2010-2019
Susţinerea oficianţilor Bisericii

Susţinerea oficianţilor Bisericii

Fraţi şi surori, preşedintele Monson m-a rugat să prezint pentru votul de susţinere numele oficianţilor generali şi ale autorităţilor zonei-Cei Şaptezeci.

Se propune ca noi să-l susţinem pe Thomas Spencer Monson ca profet, văzător şi revelator şi ca preşedinte al Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă, pe Henry Bennion Eyring ca primul consilier în Prima Preşedinţie şi pe Dieter Friedrich Uchtdorf ca al doilea consilier în Prima Preşedinţie.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să-l susţinem pe Russell Marion Nelson ca preşedinte al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli şi pe următorii ca membri ai acestui cvorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson şi Dale G. Renlund.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să-i susţinem pe consilierii din Prima Preşedinţie şi pe membrii Cvorumului celor Doisprezece Apostoli ca profeţi, văzători şi revelatori.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să îi eliberăm din chemările de autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci, exprimându-ne aprecierea pentru slujirea lor remarcabilă, pe vârstnicii Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards şi Francisco J. Viñas şi să le acordăm titlul de autoritate emerită. Suntem recunoscători pentru slujirea vârstnicului Per G. Malm, care a decedat în data de 26 iulie 2016. Transmitem dragostea noastră şi sincere condoleanţe surorii Malm şi copiilor şi nepoţilor dânşilor.

Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei pentru slujirea devotată a acestor fraţi, s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune să-l eliberăm pe Alan R. Walker din chemarea de autoritate a zonei-Cei Şaptezeci. Cei care doresc să ni se alăture în exprimarea recunoştinţei pentru slujirea fratelui Walker, s-o arate prin ridicarea mâinii.

Se propune să-i susţinem ca noi autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci pe următorii: Bhanu K. Hiranandani şi Sandino Roman.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Se propune ca noi să susţinem celelalte autorităţi generale, autorităţi ale zonei-Cei Şaptezeci şi preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare aşa cum sunt constituite în prezent.

Cei care sunt de acord s-o arate prin ridicarea mâinii drepte.

Cei care se opun s-o arate în acelaşi fel.

Stimate preşedinte Monson, voturile au fost consemnate. Îi invităm pe cei care au votat împotriva vreunei propuneri să-i contacteze pe preşedinţii de ţăruşi ai dânşilor.

Dragi fraţi şi surori, vă mulţumim pentru credinţa dumneavoastră şi rugăciunile pe care le rostiţi pentru conducătorii Bisericii.