, sūti Mani.”16

  „Tēvs, Tava griba tiks darīta, un gods būs Tavs mūžīgi.”17

  Visas Savas mirstīgās dzīves laikā Jēzus turēja šo solījumu. Pazemībā, lēnprātībā un mīlestībā Viņš mācīja Sava Tēva mācību un darīja Sava Tēva darbu ar spēku un pilnvarām, ko Viņa Tēvs bija Viņam devis.18

  Jēzus atdeva Savu sirdi Savam Tēvam. Viņš sacīja:

  „Es Tēvu mīlu.”19

  „Kas Viņam labpatīk, to Es daru vienumēr.”20

  „Es nenācu … darīt Savu gribu, bet Tēva gribu, kas Mani ir sūtījis.”21

  Būdams agonijā Ģetzemanē, Viņš lūdza: „Tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!”22

  Kad Tas Kungs aicina Israēla elderus „[vērsties pie Viņa] katrā domā” un „[skatīties uz brūcēm]” Viņa augšāmceltajā ķermenī, tas ir aicinājums novērsties no grēka un pasaules un pievērsties Viņam, un mīlēt Viņu, un kalpot Viņam. Tas ir aicinājums mācīt Viņa mācību un darīt Viņa darbu Viņa veidā. Tādējādi tas ir aicinājums pilnībā paļauties uz Viņu, atteikties no savas gribas un ziedot savu sirdi Viņam, un caur Viņa pestīšanas spēku kļūt līdzīgiem Viņam.23

  Brāļi, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, Viņš mūs svētīs, lai mēs būtu Viņa elderi Israēlā — pazemīgi, lēnprātīgi, pakļāvīgi, pilni Viņa mīlestības.24 Un mēs nesīsim Viņa evaņģēlija un Viņa Baznīcas svētības savām ģimenēm un saviem brāļiem un māsām priekškara abās pusēs.

  Prezidents Rasels M. Nelsons ir aicinājis mūs vērsties pie Jēzus Kristus tieši šādā veidā: „Kļūt par tik ietekmīgu mācekli nav viegli, un tas nenotiek automātiski. Mums ir jāpiesaista uzmanība Glābējam un Viņa evaņģēlijam. Cenšanās pievērsties Viņam katrā domā ir mentāli nogurdinoša. Taču, ja mēs to darām, mūsu šaubas un bailes pagaist.”25

  Piesaistīt ir lielisks vārds. Tas nozīmē — stingri piesprādzēt, pievilkt un turēt klāt.26 Mēs piesaistām uzmanību Jēzum Kristum un Viņa evaņģēlijam, dzīvojot saskaņā ar savām derībām.

  Kad mēs dzīvojam saskaņā ar savām derībām, tās ietekmē visu, ko mēs sakām un darām. Mēs dzīvojam paklausībā noslēgtajām derībām27, kad ikdienas ticībā veicam vienkāršus darbiņus, kas mūsu uzmanību vērš uz Jēzu Kristu: lūdzot no sirds Viņa Vārdā, mielojoties ar Viņa vārdu, vēršoties pie Viņa, lai nožēlotu savus grēkus, ievērojot Viņa baušļus, pieņemot Svēto Vakarēdienu un svētījot Viņa sabata dienu, pielūdzot Dievu Viņa svētajā templī tik bieži, cik vien mēs varam, un izmantojot Viņa svēto priesterību, lai kalpotu Dieva bērniem.

  Šāda ziedošanās pilna rīcība, kas ir saskaņā ar noslēgtajām derībām, atver mūsu sirdi un prātu Glābēja pestīšanas spēkam un Svētā Gara svētījošai ietekmei. Rindiņu pēc rindiņas Glābējs izmaina mūsu raksturu, mēs arvien dziļāk pievēršamies Viņam, un mūsu derības atdzīvojas mūsu sirdī.28

  Solījumi, ko mēs dodam savam Debesu Tēvam, kļūst par stingru apņemšanos un mūsu dziļākajām vēlmēm. Debesu Tēva mums dotie solījumi piepilda mūs ar pateicību un prieku.29 Mūsu derības pārstāj būt par noteikumiem, ko mēs ievērojam, un kļūst par dārgiem principiem, kas mūs iedvesmo un vada, un piesaista mūsu uzmanību Jēzum Kristum.30

  Šāda dievbijīga rīcība ir pieejama visiem, jauniem un veciem. Jaunie vīrieši, kuriem ir svētā Ārona priesterība, viss, ko es šovakar teicu, attiecas uz jums. Es pateicos Dievam par jums. Jūs katru nedēļu padarāt svētus priekšrakstus un derības pieejamas miljoniem pēdējo dienu svēto. Kad jūs sagatavojat, svētījat vai pasniedzat Svēto Vakarēdienu, kalpojat norīkojumā, kristāt templī, uzaicināt draugu uz pasākumu vai izglābjat kādu sava kvoruma locekli, jūs darāt glābšanas darbu. Arī jūs varat katru dienu griezties pie Jēzus Kristus un dzīvot saskaņā ar savām derībām. Es jums apsolu: ja jūs tā darīsiet, jūs būsiet uzticami Tā Kunga kalpi tagad un kādu dienu — vareni Israēla elderi.

  Brāļi, es zinu, ka tas viss var izklausīties biedējoši. Taču, lūdzu, atcerieties šos Glābēja vārdus: „Es neesmu viens, jo Tēvs ir pie Manis.”31 Tā tas ir arī ar mums. Mēs neesam vieni. Tas Kungs, Jēzus Kristus, un mūsu Debesu Tēvs mīl mūs, un Viņi ir ar mums.32 Tāpēc ka Jēzus vērsās pie Sava Tēva un nesa diženo Izpirkšanas upuri, mēs varam vērsties pie Jēzus Kristus ar pārliecību, ka Viņš mums palīdzēs.

  Neviens no mums nav pilnīgs. Dažreiz mēs iestrēgstam. Mēs apjūkam vai zaudējam drosmi. Mēs paklūpam. Taču, ja mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus ar nožēlas pilnu sirdi, Viņš mūs pacels, šķīstīs no grēka, piedos mums un dziedinās mūsu sirdi. Viņš ir pacietīgs un laipns, Viņa pestīšanas mīlestība nekad nebeidzas un vienmēr ir pieejama.33 Viņš mums palīdzēs dzīvot saskaņā ar noslēgtajām derībām un turēt godā savu aicinājumu kā Israēla elderiem.

  Un Tēvs svētīs mūs ar visu, kas nepieciešams, lai piepildītu Viņa nolūkus: „[visām lietām] … gan debesīs, gan uz zemes, [dzīvību un gaismu, Garu un spēku, sūtītiem] pēc Tēva gribas caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu.”34

  Kad dievišķa gaisma un spēks ieplūst mūsu dzīvē, notiek trīs brīnumainas lietas:

  Pirmkārt, mēs varam redzēt! Caur atklāsmi mēs sākam redzēt tā, kā Jēzus redzēja to sievieti: ne tikai viņas ārieni, bet sirdi.35 Kad mēs redzam tā, kā Jēzus, Viņš mūs svētī, lai mēs mīlētu ar Viņa mīlestību tos, kam kalpojam. Ar Viņa palīdzību tie, kam mēs kalpojam, redzēs Glābēju un sajutīs Viņa mīlestību.36

  Otrkārt, mums ir priesterības spēks! Mums ir pilnvaras un spēks, lai rīkotos Jēzus Kristus Vārdā, lai „svētītu, vadītu, aizsargātu, stiprinātu un dziedinātu citus, un nestu brīnumus tiem, kurus [mēs] mīlam, un lai turētu [savu] laulību un ģimeni drošībā”.37

  Treškārt, Jēzus Kristus iet ar mums! Kur mēs ejam, tur iet arī Viņš. Kad mēs mācām, māca arī Viņš. Kad mēs mierinām, mierina arī Viņš. Kad mēs svētījam, svētī arī Viņš.38

  Brāļi, vai mums nav iemesla priecāties? Mums ir! Mums ir Dieva svētā priesterība. Kad mēs vērsīsimies pie Jēzus Kristus, dzīvosim saskaņā ar noslēgtajām derībām un piesaistīsim savu uzmanību Viņam, mēs apvienosimies ar mūsu māsām un kalposim svētākā veidā, sapulcināsim izklīdināto Israēlu priekškara abās pusēs, stiprināsim un aizzīmogosim savas ģimenes, un sagatavosim pasauli Tā Kunga, Jēzus Kristus, Otrajai atnākšanai. Tas notiks. Par to es liecinu.

  Es noslēdzu ar šo savas sirds lūgšanu, lai mēs visi un ikviens vērstos pie Jēzus Kristus katrā domā. Nešaubieties. Nebīstieties. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.