2010–2019
Wend je tot het boek, wend je tot de Heer
vorige volgende


Wend je tot het boek, wend je tot de Heer

Zie je dat het Boek van Mormon jouw sluitsteen is, het middelpunt van je geestelijke kracht?

Mary Elizabeth Rollins

In gedachten denk ik aan jullie, de opkomende generatie die ergens ter wereld naar deze bijeenkomst kijkt of luistert. Ik wil jullie graag een waargebeurd verhaal vertellen dat een voorbeeld en een les kan zijn. Het toont jullie hoe je dichter tot de Heer kunt naderen en meer kracht kunt vinden om verleiding te weerstaan.

Het verhaal gaat over een jong meisje uit New York, dat voor haar derde verjaardag haar vader verloor toen zijn boot op een groot meer zonk. Ze ging met haar moeder, haar oudere broer en jongere zusje bij haar oom en tante in een stad in een andere staat wonen. Enige tijd na hun aankomst kwamen er in de stad zendelingen en leden van een nieuwe religie met de heerlijke boodschap van het herstelde evangelie. Ze vertelden het opmerkelijke verhaal van een engel die een oude kroniek naar een jonge man met de naam Joseph Smith bracht. Deze kroniek was door de macht van God vertaald. Twee bezoekers, Oliver Cowdery en John Whitmer, hadden met eigen ogen de metalen platen met daarin gegraveerd de kroniek gezien, en Whitmer getuigde dat hij de gouden platen had vastgehouden. Deze kroniek was onlangs uitgegeven, en broeder Whitmer had het boek bij zich. Het gaat uiteraard over het Boek van Mormon.

Toen de 12-jarige Mary de zendelingen over het boek hoorde praten, kreeg ze een bijzonder gevoel in haar hart. Hoewel het Boek van Mormon dik was en veel bladzijden telde, kon ze haast niet wachten om het te lezen. Toen broeder Whitmer weer vertrok, gaf hij één kostbaar exemplaar van het boek aan broeder Isaac Morley, een vriend van Mary’s oom en een plaatselijke leider in de nieuwe kerk.

Mary vertelde later: ‘Ik ging naar het huis [van broeder Morley] […] en vroeg of ik het Boek mocht zien; [hij] legde het in mijn hand, [en] toen ik ernaar keek, voelde ik zulk een groot verlangen om het te lezen, dat ik wel moest vragen of ik het mee naar huis mocht nemen. […] Hij zei […] dat hij zelf nauwelijks een hoofdstuk had kunnen lezen, en dat haast geen enkele broeder het had gezien. Maar ik drong zo aan, dat hij uiteindelijk zei: “Kind, als je het boek morgen voor het ontbijt terugbrengt, mag je het meenemen”.’

Afbeelding

Mary rende naar huis en was zo gefascineerd door het boek dat ze vrijwel de hele nacht door las. Toen ze de volgende ochtend het boek terugbracht, zei broeder Morley: ‘Je hebt er vast niet veel in gelezen’ en ‘Ik geloof nooit dat je ook maar één woord kunt navertellen’. Mary rechtte haar rug en zei uit haar hoofd het eerste vers van het Boek van Mormon op. Vervolgens vertelde ze hem het verhaal van de profeet Nephi. Mary schreef later: ‘Hij staarde me vol verbazing aan en zei: “Kind, neem het maar weer mee en lees het uit, ik wacht wel”.’

Het duurde niet lang voor Mary als eerste in haar stad het hele boek had gelezen. Ze wist dat het waar was en dat het van haar hemelse Vader kwam. Ze wendde zich naar de Heer zoals ze zich naar het boek wendde.

Een maand later kwam er een bijzondere bezoeker naar haar huis. Over de gedenkwaardige ontmoeting van die dag schreef Mary het volgende: ‘Toen [Joseph Smith] mij zag, keek hij me ernstig aan. […] Na een poosje […] gaf hij mij een bijzondere zegen , […] hij gaf me het boek cadeau en zei dat hij broeder Morley een ander [exemplaar] zou geven. […] We voelden allemaal dat hij een man van God was, omdat hij met macht en gezag sprak.’

Dit jonge meisje, Mary Elizabeth Rollins, ervoer talloze wonderen in haar leven en bleef steeds trouw aan haar getuigenis van het Boek van Mormon.1 Dit verhaal heeft een bijzondere betekenis voor mij omdat zij mijn oud-groottante is. Het voorbeeld van Mary en andere levenservaringen hebben mij geleerd dat je nooit te jong bent om een persoonlijk getuigenis van het Boek van Mormon na te streven en te ontvangen.

De sluitsteen van jouw getuigenis

Er schuilt een les voor jou in het verhaal van Mary. Elke jongeman, elke jongevrouw en elk kind kan hetzelfde voelen als zij. Als je het Boek van Mormon leest en bidt om te weten of het waar is, kan je in je hart hetzelfde gevoel als Mary krijgen. Je zult ook merken dat je dezelfde geest van bevestiging voelt als je van het Boek van Mormon getuigt. De Heilige Geest zal tot jouw hart spreken. Je kunt deze geest van bevestiging ook voelen als je anderen hun getuigenis van het Boek van Mormon hoort geven. Elk van deze geestelijke getuigen kan ervoor zorgen dat het Boek van Mormon de sluitsteen van jouw getuigenis wordt.

Ik zal uitleggen waarom. De profeet Joseph Smith, die het Boek van Mormon door ‘de gave en macht van God’ heeft vertaald, omschreef het Boek van Mormon als ‘het nauwkeurigste boek op aarde en de sluitsteen van onze godsdienst’.2

Sinds de eerste druk van het Boek van Mormon in 1830 zijn er meer dan 174 miljoen exemplaren in 110 talen gepubliceerd, wat erop wijst dat het Boek van Mormon nog steeds de sluitsteen van onze godsdienst is. Wat betekent dat dan voor jou?

Afbeelding

In de architectuur is een sluitsteen een belangrijke steen in een boogconstructie. Het is de wigvormige steen in het midden en op het hoogste punt van een boog. Het is de belangrijkste steen omdat hij de zijden van de boog op hun plaats houdt zodat ze niet instorten. De sluitsteen zorgt ervoor dat je onder de poort, of het gewelf, kunt doorlopen.

Afbeelding

In het evangelie is het een gave en een zegen dat de sluitsteen van onze godsdienst, het Boek van Mormon, tastbaar en verstaanbaar is en dat je het kan vasthouden en lezen. Zie je dat het Boek van Mormon jouw sluitsteen is, het middelpunt van je geestelijke kracht?

President Ezra Taft Benson heeft die uitspraak van Joseph Smith verder uitgelegd. Hij zei: ‘Het Boek van Mormon is in drie opzichten de sluitsteen van onze godsdienst. Het is de sluitsteen van ons getuigenis van Christus. Het is de sluitsteen van onze leer. Het is de sluitsteen van ons getuigenis.’

President Benson heeft ook gezegd: ‘Het Boek van Mormon verkondigt de waarheid [en] getuigt van Christus. […] Maar er is meer. Er gaat een macht van het boek uit die uw leven ten goede zal komen zodra u het serieus gaat bestuderen. U zult meer kracht vinden om verleiding te weerstaan. […] U zult de kracht vinden om op het enge en smalle pad te blijven.’3

Mijn persoonlijk getuigenis

Voor mij werd het Boek van Mormon na jaren en dankzij enkele ervaringen de sluitsteen van mijn getuigenis. Een van die ervaringen gebeurde toen ik als jonge zendeling in mijn eerste gebied in Kumamoto (Japan) werkzaam was. Mijn collega en ik gingen langs de deuren. Ik ontmoette een grootmoeder die ons vriendelijk in de voorkamer van haar huis, of genkan in het Japans, uitnodigde. Ze gaf ons een verfrissend drankje omdat het een warme dag was. Ik was nog maar net in Japan, had pas het Boek van Mormon uitgelezen en had gebeden om zeker te weten of het waar was.

Omdat ik nog niet lang in Japan was, sprak ik de taal niet goed. Ik denk zelfs dat deze vrouw niet veel begreep van wat ik zei. Ik begon haar over het Boek van Mormon te onderwijzen en beschreef hoe Joseph Smith van een engel een oude kroniek had gekregen die op platen was gegraveerd, en hoe hij ze door de macht van God had vertaald.

Toen ik tot haar getuigde dat het Boek van Mormon het woord van God en nog een testament van Jezus Christus is, kreeg ik sterk een warm gevoel van troost en rust in mijn hart, wat in de Schriften wordt omschreven als ‘uw boezem [brandt] in u’.4 Dit gevoel was voor mij een krachtige bevestiging dat het Boek van Mormon werkelijk het woord van God is. Het gevoel was zo sterk dat de tranen mij in de ogen sprongen terwijl ik met deze Japanse grootmoeder sprak. Ik ben mijn gevoelens van die dag nooit vergeten.

Jouw persoonlijk getuigenis

Ieder van jullie kan een persoonlijk getuigenis van dit boek ontvangen! Besef je dat het Boek van Mormon voor jou en voor deze tijd is geschreven? Dit boek is een van de zegeningen die wij ontvangen omdat we in de bedeling van de volheid der tijden leven. Hoewel het Boek van Mormon door geïnspireerde auteurs van weleer is geschreven en velen van hen profeten waren, konden zij en hun tijdgenoten niet over het hele boek beschikken. De heilige kroniek die door profeten, priesters en koningen is gekoesterd, omarmd en bewaard, heb jij voor het oprapen! Jij hebt het voordeel dat je het volledige Boek van Mormon in je handen kunt houden. Interessant genoeg zag Moroni, een van de profeten uit het Boek van Mormon, onze tijd — jouw tijd. Hij zag jou zelfs in een visioen, honderden jaren geleden! Moroni schreef:

‘Zie, de Heer heeft mij grote en wonderbare dingen getoond aangaande [de dag] dat die dingen’, en daarmee bedoelt hij het Boek van Mormon, ‘onder u tevoorschijn komen.

‘Zie, ik spreek tot u alsof u aanwezig bent, en toch bent u het niet. Maar zie, Jezus Christus heeft u aan mij getoond en ik ken uw werken.’5

Ik geef jullie een uitdaging die je zal helpen om van het Boek van Mormon de sluitsteen van je getuigenis te maken. Ik las onlangs dat veel jonge mensen per dag gemiddeld zeven uur aan de tv, computer of smartphone besteden.6 Zouden jullie daarin een kleine verandering willen aanbrengen? Kun je een deel van die tijd — vooral de tijd die je aan sociale media, internet, gamen of televisie besteedt — wijden aan het lezen van het Boek van Mormon? Als deze studies kloppen, kun je dagelijks makkelijk de tijd vinden om het Boek van Mormon te bestuderen, al was het maar tien minuten. Je kunt kiezen voor de vorm die je het leukst vindt en het makkelijkst begrijpt — digitaal of in boekvorm. President Russell M. Nelson heeft onlangs deze waarschuwing gegeven: ‘We moeten het lezen van het Boek van Mormon nooit als een lastige taak zien, alsof het een onsmakelijk medicijn is dat we snel doorslikken om er maar vanaf te zijn.’7

Afbeelding
Afbeelding

Jongere kinderen kunnen samen met een ouder, grootouder of dierbare lezen. Als een hoofdstuk, een vers of een deel daarvan zo moeilijk is dat je wil stoppen, sla het dan over. In gedachten zie ik jullie het voorbeeld van Mary volgen. Ik zie jullie gedreven een moment en een rustige plek uitkiezen om in het Boek van Mormon te lezen. Ik zie jullie antwoorden vinden, leiding voelen en je eigen getuigenis van het Boek van Mormon en van Jezus Christus ontwikkelen. Als je je tot het boek wendt, wend je je tot de Heer.

Afbeelding

Als je je in dit kostbare boek verdiept, zul je je geliefde Heiland, de Heer Jezus Christus, op haast elke bladzijde tegenkomen. Gemiddeld één keer per 1,7 verzen komt er een vorm van zijn naam in voor.8 Christus heeft zelf van de waarachtigheid ervan in deze laatste dagen getuigd. Hij zei: ‘Zowaar uw Heer en uw God leeft, het is waar.’9

Ik ben dankbaar voor de uitnodiging en de belofte die de Heer bij monde van de profeet Moroni aan ieder van jullie gaf — en aan iedereen die het Boek van Mormon leest. Tot slot wil ik deze uitnodiging en belofte voorlezen en er mijn getuigenis aan toevoegen: ‘En wanneer u deze dingen [het Boek van Mormon] ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van [Jezus] Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien u vraagt met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest.’10

Ik getuig van de herstelling van het evangelie in deze laatste dagen en van het Boek van Mormon als een tastbaar bewijs van deze herstelling. Net als de woorden van dit boek bijna twee eeuwen geleden een 12-jarig meisje inspireerden om de herstelde kerk van Jezus Christus te omarmen, zullen de waarheden die erin staan, jou opbouwen en inspireren. Ze versterken je geloof, vullen je ziel met licht en bereiden je voor op een toekomst die je je amper kunt voorstellen.

In dit boek zul je de eindeloze liefde en onbegrijpelijke genade van God ontdekken. Als je ernaar streeft de leringen die erin staan na te leven, zul je meer vreugde vinden, je begrip zal vergroten en je zult een antwoord vinden op de talrijke beproevingen die het sterfelijk leven met zich meebrengt. Als je je tot het boek wendt, wend je je tot de Heer. Het Boek van Mormon is het geopenbaarde woord van God. Daarvan getuig ik met heel mijn hart en ziel in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.

Noten

  1. Zie ‘Mary Elizabeth Rollins Lightner’, Utah Genealogical and Historical Magazine juli 1926, 193–195.

  2. Inleiding tot het Boek van Mormon.

  3. Ezra Taft Benson, ‘Het Boek van Mormon — de hoeksteen van onze godsdienst’, De Ster januari 1987, 3, 5.

  4. Leer en Verbonden 9:8.

  5. Mormon 8:34–35.

  6. Zie American Academy of Pediatrics, ‘Media and Children’, aap.org.

  7. Russell M. Nelson, ‘Strengthen the Shepherds’ (toespraak gehouden tijdens de leidersbijeenkomsten rond de algemene conferentie, 28 september 2016).

  8. Zie Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

  9. Leer en Verbonden 17:6.

  10. Moroni 10:4; zie ook verzen 3, 5.