Sannhet og planen
  Footnotes

  Sannhet og planen

  Når vi søker sannheten om religion, skulle vi bruke åndelige metoder som egner seg for dette søket.

  Nyere åpenbaring definerer sannhet som “kunnskap om ting som de er og som de var og som de skal bli” (Lære og pakter 93:24). Det er en fullkommen definisjon av frelsesplanen og “Familien – en erklæring til verden”.

  Vi lever i en tid med svært omfattende og utbredt informasjon. Men ikke all denne informasjonen er sann. Vi må være forsiktige når vi søker sannheten og velger kilder til dette søket. Vi skulle ikke regne en fremtredende stilling eller myndighet i verden som en sikker kilde til sannhet. Vi skulle være forsiktige med å stole på informasjon eller råd fra underholdningsstjerner, fremtredende idrettsutøvere eller anonyme Internett-kilder. Ekspertise innen ett felt skulle ikke regnes som ekspertise på sannhet innen andre emner.

  Vi skulle også være forsiktige med hensyn til motivasjonen til den som gir informasjon. Det er derfor Skriftene advarer oss mot prestelist (se 2 Nephi 26:29). Hvis kilden er anonym eller ukjent, kan også informasjonen være tvilsom.

  Våre personlige beslutninger bør baseres på informasjon fra kilder som er kvalifiserte innen emnet og frie for egoistiske motiver.

  I.

  Når vi søker sannheten om religion, skulle vi benytte åndelige metoder som egner seg til dette søket: bønn, Den hellige ånds vitnesbyrd og studium av Skriftene og det profeter i vår tid har sagt. Jeg blir alltid lei meg når jeg hører noen fortelle at de har mistet sin åndelige tro på grunn av verdslige læresetninger. De som en gang hadde et åndelig perspektiv, kan lide av selvforskyldt åndelig blindhet. President Henry B. Eyring har sagt: “Deres problem ligger ikke i det de tror de ser, det ligger i det de ennå ikke kan se.”1

  Vitenskapens metoder fører oss til det vi kaller vitenskapelig sannhet. Men “vitenskapelig sannhet” er ikke hele livet. De som ikke lærer “ved studium og også ved tro” (Lære og pakter 88:118), begrenser sin forståelse av sannheten til det de kan bekrefte med vitenskapelige midler. Dette setter kunstige grenser for deres streben etter sannheten.

  President James E. Faust sa: “De som [er døpt], setter sin evige sjel på spill ved uforsiktig å bare benytte den verdslige kilde til lærdom. Vi tror at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har Kristi evangeliums fylde, dette evangelium er kjernen i sannhet og evig opplysning.”2

  Vi finner sann og varig glede ved å bli kjent med og handle ifølge sannheten om hvem vi er, meningen med jordelivet og hvor vi går hen når vi dør. Disse sannhetene kan ikke læres ved vitenskapelige eller verdslige metoder.

  II.

  Jeg vil nå tale om gjengitte evangeliesannheter som er grunnleggende for Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges lære. Vennligst overvei disse sannhetene nøye. De forklarer mye om vår lære og praksis, kanskje også noen ting som ennå ikke forstås.

  Det finnes en Gud, og han er den kjærlige far til alle som har levd eller kommer til å leve.

  Kjønn er evig. Før vi ble født på jorden, levde vi alle som mannlige eller kvinnelige ånder i Guds nærhet.

  Vi har nettopp hørt Tabernakelkoret synge “Jeg vil følge Guds plan”.3 Dette er planen Gud opprettet slik at alle hans barn kunne utvikle seg i all evighet. Denne planen er avgjørende for oss alle.

  Ifølge denne planen skapte Gud denne jorden som et sted hvor hans elskede åndebarn kunne bli født inn i jordelivet for å motta et fysisk legeme og få anledning til evig fremgang ved å gjøre gode valg.

  For å være meningsfylte, måtte jordiske valg stå mellom motstridende gode og onde krefter. Det måtte være en motsetning, og derfor en motstander, som ble kastet ut på grunn av opprør, og fikk lov til å friste Guds barn til å handle i strid med Guds plan.

  Hensikten med Guds plan var å gi hans barn muligheten til å velge evig liv. Dette kunne bare oppnås ved erfaring i jordelivet og, etter døden, ved etterjordisk vekst i åndeverdenen.

  I løpet av jordelivet ville vi alle bli tilsmusset av synd når vi ga etter for den ondes fristelser, og vi ville til slutt dø. Vi godtok disse utfordringene i tillit til planens forsikring om at Gud vår Fader ville sørge for en Frelser, sin enbårne Sønn, som ville redde oss ved en universell oppstandelse til et liv i legemet etter døden. Frelseren ville også sørge for en forsoning for å betale prisen for at alle kunne bli renset fra synd på de betingelser han foreskrev. Disse betingelsene omfattet tro på Kristus, omvendelse, dåp, Den hellige ånds gave og andre ordinanser utført ved prestedømsmyndighet.

  Guds store plan for lykke gir oss en fullkommen balanse mellom evig rettferdighet og den barmhjertighet vi kan motta på grunn av Jesu Kristi forsoning. Den gjør det også mulig for oss å bli forvandlet til nye skapninger i Kristus.

  En kjærlig Gud henvender seg til hver enkelt av oss. Vi vet at ved hans kjærlighet og på grunn av hans enbårne Sønns forsoning kan “hele menneskeheten … bli frelst ved å adlyde [hans evangeliums] lover og ordinanser” (3. trosartikkel; uthevelse tilføyd).

  Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er med rette kjent som en familie-sentrert kirke. Men det som ikke er så kjent, er at vårt familiefokus dreier seg om mer enn jordiske relasjoner. Evige familieforhold er også avgjørende i vår teologi. “Familien er forordnet av Gud.”4 Ifølge vår kjærlige Skapers store plan er hans gjenopprettede kirkes oppgave å hjelpe Guds barn å oppnå den guddommelige velsignelsen opphøyelse i Det celestiale rike, som bare kan oppnås gjennom et evig ekteskap mellom en mann og en kvinne (se Lære og pakter 131:1-3). Vi bekrefter Herrens læresetninger om at “kjønn er en grunnleggende del av enkeltmenneskets førjordiske, jordiske og evige identitet og hensikt” og at “ekteskap mellom mann og kvinne er helt avgjørende for hans evige plan”.5

  Sist, men ikke minst, Guds kjærlighet er så stor at han, med unntak av de få som bevisst blir fortapelsens sønner, har sørget for en fremtid i herlighet for alle sine barn. Alle hans barn innbefatter alle som er døde. Vi utfører stedfortredende ordinanser for dem i våre templer. Hensikten med Jesu Kristi Kirke er å gjøre hans barn kvalifisert til den høyeste herlighetsgrad, som er opphøyelse eller evig liv. For dem som ikke ønsker det eller kvalifiserer seg til dette, har Gud sørget for andre, om enn lavere herlighetsriker.

  Enhver som forstår disse evige sannhetene, kan forstå hvorfor vi, medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, tenker slik vi gjør og gjør det vi gjør.

  III.

  Nå vil jeg nevne noen anvendelser av disse evige sannhetene som bare kan forstås i lys av Guds plan.

  For det første respekterer vi personlig handlefrihet. De fleste kjenner til den gjenopprettede kirkes store innsats for å fremme religionsfrihet i USA og over hele verden. Dette arbeidet fremmer ikke bare våre egne interesser, men har, ifølge hans plan, til hensikt å hjelpe alle Guds barn å glede seg over frihet til å velge.

  For det annet er vi et misjonærfolk. Vi blir noen ganger spurt hvorfor vi sender misjonærer til så mange nasjoner, også blant kristne befolkningsgrupper. Vi får det samme spørsmålet om hvorfor vi gir mange millioner dollar i humanitær hjelp til personer som ikke er medlem av Kirken, og hvorfor vi ikke knytter denne hjelpen til vårt misjonærarbeid. Vi gjør dette fordi vi verdsetter alle mennesker som Guds barn – våre brødre og søstre – og vi ønsker å dele vår åndelige og timelige overflod med alle.

  For det tredje er jordelivet hellig for oss. Vår forpliktelse overfor Guds plan krever at vi motsetter oss abort og aktiv dødshjelp.

  For det fjerde er noen urolige på grunn av noen av vår kirkes standpunkter til ekteskap og barn. Vår kunnskap om Guds åpenbarte frelsesplan krever at vi motsetter oss vår tids sosiale og juridiske påtrykk for å trekke oss bort fra det tradisjonelle ekteskapet og gjøre endringer som forvirrer eller endrer kjønn, eller utjevner forskjellene mellom menn og kvinner. Vi vet at forholdet mellom menn og kvinner, deres identitet og funksjoner er avgjørende for å gjennomføre Guds store plan.

  For det femte har vi også et særegent perspektiv på barn. Vi ser på fødsel og omsorg for barn som en del av Guds plan, og en gledesfylt og hellig plikt for dem som har fått evnen til å delta i den. Etter vår oppfatning er våre barn og våre etterkommere de største skatter på jorden og i himmelen. Derfor må vi undervise og kjempe for prinsipper og handlemåter som sørger for de beste forhold for barns – alle barns – utvikling og lykke.

  Sist, men ikke minst, er vi barn av en himmelsk Fader som har lært oss at mannlighet og kvinnelighet, ekteskap mellom en mann og en kvinne og det å føde og oppdra barn – alt sammen er avgjørende for hans store plan for lykke. Våre standpunkter til disse grunnprinsippene fører ofte til motstand mot Kirken. Vi anser det som uunngåelig. Motstand er en del av planen, og Satans mest iherdige motstand rettes mot det som er viktigst for Guds plan. Han forsøker å ødelegge Guds verk. Hans viktigste metoder er å trekke Frelseren og hans guddommelige myndighet i tvil, å viske ut virkningene av Jesu Kristi forsoning, å fraråde omvendelse, å forfalske åpenbaring og å bestride personlig ansvar. Han ønsker også å forvirre kjønn, forvrenge ekteskapet og motvirke ønsket om å få barn ‒ spesielt hos foreldre som vil oppdra barn i sannhet.

  IV.

  Herrens arbeid går fremover til tross for den organiserte og vedvarende motstanden som møter oss når vi prøver å etterleve Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges læresetninger. Til dem som vakler under denne motstanden, foreslår jeg følgende:

  Husk prinsippet om omvendelse som muliggjøres ved kraften i Jesu Kristi forsoning. Eldste Neal A. Maxwell oppfordret oss til ikke å være blant dem “som heller vil forsøke å forandre Kirken enn å forandre seg selv”.6

  Eldste Jeffrey R. Holland har gitt følgende oppfordring:

  “Hold fast på det dere allerede vet, og stå sterkt til ytterligere kunnskap kommer

  I denne kirken vil det vi vet, alltid overgå det vi ikke vet.”7

  Utøv tro på Herren Jesus Kristus, som er evangeliets første prinsipp.

  Sist, men ikke minst: Søk hjelp. Våre ledere i Kirken er glad i dere og søker åndelig veiledning for å hjelpe dere. Vi tilbyr mange ressurser som dem dere vil finne ved hjelp av LDS.org og andre ressurser for studium av evangeliet i hjemmet. Vi har også omsorgsbrødre og -søstre som er kalt til å yte kjærlig hjelp.

  Vår kjærlige himmelske Fader ønsker at hans barn skal ha den gleden som er hensikten med vår skapelse. Denne gledesfylte fremtiden er evig liv, som vi kan oppnå ved å streve fremover på det vår profet, president Russell M. Nelson, ofte kaller “paktens sti”. Her er det han sa i sitt første budskap som Kirkens president: “Hold deg på paktens sti. Din forpliktelse til å følge Frelseren ved å inngå pakter med ham og deretter holde disse paktene, vil åpne døren for enhver åndelig velsignelse og hvert privilegium som er tilgjengelig for menn, kvinner og barn overalt.”8

  Jeg vitner høytidelig om at det jeg har sagt, er sant, og det blir mulig på grunn av Jesu Kristi læresetninger og forsoning, som gjør det hele mulig ifølge Gud, vår evige Faders store plan. I Jesu Kristi navn. Amen.