Amit minden áronipapság-viselőnek meg kell értenie
  Footnotes

  Amit minden áronipapság-viselőnek meg kell értenie

  Ároni papsági elrendelésetek központi szerepet játszik abban, hogy segítsetek Isten gyermekeinek elnyerni Krisztus engesztelő hatalmát.

  Fivérek, kiváltság számomra, hogy veletek lehetek ezen a történelmi konferencián. Misszióelnöki szolgálatom kezdetén izgatottan vártam az új misszionáriusaink első csoportját. Néhány tapasztaltabb misszionáriusunk előkészült egy velük tartandó rövid gyűlésre. Észrevettem, hogy félkörben gyerekszékeket raktak le.

  „Mire valók ezek a kis székek?” – kérdeztem.

  A misszionáriusok kissé meghunyászkodva azt mondták: „Az új misszionáriusoknak tettük ki.”

  Hiszem azt, hogy ahogyan másokra tekintünk, jelentős hatással van arra, hogy ők miként látják majd, kik ők és kivé válhatnak.1 Az új misszionáriusaink aznap felnőtt székekre ültek.

  Attól tartok, időnként jelképes értelemben gyerekszékeket adunk az ároni papságot alkotó fiatal férfijainknak ahelyett, hogy segítenénk nekik észrevenni, milyen szent bizalmat helyezett beléjük Isten, és milyen lényeges munkát kell elvégezniük.

  Thomas S. Monson elnök nekünk szóló tanácsa szerint a fiatal férfiaknak meg kell érteniük, „mit jelent …Isten papságát viselni. El kell vezetnünk őket oda, hogy lelkileg tudatában legyenek elrendelt elhívásuk szentségének.”2

  Azért imádkozom ma, hogy a Szentlélek elvezessen minket oda, hogy jobban megértsük az ároni papság erejét és szentségét, és arra késztessen, hogy még szorgalmasabban összpontosítsunk a papsági kötelességeinkre. Üzenetem az ároni papság minden viselőjének szól, azokat is ideértve, akik a melkisédeki papságot is viselik.

  Dale G. Renlund elder tanítása szerint a papságnak az a célja, hogy hozzáférést biztosítson Isten gyermekeinek Jézus Krisztus engesztelő hatalmához.3 Ahhoz, hogy elnyerjük Krisztus engesztelő hatalmát az életünkben, hinnünk kell Őbenne, meg kell bánnunk a bűneinket, szertartások által szent szövetségeket kell kötnünk és betartanunk, és be kell fogadnunk a Szentlelket.4 Ezek nem olyan tantételek, amelyekkel csupán egyszer foglalkozunk. Közösen együttműködve erősítik egymást és egymásra épülnek, midőn előre és felfelé haladunk, hogy Krisztushoz jöjjünk és Őbenne tökéletessé tétessünk.5

  Mi tehát az ároni papság szerepe ebben? Hogyan segít nekünk hozzáférni Krisztus engesztelő hatalmához? Úgy hiszem, a válasz az ároni papság kulcsaiban rejlik – az angyalok szolgálattételének és az előkészítő evangéliumnak a kulcsaiban.6

  Az angyalok szolgálattétele

  Kezdjük az angyalok szolgálattételének egyik vetületével. Mielőtt Isten gyermekeinek hitük lehetne Jézus Krisztusban, tudniuk kell Őróla, és tanítani kell nekik az Ő evangéliumát. Pál apostol szavait idézve:

  „Mimódon hisznek pedig abban, a ki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?

  Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? […]

  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.”7

  Isten az idők kezdetétől fogva „angyalokat küldött az emberek gyermekeinek szolgálatára, hogy jelentsék ki nekik… Krisztus eljövetelét”8. Az angyalok Isten üzenetét hordozó mennyei lények.9 Az angyal szó héberül és görögül is hírvivőt jelent.10

  Nagyon is hasonlóan ahhoz, amiképpen az angyalok Isten által arra felhatalmazott hírnökök, hogy hirdessék az Ő szavát és ezáltal építsék a hitet, mi, akik viseljük az ároni papságot, arra lettünk elrendelve, hogy tanítsunk és hívjunk „mindenkit, hogy jöjjön Krisztushoz”11. Az evangélium prédikálása papsági kötelesség. És az ehhez a kötelességhez társuló hatalom nem csupán a próféták, vagy akár csupán a misszionáriusok sajátja. A tiétek is!12

  Hogyan teszünk hát szert erre a hatalomra? Hogyan hoz Krisztusba vetett hitet Isten gyermekeinek szívébe egy 12 éves diakónus vagy bármelyikünk? Az Ő igéjének elraktározásával kezdjük, hogy bennünk legyen annak hatalma.13 Megígérte nekünk, hogy ha ezt tesszük, akkor rendelkezni fogunk „Isten hatalmával az emberek meggyőzésére”14. Ez lehet egy arra kapott lehetőség, hogy tanítsunk a kvórum gyűlésén, vagy ellátogassunk egy egyháztag otthonába. Lehet kevésbé formális is, például egy baráttal vagy családtaggal folytatott beszélgetés. Ha felkészültünk, akkor e helyzetek bármelyikében úgy tudunk tanítani, ahogy azt az angyalok teszik: a Szentlélek hatalma által.15

  Jacob és Holmes testvér

  Nemrég hallottam, amint Jacob, egy áronipapság-viselő Pápua Új-Guineában, bizonyságot tesz a Mormon könyve erejéről, és arról, hogy az miként segített neki ellenállni a gonosznak és követni a Lelket. Szavai gyarapították a hitemet és mások hitét. Akkor is gyarapodott a hitem, amikor hallottam az áronipapság-viselőket tanítani és bizonyságot tenni a kvórumuk gyűlésein.

  Fiatal férfiak, ti felhatalmazott hírnökök vagytok! Szavaitok és tetteitek által Krisztusba vetett hitet vihettek Isten gyermekeinek szívéhez.16 Russell M. Nelson elnököt idézve: „Szolgálattevő angyalok lesztek számukra.”17

  Az előkészítő evangélium

  A Krisztusba vetett hit növekedése mindig a változás vagy a bűnbánat vágyához vezet.18 Logikus tehát, hogy az angyalok szolgálattételének kulcsához az előkészítő evangélium kulcsa társul, „amely evangélium a bűnbánat és a megkeresztelkedés, valamint a bűnök bocsánatának evangéliuma”19.

  Ároni papsági kötelességeiteket tanulmányozva látni fogjátok az arra irányuló egyértelmű megbízást, hogy másokat bűnbánatra és javulásra szólítsatok.20 Ez nem jelenti azt, hogy az utcasarkon állva azt kiabáljuk: „Tartsatok bűnbánatot!” Sokkal inkább azt jelenti, hogy mi magunk bűnbánatot tartunk, megbocsátunk, és mások szolgálata során felkínáljuk azt a reményt és békességet, melyet a bűnbánat hoz el – mert mi magunk is megtapasztaltuk azt.

  Elkísértem már áronipapság-viselőket, amikor meglátogatták a kvórumuk tagjait. Tanúja voltam annak, hogy a gondoskodásuk meglágyítja a szíveket és segít a fivéreiknek érezni Isten szeretetét. Hallottam, amint egy fiatal férfi bizonyságot tesz társainak a bűnbánat erejéről. Miközbent ez tette, meglágyultak a szívek, kötelezettségvállalások történtek, és érezni lehetett Krisztus gyógyító erejét.

  Gordon B. Hinckley elnök azt tanította: „Bűnbánatot tartani egy dolog. Más dolog az, ha a bűneinket elengedik, vagyis megbocsátják. Ennek előidézésének hatalma az ároni papságban rejlik.”21 A keresztelkedés és az úrvacsora ároni papsági szertartása tanúságot tesz a bűnök bocsánatára tett bűnbánatunkról, és befejezetté teszi azt.22 Dallin H. Oaks elnök így magyarázta el ezt: „Parancsolatot kaptunk, hogy bánjuk meg bűneinket, megtört szívvel és töredelmes lélekkel jöjjünk az Úrhoz, és vegyünk az úrvacsorából… Amikor ily módon megújítjuk a keresztelkedési szövetségeinket, az Úr megújítja keresztelésünk megtisztító hatását.”23

  Fivérek! Szent kiváltságot jelent azokban a szertartásokban szolgálni, amelyek a Szabadító engesztelő hatalma által elviszik a bűnbánó szívekhez a bűnök bocsánatát.24

  Nemrég meséltek nekem egy papról, aki nehezen tudja kifejezni magát, és először áldotta meg az úrvacsorát. Amikor megtette, erős lelkiség áradt ki rá és a gyülekezetre. A gyűlés későbbi részében egyszerű, de világos bizonyságot tett Isten erejéről, melyet a szertartás alatt érzett.

  A papok kvóruma a Mbuelongo családdal

  Ausztráliában, Sydney városában egy papi kvórum négy tagja keresztelte meg a Mbuelongo család tagjait. E papok egyikének édesanyja elmesélte nekünk, milyen erős hatással volt a fiára ez az élmény. Ezek a papok megértették, mit jelent „Jézus Krisztus megbízatásából”25 cselekedni.

  Mint tudjátok, a papok most már végezhetnek helyettesítő kereszteléseket a templomban. A 17 éves fiam nemrég megkeresztelt engem néhány ősünkért. Mindketten mély hálát éreztünk az ároni papságért és annak kiváltságáért, hogy Isten gyermekeinek szabadításán munkálkodhatunk.

  Fiatal férfiak, papsági kötelességeiteket szorgalmasan végezve Isten munkájában vesztek részt, hogy véghez vigyétek „az ember halhatatlanságát és örök életét”26. Az ezekhez hasonló élmények növelik arra irányuló vágyatokat, hogy misszionáriusokként bűnbánatot tanítsatok és megtérteket kereszteljetek meg, és fel is készítenek erre. A melkisédeki papságban végzett élethossziglan tartó szolgálatra is felkészítenek.

  Keresztelő János, az előttünk álló példa

  Áronipapság-viselők! Kiváltságunkban áll és kötelességünk Keresztelő János szolgatársainak lenni! János felhatalmazással bíró hírvivőként elküldetett, hogy tanúbizonyságot tegyen Krisztusról, és mindenkit bűnbánatra és keresztelkedésre szólítson – vagyis gyakorolta az ároni papság imént megbeszélt kulcsait. Aztán János azt mondta: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál…; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.”27

  Tehát az ároni papság az angyalok szolgálattételének és az előkészítő evangéliumnak kulcsaival előkészíti az utat Isten gyermekei számára ahhoz, hogy a melkisédeki papság által megkapják a Szentlélek ajándékát, az ebben az életben megkapható legnagyobb ajándékot.28

  Micsoda jelentős felelősséget adott Isten az áronipapság-viselőknek!

  Kérés és ígéret

  Szülők és papságviselők! Átérzitek-e Monson elnök tanácsának fontosságát, mely szerint segítsünk a fiatal férfiaknak megérteni, „mit jelent …Isten papságát viselni”29? Az ároni papság megértése és felmagasztalása készíti majd fel őket legjobban arra, hogy hithű melkisédekipapság-viselők, hatalommal teljes misszionáriusok, valamint igazlelkű férjek és apák legyenek. A szolgálatukon keresztül megértik és átérzik majd a papsági hatalom valóságát, mely annak hatalma, hogy Krisztus nevében Isten gyermekeinek szabadulásáért munkálkodjanak.

  Fiatal férfiak, Istennek elvégzendő munkája van számotokra!30 Ároni papsági elrendelésetek központi szerepet játszik abban, hogy segítsetek az Ő gyermekeinek elnyerni Krisztus engesztelő hatalmát. Megígérem nektek, hogy ha életetek központi részévé teszitek ezeket a szent kötelességeket, akkor olyan mértékben érzitek majd Isten hatalmát, ahogy eddig soha. Meg fogjátok érteni az Isten szent fiaiként való kiléteteket, és azt, hogy szent elhívással elhívtak titeket az Ő munkájának végzésére. Keresztelő Jánoshoz hasonlóan pedig segíteni fogtok előkészíteni az utat az Ő Fiának eljövetelére. Ezekről az igazságokról teszek tanúbizonyságot Jézus Krisztus nevében, ámen.