2010–2019
Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium
föregående nästa

Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium

Kärleken till Gud och vår nästa utgör den doktrinära grundvalen för stödverksamheten, hemcentrerad undervisning med stöd av kyrkan, sabbatsdagens andliga möten samt frälsningsarbetet.

Mina bröder och systrar, jag har svårt att tro att det var för 71 år sedan, 1948, som jag var missionär i England och 44 år sedan min fru Barbara och jag tog vår familj till Kanada när jag var president för Kanadamissionen Toronto. Medan jag verkade där i april 1976 kallades jag till de sjuttios första kvorum, och helt oväntat kallades jag 1985 till de tolv apostlarnas kvorum. Till skillnad från mina tidigare ämbeten, vilka inkluderade senare avlösningar, är en avlösning från min kallelse till de tolv inte det bästa alternativet just nu, men jag ber att den dagen inte ska komma förrän jag utfört allt det Herren har kallat mig att göra.

När jag tänker på mina senaste 43 år av tjänande som generalauktoritet och förmånen jag haft att tjäna min himmelske Faders barn, har jag mer fullständigt kommit att inse att han vill att alla hans barn ska finna frid, glädje och lycka i livet.

Profeten Lehi lärde: ”Människorna är till för att de skall kunna ha glädje.”1 Det finns många orsaker till att frid, glädje och lycka kan undfly oss i det här livet, såsom fattigdom, krig, naturkatastrofer och oväntade bakslag i yrkeslivet, hälsan och familjerelationerna.

Men även om vi inte kan styra dessa yttre krafter som drabbar oss här i jordelivet, kan vi i vår strävan att bli trofasta lärjungar till Herren Jesus Kristus finna frid, glädje och lycka trots de världsliga bekymmer som omger oss.

Ett av mina barn sa en gång: ”Pappa, jag undrar om jag någonsin kommer att lyckas.” Jag svarade: ”Allt vår himmelske Fader ber oss om är att vi gör vårt allra bästa varje dag.” Bröder och systrar, gör så gott ni kan dag efter dag, och ganska snart kommer ni att inse att er himmelske Fader känner er och att han älskar er. Och när ni vet det – verkligen vet det – får era liv verkligen mål och mening, och ni fylls med glädje och frid.

Som världens ljus sa Frälsaren: ”Ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.”2

”Jesus Kristus är det namn som är givet av Fadern, och det finns inget annat namn givet varigenom [vi] kan bli [frälsta].

Därför måste alla människor ta på sig det namn som är givet av Fadern.”3

Skrifterna lär oss att Satan önskar leda människorna till mörker. Allt han gör går ut på att stänga ute ljuset och sanningen om Jesus Kristus och hans evangelium. Som Lehi lärde sina barn, strävar djävulen ”efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är”.4 Om vår himmelske Faders ”verk och … härlighet” är ”att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan”,5 så är Lucifers ”verk” att åstadkomma elände och oändligt lidande för Guds barn. Synd och överträdelse fördunklar Kristi ljus i våra liv. Därför strävar vi efter att värma oss i Kristi ljus, som ger frid, glädje och lycka.

Under de senaste 18 månaderna har Herren inspirerat sin profet och apostlarna att genomföra ett antal underbara förändringar. Men min oro är att de andliga avsikterna med de här förändringarna ska överskuggas av glädjen över förändringarna i sig.

Joseph F. Smith sa: ”Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium har återställts. Vi har ansvaret att upprätthålla det på jorden.”6 Han tillade att det sanna, rena och enkla evangeliet är ”Kristi frälsande lärosatser”.7

I Trosartiklarna lärde profeten Joseph Smith att ”hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar”.8

Evangeliets första grundsatser är tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, dop, den Helige Andens gåva och att hålla ut intill änden. Hans bror Hyrum undervisade: ”Predika dem om [och om] igen. Du kommer att finna att dag efter dag kommer nya tankar och ytterligare ljus angående dem att uppenbaras för dig. Du kan öka din insikt om dem så att du förstår dem ännu tydligare. Då kommer du att kunna förklara dem bättre för dem du undervisar.”9

De bästa sätten för oss att se kyrkans andliga syften är att leva efter Kristi sanna, rena och enkla lärdomar och att också tillämpa Frälsarens två främsta bud: ”Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta. … Du skall älska din nästa som dig själv.”10

Lydnad mot dessa två bud utgör en möjlighet att uppleva mer frid och glädje. När vi älskar och tjänar Herren och älskar och tjänar vår nästa är det naturligt att vi känner större glädje, en glädje som vi inte kan få på något bättre sätt.

Att älska Gud och att älska vår nästa är tjänandets doktrinära grundval, hemcentrerad undervisning med stöd av kyrkan, andlig tillbedjan på sabbaten samt frälsningsarbetet på båda sidor av slöjan med stöd av Hjälpföreningen och äldstekvorumen – allt detta baseras på det gudomliga budet att älska Gud och att älska vår nästa. Kan det finnas något mer grundläggande, viktigare och enklare än detta?

Att leva efter evangeliets sanna, rena och enkla plan ger oss mer tid till att besöka änkor, änklingar, föräldralösa, ensamma, sjuka och fattiga. Vi finner frid, glädje och lycka i livet när vi tjänar Herren och vår nästa.

De ändringar i sabbatsdagens mötesschema som betonar hemcentrerade evangeliestudier med stöd av kyrkan är ett tillfälle att förnya vår ande och vår hängivenhet mot Gud inom vårt eget hems väggar. Vad skulle kunna vara enklare, mer grundläggande och djupgående? Bröder och systrar, kan ni se att lärande och undervisning av evangeliet i våra familjer är en viktig väg till att finna glädje och lycka i våra liv?

Frälsaren sa om sabbaten: ”Ty sannerligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den Allrahögste din andakt.”11 Han tillade: ”Så att din glädje kan bli fullkomlig … [genom] glädje och bön … [skall ni göra] detta med tacksägelse, med glada hjärtan och ansikten, … [och] med ett glatt hjärta och ett glatt ansikte.”12

Lägg märke till några av nyckelorden i den här uppenbarelsen: glädje, glada, tacksägelse, glada hjärtan, glatt hjärta och ett glatt ansikte. För mig låter det som om helgandet av sabbaten borde locka fram leenden i våra ansikten.

När vi betjänar på ett högre och heligare sätt, tänk då på hur väsentligt det är att vi välkomnar alla som kommer till våra möten i kyrkan, särskilt nya medlemmar och besökare. Vi borde alla glädjas åt att sjunga psalmerna och lyssna uppmärksamt på sakramentsbönernas ord, med öppet hjärta och sinne.

Vittnesbörd om tro vid våra faste- och vittnesbördsmöten leds av en medlem i biskopsrådet, som delger ett kort vittnesbörd med fokus på lycksalighetsplanen och Kristi sanna, rena och enkla evangelium. Alla andra borde följa hans exempel. Vi behöver minnas att det finns andra lämpliga tillfällen att återge berättelser eller reseäventyr. När vi håller våra vittnesbörd enkla, med fokus på Kristi evangelium, skänker han andlig förnyelse när vi bär vårt vittnesbörd för varandra.

Verksamt tjänande ses allra bäst genom en lins med fokus på att älska Gud och att älska vår nästa. Enkelt uttryckt tjänar vi därför att vi älskar vår himmelske Fader och hans barn. Vår stödverksamhet får större framgång om vi håller vårt tjänande enkelt. Den största glädjen kommer av de enkla tingen i livet, så vi bör vara noga med att inte tro att något behöver läggas till de förändringar vi har tagit emot för att bygga tro och starka vittnesbörd i Guds barns hjärtan.

Låt oss inte komplicera allt med ytterligare möten, förväntningar eller krav. Håll det enkelt. Det är i den enkelheten ni ska finna den frid, glädje och lycka som jag har talat om.

Sedan länge syftar kyrkans ledares avsikter, som de uttrycks i Handbok 2, till resultat som är tydliga och enkla. Jag citerar från den:

”Ledarna uppmuntrar varje medlem att ta emot alla nödvändiga prästadömsförrättningar, hålla tillhörande förbund och uppfylla kraven för upphöjelse och evigt liv. …

Vuxna: Uppmuntra varje vuxen att vara värdig att ta emot templets förrättningar. Uppmana alla vuxna att söka sina förfäder och utföra ställföreträdande tempelförrättningar för dem.

Ungdomar: Hjälpa till att förbereda varje ung man för att ta emot melkisedekska prästadömet, ta emot templets förrättningar och vara värdig att verka som heltidsmissionär. Hjälpa till att förbereda varje ung kvinna att vara värdig att ingå och hålla heliga förbund och ta emot templets förrättningar. Stärka ungdomar genom att ge dem tillfälle att delta i meningsfulla aktiviteter.

Alla medlemmar: Hjälpa prästadöms- och biorganisationsledare, församlingsråd, församlings- och heltidsmissionärer och medlemmar att gemensamt och i en samordnad och balanserad strävan försöka rädda enskilda, stärka familjer och kyrkans enheter, öka prästadömsaktiviteten och samla Israel genom omvändelse, genom att behålla omvända och genom aktivering. Lära medlemmar att ta hand om sig själva och sina familjer och att hjälpa fattiga och behövande på Herrens sätt.”13

Mitt tjänande i kyrkan har välsignat mig med många storslagna och speciella andliga upplevelser. Jag kan vittna om att Herren leder sin kyrka för att uppfylla sina avsikter. Jag har fått gudomlig vägledning långt utöver min förmåga. Glädjen i att leva efter evangeliet har för mig varit inriktad på den sanna, rena och enkla läran i Jesu Kristi evangelium.

Jag har verkat under ledning av sex profeter och kyrkans presidenter från Spencer W. Kimball till Russell M. Nelson, och under deras nycklar. Jag vittnar om att var och en av dem har varit och är en Guds utvalde profet. De har lärt oss grundläggande principer om kyrkan, evangeliet och Kristi lära. President Nelson för Herrens verk framåt i en hisnande hastighet. Jag säger ”hisnande” eftersom han är den ende av apostlarna som är äldre än jag, och jag har svårt att hänga med i hans takt! Jag vittnar om att prästadömets nycklar och Guds profetmantel vilar på honom. President Nelson undervisar om Jesu Kristi sanna, rena och enkla evangelium. Jag vittnar om att Jesus är Kristus och detta är hans kyrka – vilket jag ödmjukt vittnar om i Jesu Kristi namn, amen.