Az egyházi tisztségviselők támogatása
  Footnotes

  Az egyházi tisztségviselők támogatása

  Kedves testvérek, Monson elnök engem kért meg arra, hogy az egyház általános tisztségviselőit és területi hetveneseit támogató szavazatotok céljából előterjesszem.

  Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét; Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben; és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

  Akik egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, jelezze!

  Támogatásra javasoljuk Russell Marion Nelsont, mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson és Dale G. Renlund.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a Tizenkét Apostol Kvórumát mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Indítványozzuk Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards és Francisco J. Viñas elderek – kiemelkedő szolgálatuk elismerésével történő – felmentését általános felhatalmazott hetvenesi elhívásukból, és egyben nyugalmazott általános felhatalmazottá minősítésüket. Megemlékezünk Per G. Malm elder szolgálatáról, aki 2016. július 26-án hunyt el. Szeretetünket és szívből jövő részvétünket fejezzük ki Malm nőtestvérnek, valamint gyermekeiknek és unokáiknak.

  Azok, akik szeretnék velünk együtt a hálájukat kifejezni ezen fivérek figyelemre méltó szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Indítványozzuk Alan R. Walker területi hetvenes felmentését. Azok, akik szeretnék kifejezni nagyrabecsülésüket Walker testvér szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Indítványozzuk a következő testvérek támogatását új területi hetvenesekként: Bhanu K. Hiranandani és Sandino Roman.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, jelezze!

  Támogatásra javasoljuk a többi általános felhatalmazottat, területi hetvenest és a segédszervezetek általános elnökségeit a jelenlegi felállás szerint.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Monson elnök, a szavazást tudomásul vettük. Megkérjük azokat, akik esetleg ellenezték bármelyik javaslatot, hogy keressék fel cövekelnöküket.

  Fivérek és nőtestvérek! Köszönjük kitartó hiteteket és az egyházi vezetőkért mondott imáitokat.