2010–2019
Hoe zou ons leven er zonder het Boek van Mormon uitzien?

Hoe zou ons leven er zonder het Boek van Mormon uitzien?

Op een zeer wonderbaarlijke en unieke manier leert het Boek van Mormon ons over Jezus Christus en zijn evangelie.

In 1986 werd ik uitgenodigd om een bijzondere lezing te houden aan een universiteit in Accra (Ghana). Ik ontmoette een aantal hoogwaardigheidsbekleders, waaronder een Afrikaanse stammenkoning. In ons gesprek vóór de lezing sprak de koning alleen met mij via zijn tolk, die voor mij vertaalde. Ik antwoordde aan zijn tolk, die mijn antwoorden voor de koning vertaalde.

Na de lezing kwam de koning direct naar me toe, maar nu zonder tolk. Tot mijn verbazing sprak hij perfect Engels. Queen’s English nog wel!

De koning leek onzeker. ‘Wie bent u precies?’ vroeg hij.

Ik antwoordde: ‘Ik ben een geordende apostel van Jezus Christus.’

De koning vroeg: ‘Wat kunt u mij over Jezus Christus leren?’

Ik antwoordde met een vraag: ‘Mag ik vragen wat u al over Hem weet?’

Uit het antwoord van de koning bleek dat hij de Bijbel grondig bestudeerde en van de Heer hield.

Toen vroeg ik of hij wist dat Jezus Christus ook de inwoners van het oude Amerika had bezocht.

Zoals ik al verwachtte, wist hij dat niet.

Ik legde uit dat de Heiland na zijn kruisiging en opstanding naar het oude Amerika was gekomen en het volk daar zijn evangelie had onderwezen. Hij had zijn kerk gesticht en zijn discipelen opgedragen een verslag van zijn bediening onder hen bij te houden.

‘Dat verslag’, vervolgde ik, ‘kennen we nu als het Boek van Mormon. Het is eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Net als de Bijbel is het heilige Schriftuur.’

Nu raakte de koning zeer geïnteresseerd. Ik draaide me om naar de zendingspresident die me vergezelde en vroeg hem of hij een extra exemplaar van het Boek van Mormon bij zich had. Hij pakte er een uit zijn aktetas.

Ik sloeg 3 Nephi hoofdstuk 11 op en las samen met de koning de woorden van de Heiland aan de Nephieten. Toen gaf ik hem het exemplaar van het Boek van Mormon. Zijn antwoord zal altijd in mijn hoofd en hart blijven: ‘U had me diamanten of robijnen kunnen geven, maar niets is kostbaarder voor mij dan meer over de Heer Jezus Christus te weten komen.’

Toen de koning de kracht van de woorden van de Heiland in 3 Nephi had ervaren, zei hij: ‘Als ik tot bekering kom en me laat dopen, neem ik mijn hele stam mee.’

‘O koning,’ antwoordde ik, ‘zo werkt het niet. Bekering is een individuele zaak. De Heiland richtte Zich tot elke Nephiet afzonderlijk. Ieder mens krijgt een éígen getuigenis van het evangelie van Jezus Christus.’1

Lieve broeders en zusters, hoe kostbaar is het Boek van Mormon voor u? Als u mocht kiezen tussen diamanten en robijnen of het Boek van Mormon, wat zou u dan kiezen? Wees eerlijk: wat heeft voor u de meeste waarde?

Weet u nog hoe president Thomas S. Monson tijdens de zondagmorgenbijeenkomst van de aprilconferentie van 2017 ieder van ons heeft gesmeekt om ‘het Boek van Mormon dagelijks onder gebed te bestuderen en te overdenken’.2 Velen hebben gehoor gegeven aan deze oproep van onze profeet.

Ik moet er hier bij zeggen dat de 8-jarige Riley en ik geen idee hadden dat we werden gefotografeerd. U ziet dat Riley in zijn exemplaar van het Boek van Mormon een boekenlegger met ‘Ik ben een kind van God’ heeft.

Als een kind van God meer over Hem en zijn geliefde Zoon wil weten, gaat er een bepaalde kracht stromen. Nergens worden die waarheden duidelijker en krachtiger onderwezen dan in het Boek van Mormon.

Sinds de oproep van president Monson zes maanden geleden heb ik geprobeerd zijn raad te volgen. Zo heb ik lijstjes gemaakt van wat het Boek van Mormon is, wat het bevestigt, wat het weerlegt, wat het vervult, wat het verduidelijkt en wat het openbaart. Het was een verhelderende en inspirerende oefening om door die brillen naar het Boek van Mormon kijken! Ik kan het ieder van u aanraden.

In die zes maanden heb ik ook verschillende groepen (waaronder mijn broeders in het Quorum der Twaalf Apostelen, zendelingen in Chili, en zendingspresidenten die met hun vrouw in Argentinië bij elkaar waren gekomen) gevraagd om na te denken over drie met elkaar samenhangende vragen die ik ook aan u vandaag voorleg:

Eén, hoe zou uw leven er zonder het Boek van Mormon uitzien? Twee, wat zou u niet weten? En drie, wat zou u niet hebben?

Deze groepen gaven enthousiaste antwoorden, recht uit het hart. Een paar van hun reacties:

‘Zonder het Boek van Mormon zouden de tegenstrijdige stromingen en meningen over zoveel dingen mij in de war brengen. Ik zou zijn zoals ik was voor ik bij de kerk kwam, op zoek naar kennis, geloof en hoop.’

Iemand anders zei: ‘Ik zou geen idee hebben wat de Heilige Geest voor mij kan betekenen.’

Weer iemand: ‘Ik zou niet goed weten wat voor doel mijn leven heeft!’

En weer iemand: ‘Ik zou niet weten dat we na dit leven vooruitgang kunnen blijven maken. Dankzij het Boek van Mormon weet ik dat er echt leven na de dood is. Dat is het hoogste doel dat we nastreven.’

Die laatste opmerking bracht me tientallen jaren terug in de tijd toen ik een jonge chirurg in opleiding was. Een chirurg heeft soms de minder prettige taak om de familie te informeren dat een dierbare is overleden. In een ziekenhuis waar ik werkte, was er een speciale ruimte met zacht beklede wanden waar familieleden dergelijk nieuws te horen kregen. Sommige mensen daar waren zo verdrietig dat ze met hun hoofd tegen die beklede wanden beukten. Wat wilde ik die mensen graag leren dat de dood weliswaar pijnlijk voor de nabestaanden is, maar dat zij een noodzakelijk onderdeel van ons onsterfelijke bestaan is. Door de dood gaan we naar de volgende wereld over.3

Nog iemand beantwoordde mijn vraag met: ‘Ik had geen leven tot ik het Boek van Mormon las. Hoewel ik mijn hele leven had gebeden en naar de kerk was gegaan, hielp het Boek van Mormon mij om voor het eerst echt met mijn hemelse Vader te communiceren.’

Weer iemand zei: ‘Zonder het Boek van Mormon zou ik niet begrijpen dat de Heiland niet alleen voor mijn zonden heeft geleden, maar dat Hij ook mijn pijn en verdriet kan genezen.’4

En weer iemand: ‘Ik zou niet weten dat we door profeten worden geleid.’

Als we onszelf regelmatig in de waarheden van het Boek van Mormon verdiepen, kan dat ons leven veranderen. Een van onze kleindochters op zending, zuster Olivia Nelson, beloofde een onderzoeker dat als hij het Boek van Mormon elke dag zou lezen, hij betere cijfers voor zijn tentamens zou halen. Hij deed het, en het gebeurde.

Lieve broeders en zusters, ik getuig dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. Het bevat de antwoorden op de gewichtigste levensvragen. Het verkondigt de leer van Christus.5 Het beschrijft en verklaart veel van de ‘duidelijke en waardevolle’6 waarheden die in de loop der eeuwen en door alle vertalingen van de Bijbel verloren waren gegaan.

Het Boek van Mormon geeft het meest volledige en betrouwbare beeld van de verzoening van Jezus Christus dat maar te vinden is. Het leert ons wat het echt betekent om wedergeboren te worden. Uit het Boek van Mormon leren we over de vergadering van het verstrooide Israël. We weten waarom we hier op aarde zijn. Deze en andere waarheden worden in het Boek van Mormon krachtiger en overtuigender onderwezen dan in welk ander boek ook. Het Boek van Mormon bevat de volledige macht van het evangelie van Jezus Christus. Punt.

Het Boek van Mormon werpt licht op de leringen van de Meester én ontmaskert de tactieken van de tegenstander.7 Het Boek van Mormon onderwijst ware leer om verkeerde religieuze tradities af te wijzen, zoals het misplaatste gebruik van de kinderdoop.8 Het Boek van Mormon geeft het leven zin doordat het ons aanspoort om het eeuwige leven en het ‘nimmer eindigend geluk’ te overpeinzen.9 Het Boek van Mormon neemt resoluut de misvattingen weg dat goddeloosheid geluk brengt10 en dat je alleen maar goed hoeft te leven om bij God terug te keren.11 Het maakt voorgoed een eind aan de dwaling dat openbaring met de Bijbel ophield en dat de hemel nu gesloten is.

Als ik aan het Boek van Mormon denk, denk ik aan het woord macht. De waarheden van het Boek van Mormon hebben de macht om onze ziel te genezen, troosten, helen, helpen, sterken, opbeuren en bemoedigen.

Lieve broeders en zusters, ik beloof dat als u het Boek van Mormon elke dag gebedvol bestudeert, u betere keuzes zult maken – elke dag. Ik beloof dat bij het overpeinzen van wat u bestudeert de vensters van de hemel open zullen gaan en u antwoord op uw eigen vragen en richting voor uw eigen leven zult krijgen. Ik beloof dat als u zich dagelijks in het Boek van Mormon verdiept, u zich immuun kunt maken voor het kwaad van deze tijd, zelfs voor de klauwen van pornografie en de plaag van andere geestdodende verslavingen.

Als ik iemand, mezelf ook, hoor zeggen: ‘Ik weet dat het Boek van Mormon waar is’, wil ik uitroepen: ‘Dat is mooi, maar niet genoeg!’ We moeten vóélen, ‘uit het diepst van [ons] hart’12, dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. We moeten dat zo diep voelen dat we geen dag zonder dat boek willen leven. Parafraserend op wat president Brigham Young (1801–1877) heeft gezegd: ‘Ik wou dat ik de stem van zeven donders had om de mensen de ogen te openen’13 voor de waarheid en macht van het Boek van Mormon.

We moeten als deze jonge zendeling in Europa zijn, die zo doordrongen was van de waarheid van het Boek van Mormon dat hij letterlijk met een exemplaar van deze heilige kroniek in de hand naar een man toe rende die hij en zijn collega net in een park hadden gevonden.

Ik getuig dat Joseph Smith de profeet van deze laatste bedeling was en is. Hij heeft dit heilige boek door de gave en macht van God vertaald. Dit is het boek dat de wereld mede zal voorbereiden op de wederkomst van de Heer.

Ik getuig dat Jezus Christus de letterlijke en levende Zoon van onze levende God is. Hij is onze Heiland, onze Verlosser, ons grote Voorbeeld, en onze Voorspraak bij de Vader. Hij was de beloofde Messias, de sterfelijke Messias, en zal de Millenniaanse Messias zijn. Ik getuig met heel mijn ziel dat het Boek van Mormon ons op een zeer wonderbaarlijke en unieke manier over Jezus Christus en zijn evangelie leert.

Ik weet dat president Thomas S. Monson in deze tijd de profeet van God op aarde is. Ik heb hem lief en steun hem met heel mijn hart. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

President Nelsons lijstjes over het Boek van Mormon

Het Boek van Mormon is:

 • Eveneens een testament aangaande Jezus Christus. De belangrijkste schrijvers ervan (Nephi, Jakob, Mormon, Moroni) en de vertaler, Joseph Smith, waren allen ooggetuigen van de Heer.

 • Een kroniek van zijn bediening aan mensen die in het oude Amerika leefden.

 • Waar, zoals door de Heer zelf bevestigd.

Het Boek van Mormon bevestigt:

 • Dat onze hemelse Vader en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, afzonderlijke personen zijn.

 • De noodzaak van de val van Adam en de wijsheid van Eva, opdat de mens vreugde zou hebben.

Het Boek van Mormon weerlegt de opvattingen dat:

 • Openbaring na de Bijbel is gestopt.

 • Kleine kinderen gedoopt moeten worden.

 • Goddeloosheid geluk brengt.

 • Een goed leven voldoende is voor verhoging (er zijn verordeningen en verbonden nodig).

 • De ‘erfzonde’ door de val van Adam op de mensheid rust.

Het Boek van Mormon vervult bijbelse profetieën dat:

 • ‘Andere schapen’ zijn stem zullen horen.

 • God een ‘wonderbaar werk en een wonder’ zal doen en ‘uit het stof’ zal spreken.

 • Het ‘hout van Juda’ en het ‘hout van Jozef’ één zullen worden.

 • Het verstrooide Israël in de laatste dagen zal worden vergaderd en hoe dat zal gebeuren.

 • Het erfland voor de nakomelingen van Jozef het Amerikaanse continent is.

Het Boek van Mormon verduidelijkt ons beeld van:

 • Ons voorsterfelijk bestaan.

 • De dood. Ze is een noodzakelijk onderdeel van Gods grote plan van geluk.

 • Het hiernamaals, dat in het paradijs begint.

 • Hoe het opgestane lichaam, herenigd met de geest, een onsterfelijke ziel wordt.

 • Hoe de Heer ons zal oordelen volgens onze daden en volgens de verlangens van ons hart.

 • Hoe verordeningen correct verricht worden, zoals de doop, het avondmaal, het verlenen van de Heilige Geest.

 • De verzoening van Jezus Christus.

 • De opstanding.

 • De belangrijke rol van engelen.

 • De eeuwige aard van het priesterschap.

 • Hoe het gedrag van mensen meer door de kracht van het woord dan door de kracht van het zwaard wordt beïnvloed.

Het Boek van Mormon openbaart kennis die voorheen onbekend was:

 • Vóór de tijd van Jezus Christus werd de doop al verricht.

 • De mensen in het oude Amerika bouwden en gebruikten tempels.

 • Jozef, de 11e zoon van Israël, voorzag de rol van Joseph Smith als profeet.

 • Nephi (600–592 v.C.) voorzag de ontdekking en kolonisatie van Amerika.

 • Duidelijke en waardevolle delen van de Bijbel zijn weggenomen.

 • Het licht van Christus wordt aan ieder mens gegeven.

 • Het belang van individuele keuzevrijheid en de noodzaak van een tegenstelling in alle dingen.

 • Waarschuwingen tegen ‘geheime verenigingen’.