2010–2019
เส้นทางที่สมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่ความสุข
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

เส้นทางที่สมบูรณ์ซึ่งนำไปสู่ความสุข

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงของประทานอันสำคัญยิ่ง คือแผนของพระบิดาสำหรับเรา นี่คือเส้นทางที่สมบูรณ์ทางเดียวซึ่งนำไปสู่สันติและความสุข

พี่น้องที่รัก ทั้งที่อยู่ในศูนย์การประชุมใหญ่และตลอดทั่วทั้งโลก ข้าพเจ้าขอบพระทัยอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่จะแบ่งปันข้อคิดกับท่านเช้าวันนี้

เมื่อห้าสิบสองปีที่แล้ว ในเดือนกรกฎาคม ปี 1964 ข้าพเจ้ามีงานมอบหมายในกรุงนิวยอร์กช่วงที่มีงานนิทรรศการนานาชาติ เช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าไปเยี่ยมศาลามอรมอนที่งาน ข้าพเจ้าไปถึงก่อนการฉายภาพยนตร์ของศาสนจักรเรื่อง Man’s Search for Happiness (การค้นหาความสุขของมนุษย์) การแสดงถึงแผนแห่งความรอดซึ่งตั้งแต่นั้นมากลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกของศาสนจักร ข้าพเจ้านั่งข้างชายหนุ่มคนหนึ่งอายุน่าจะประมาณ 35 ปี เราคุยกันสั้นๆ เขาไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร แล้วไฟก็มืดลง ภาพยนตร์เริ่มฉาย

เราได้ยินเสียงผู้บรรยายถามคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ ฉันมาจากไหน ฉันมาที่นี่ทำไม ฉันจะไปไหนเมื่อจากชีวิตนี้ไป ทุกหูตั้งใจฟังคำตอบ ทุกตาจับจ้องที่ภาพบนจอ มีคำอธิบายถึงชีวิตก่อนเกิดของเรา รวมถึงคำอธิบายถึงจุดประสงค์ของเราบนแผ่นดินโลก เราเห็นการแสดงที่น่าประทับใจของคุณปู่วัยชราที่จากชีวิตนี้ไปพบบุคคลที่เขารักซึ่งล่วงลับไปสู่โลกวิญญาณก่อนเขา

เมื่อสิ้นสุดการแสดงภาพอันสวยงามของแผนซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีไว้เพื่อเรา ผู้ชมเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบๆ เห็นได้ชัดว่าหลายคนประทับใจกับข่าวสารของภาพยนตร์ ชายหนุ่มที่นั่งข้างข้าพเจ้าไม่ลุกไปไหน ข้าพเจ้าถามเขาว่าชอบการนำเสนอไหม เขาตอบอย่างหนักแน่นว่า “นี่เป็นความจริง!”

แผนของพระบิดาเพื่อความสุขและความรอดของเราได้รับการแบ่งปันโดยผู้สอนศาสนาของเราทั่วโลก ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินข่าวสารจากสวรรค์นี้จะยอมรับและน้อมรับไว้ อย่างไรก็ตาม ชายหญิงทุกหนแห่ง เช่นเดียวกับเพื่อนหนุ่มของข้าพเจ้าในงานนิทรรศการที่นิวยอร์ก รับรู้ความจริงของข่าวสารดังกล่าว พวกเขาเริ่มยืนอย่างมั่นคงบนเส้นทางที่จะนำพวกเขากลับบ้านอย่างปลอดภัย ชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล

ส่วนสำคัญต่อแผนคือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ หากไม่มีการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ ทุกคนจะหลงหายไป อย่างไรก็ตาม การเชื่อในพระองค์และพันธกิจของพระองค์เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ เราต้องลงมือทำ เรียนรู้ ค้นหาและสวดอ้อนวอน กลับใจและปรับปรุงตนเอง เราต้องรู้จักกฎของพระผู้เป็นเจ้าและดำเนินชีวิตตามนั้น เราต้องรับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระองค์ เราจะได้รับความสุขนิรันดร์ที่แท้จริงก็ต่อเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้

นับเป็นพรที่เรา มี ความจริง เราได้รับบัญชาให้ แบ่งปัน ความจริง ขอให้เรา ดำเนินชีวิต ตามความจริงเพื่อเราจะได้รับทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเตรียมไว้ให้เรา พระองค์ไม่ทรงทำสิ่งใดเว้นแต่จะเป็นประโยชน์ของเรา พระองค์ตรัสกับเราว่า “นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์”1

จากส่วนลึกของจิตวิญญาณข้าพเจ้าด้วยความนอบน้อมอย่างที่สุด ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงของประทานอันสำคัญยิ่ง คือแผนของพระบิดาสำหรับเรา เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ทางเดียวที่นำไปสู่สันติและความสุขทั้งที่นี่และในโลกที่จะมาถึง

พี่น้องทั้งหลาย ในท้ายที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอฝากความรักและพรของข้าพเจ้าไว้กับพวกท่าน ในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน