2010.–2019. gads
  Patiesais, šķīstais un vienkāršais Jēzus Kristus evaņģēlijs
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Patiesais, šķīstais un vienkāršais Jēzus Kristus evaņģēlijs

  Mīlestība pret Dievu un mīlestība pret saviem tuvākajiem ir kalpošanas norīkojumā, mājās centrētas un Baznīcā atbalstītas mācīšanās, sabata dienas garīgās pielūgsmes un glābšanas darba doktrinārais pamats.

  Mani brāļi un māsas, man ir grūti noticēt, ka tas bija pirms 71 gada, 1948. gadā, kad es kalpoju par misionāru Anglijā, un pirms 44 gadiem, kad mana sieva Barbara un es aizvedām savu ģimeni uz Kanādu, kad es biju Kanādas Toronto misijas prezidents. Kad tur kalpoju, 1976. gada aprīlī es tiku aicināts Pirmajā Septiņdesmito kvorumā, un negaidīti 1985. gadā es tiku aicināts Divpadsmit apustuļu kvorumā. Atšķirībā no maniem iepriekšējiem aicinājumiem, kas paredzēja arī turpmāku atbrīvošanu no aicinājuma, mana atbrīvošana no mana aicinājuma Divpadsmito kvorumā pašlaik nav tas labākais variants; tomēr es lūdzu Dievu, lai tā diena pienāktu tikai tad, kad būšu pabeidzis visu, ko Tas Kungs ir aicinājis mani paveikt.

  Domājot par savu kalpošanu pēdējos 43 gados kā Augstākajam pilnvarotajam un privilēģiju, kas man ir bijusi, — kalpot Debesu Tēva bērniem, es esmu pilnīgāk sapratis, ka Viņš vēlas, lai visi Viņa bērni rastu mieru, prieku un laimi savā dzīvē.

  Pravietis Lehijs mācīja: „Cilvēki ir, lai viņi varētu gūt prieku.”1 Pastāv daudz iemeslu, kāpēc miers, prieks un laime var mums paiet garām šajā dzīvē, tostarp nabadzība, karš, dabas katastrofas un negaidītas nelaimes darbā, veselībā un ģimenes attiecībās.

  Taču, lai gan mēs nevaram kontrolēt ārējos spēkus, kas ietekmē mūsu dzīvi šeit, uz Zemes, kad cenšamies kļūt par uzticīgiem Tā Kunga, Jēzus Kristus, mācekļiem, mēs varam rast mieru, prieku un laimi, neskatoties uz pasaulīgajām problēmām, kas virmo mums visapkārt.

  Viens no maniem bērniem reiz teica: „Tēti, es šaubos, vai spēšu izturēt.” Es atbildēju: „Viss, ko Debesu Tēvs prasa no mums, — katru dienu darīt vislabāko, ko spējam.” Brāļi un māsas, dariet to labāko, ko spējat, dienu pēc dienas, un ātri vien jūs sapratīsiet, ka jūsu Debesu Tēvs pazīst jūs un ka Viņš mīl jūs. Un, kad jūs to zināsiet — patiesi to zināsiet —, jūsu dzīvei būs patiess nolūks un nozīme, un jūs būsiet piepildīti ar prieku un mieru.

  Būdams pasaules gaisma, Glābējs teica: „Kas Man tic, [nepaliks] tumsībā.”2

  „Jēzus Kristus ir Vārds, kas dots no Tēva, un nav neviens cits vārds dots, ar ko [mēs varam tikt izglābti];

  tādēļ visiem cilvēkiem ir jāuzņemas Vārds, kas ir dots no Tēva.”3

  Svētie Raksti mums māca, ka Sātans vēlas novest cilvēkus tumsībā. Visi viņa pūliņi tiecas izslēgt Jēzus Kristus un Viņa evaņģēlija gaismu un patiesību. Lehijs mācīja saviem bērniem, ka velns „tiecas, lai visi cilvēki [būtu] nelaimīgi, līdzīgi viņam pašam”.4 Ja Debesu Tēva „darbs un godība” ir „īstenot cilvēka nemirstību un mūžīgo dzīvi”,5 tad Lucifera „darbs” ir īstenot Dieva bērnu bēdas un nebeidzamas ciešanas. Grēks un pārkāpumi aizmiglo Kristus gaismu mūsu dzīvē. Tādēļ mūsu uzdevums ir baudīt Kristus gaismu, kas nes mieru, prieku un laimi.

  Pēdējos 18 mēnešos Tas Kungs ir iedvesmojis Savu pravieti un apustuļus ieviest vairākas brīnišķīgas izmaiņas. Tomēr es uztraucos, ka šo izmaiņu garīgie nolūki var tikt pazaudēti satraukumā par pašām izmaiņām.

  Džozefs F. Smits teica: „Patiesais, šķīstais, vienkāršais Jēzus Kristus evaņģēlijs ir atjaunots. Mēs esam atbildīgi par tā saglabāšanu uz Zemes.”6 Viņš piebilda, ka patiesais, šķīstais un vienkāršais evaņģēlijs ir „Kristus glābjošās mācības”.7

  Ticības apliecinājumos pravietis Džozefs Smits mācīja, ka „caur Kristus veikto Izpirkšanu visa cilvēce var tikt izglābta, ja tā paklausīs evaņģēlija likumiem un priekšrakstiem”.8

  Evaņģēlija pamatprincipi ir ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum, grēku nožēlošana, kristīšana, Svētā Gara dāvana un pastāvēšana līdz galam. Viņa brālis Hairams mācīja: „Sludiniet tos atkal un atkal: jūs atklāsiet, ka dienu pēc dienas jums tiks atklātas arvien jaunas idejas, kas izgaismos tos aizvien skaidrāk. Jūs varēsiet gūt arvien dziļāku izpratni, lai izprastu tos pavisam skaidri. Tad jūs varēsiet daudz labāk izskaidrot tos tiem, kurus mācāt.”9

  Vislabākie veidi, kā mēs varam saredzēt Baznīcas garīgos nolūkus, ir dzīvot saskaņā ar patiesajām, šķīstajām un vienkāršajām Kristus mācībām un arī pielietot dzīvē Glābēja divus augstākos baušļus: „Tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds. … Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu.”10

  Paklausība šiem diviem baušļiem nodrošina veidu, kā pieredzēt vairāk miera un prieka. Kad mēs mīlēsim To Kungu un kalposim Viņam, un mīlēsim savus tuvākos, un kalposim viņiem, mēs dabiski sajutīsimies laimīgāki; un nav labāka veida, kā laime varētu sasniegt mūs.

  Mīlestība pret Dievu un savu tuvāko ir kalpošanas norīkojumā, mājās centrētas un Baznīcā atbalstītas mācīšanās, sabata dienas garīgās pielūgsmes un glābšanas darba abās priekškara pusēs, kas tiek atbalstīts Palīdzības biedrībās un elderu kvorumos, doktrinārais pamats. Visas šīs lietas ir balstītas uz dievišķajiem baušļiem: mīlēt Dievu un mīlēt savus tuvākos. Vai var būt kaut kas elementārāks, fundamentālāks vai vienkāršāks?

  Dzīvojot saskaņā ar patieso, šķīsto un vienkāršo evaņģēlija ieceri, mēs varēsim atvēlēt vairāk laika tam, lai apmeklētu atraitnes, atraitņus, bāreņus, vientuļos, slimos un nabadzīgos. Mēs atradīsim mieru, prieku un laimi savā dzīvē, kad kalposim Tam Kungam un saviem tuvākajiem.

  Sabata dienas izmaiņas, kurās ir uzsvērta mājās centrēta, Baznīcā atbalstīta evaņģēlija mācīšanās un studēšana, ir iespēja atspirdzināt garu un atjaunot ziedošanos Dievam, kad esam savu māju sienās. Kas varētu būt vienkāršāks, elementārāks un pilnīgāks? Brāļi un māsas, vai varat saredzēt, ka evaņģēlija mācīšanās un mācīšana savā ģimenē ir nozīmīgs veids, kā rast prieku un laimi savā dzīvē?

  Runājot par sabatu, Glābējs teica: „Jo patiesi, šī ir diena, kas tev nolikta, lai tu atpūstos no saviem darbiem un lai veltītu savas lūgšanas Visuaugstākajam.”11 Viņš piebilda: „Lai tavs prieks varētu būt pilns … [caur priecāšanos un lūgšanu], … jūs darīsit šīs lietas ar pateicību, ar līksmām sirdīm un priecīgu vaigu, … [un] ar laimīgu sirdi, un priecīgu vaigu.”12

  Lūdzu, ņemiet vērā dažus galvenos vārdus šajā atklāsmē: prieks, priecāšanās, pateicība, līksma sirds, laimīga sirds un priecīgs vaigs. Man izklausās, ka sabata dienas ievērošanai vajadzētu likt mums atplaukt smaidā.

  Church meetings

  Kad mēs kalpojam augstākā un svētākā veidā, lūdzu, padomājiet, cik būtiski mums ir sveicināt ikvienu, kas nāk uz mūsu Baznīcas sanāksmēm, it sevišķi jaunos Baznīcas locekļus un apmeklētājus. Mums visiem vajadzētu gūt prieku no garīgo dziesmu dziedāšanas un uzmanīgas klausīšanās Svētā Vakarēdiena lūgšanu vārdos — ar atvērtu sirdi un prātu.

  Ticības liecības mūsu gavēņa un liecību sanāksmēs vada bīskapības loceklis, kurš dalās īsā liecībā, koncentrējoties uz laimes ieceri un patieso, šķīsto un vienkāršo Kristus evaņģēliju. Visiem citiem vajadzētu sekot šim piemēram. Mums ir jāatceras, ka ir citas piemērotas vietas stāstu vai ceļojumu piedzīvojumu stāstīšanai. Kad mēs dalīsimies cits ar citu vienkāršās liecībās un koncentrēsimies tajās uz Kristus evaņģēliju, Viņš sniegs garīgu atspirdzinājumu.

  Efektīva kalpošana norīkojumā vislabāk ir saprotama, ja uz to skatāmies, koncentrējoties uz mīlestību pret Dievu un saviem tuvākajiem. Vienkārši izsakoties, mēs kalpojam tāpēc, ka mīlam savu Debesu Tēvu un Viņa bērnus. Mūsu kalpošanas pūliņi būs sekmīgāki, ja mūsu kalpošana būs vienkārša. Vislielākais prieks dzīvē gūstams no vienkāršām lietām, tādēļ mums ir jābūt uzmanīgiem, lai nedomātu, ka izmaiņām, ko esam saņēmuši, ir vēl kas vairāk jāpievieno, lai veidotu ticību un spēcīgas liecības Dieva bērnu sirdīs.

  Nesarežģīsim visu ar papildus sanāksmēm, gaidām vai prasībām. Padariet to vienkāršu! Tieši vienkāršībā jūs atradīsiet mieru, prieku un laimi, par ko es runāju.

  Gadiem ilgi Baznīcas vadības nolūki, kā tas ir rakstīts 2. rokasgrāmatā, ir skaidri un vienkārši rezultāti. Es citēju:

  Tithing Settlement

  „Vadītāji mudina ikvienu Baznīcas locekli saņemt visus būtiskos priesterības priekšrakstus, turēt ar tiem saistītās derības un kļūt paaugstināšanas un mūžīgās dzīves cienīgiem. …

  Temple Marriage

  Pieaugušie: mudiniet ikvienu pieaugušo būt cienīgam saņemt tempļa priekšrakstus. Māciet visus pieaugušos apzināt savus priekštečus un izpildīt par viņiem aizstājošos tempļa priekšrakstus.

  Blessings (Priesthood)
  Temple Family History

  Jaunieši: palīdziet sagatavot ikvienu jauno vīrieti Melhisedeka priesterības saņemšanai, tempļa priekšrakstu saņemšanai un būt cienīgam kalpot pilnlaika misijā. Palīdziet sagatavot katru jauno sievieti būt cienīgai noslēgt un turēt svētas derības, un saņemt tempļa priekšrakstus. Stipriniet jaunatni, piedaloties nozīmīgās aktivitātēs.

  Ward Council

  Visi Baznīcas locekļi: palīdziet priesterības un palīgorganizāciju vadītājiem, bīskapijas padomēm, bīskapijas un pilnlaika misionāriem un Baznīcas locekļiem savstarpēji sadarboties, katram veicot savu darba daļu, glābt atsevišķus cilvēkus, stiprināt ģimenes un Baznīcas vienības, palielināt priesterības aktivitāti un sapulcināt Israēlu caur pievēršanu ticībai, stiprināšanu un aktivizēšanu. Māciet Baznīcas locekļiem apgādāt pašiem sevi un savas ģimenes, kā arī palīdzēt trūcīgajiem un nabagajiem Tam Kungam tīkamā veidā.”13

  Mana kalpošana Baznīcā ir mani svētījusi ar daudzām zīmīgām un īpaši garīgām pieredzēm. Es liecinu par to, ka Tas Kungs vada Savu Baznīcu, lai piepildītu Savus nolūkus. Es esmu saņēmis dievišķu vadību, kas lielā mērā pārsniedz manas spējas. Prieks, ko esmu guvis, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju, ir bijis centrēts uz patieso, šķīsto un vienkāršo Jēzus Kristus doktrīnu un evaņģēliju.

  Es esmu kalpojis sešu praviešu un Baznīcas prezidentu priesterības atslēgu un norādījumu vadībā — no Spensera V. Kimbala līdz Raselam M. Nelsonam. Es liecinu, ka katrs no viņiem bija un ir Dieva izraudzīts pravietis. Viņi ir mācījuši mums nepieciešamos principus par Kristus Baznīcu un evaņģēliju, un doktrīnu. Prezidents Nelsons virza uz priekšu Tā Kunga darbu elpu aizraujošā tempā. Es saku „elpu aizraujošā” tāpēc, ka viņš ir vienīgais starp apustuļiem, kurš ir vecāks par mani, un man ir grūti turēties viņam līdzi! Es liecinu, ka priesterības atslēgas un Dieva pravieša mantija ir pār viņu. Prezidents Nelsons māca patieso, šķīsto un vienkāršo Jēzus Kristus evaņģēliju. Es liecinu, ka Jēzus ir Kristus un šī ir Viņa Baznīca — par to es pazemīgi liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.