2010–2019
รายงานสถิติปี 2015
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

รายงานสถิติปี 2015

ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2015 ดังต่อไปนี้

หน่วยของศาสนจักร

สเตค

3,174 แห่ง

คณะเผยแผ่

418 แห่ง

ท้องถิ่น

558 แห่ง

วอร์ดกับสาขา

30,016 แห่ง

สมาชิกภาพ

สมาชิกภาพทั้งหมด

15,634,199 คน

เด็กใหม่ในบันทึก

114,550 คน

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมา

257,402 คน

ผู้สอนศาสนา

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

74,079 คน

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์

31,779 คน

พระวิหาร

พระวิหารที่อุทิศระหว่างปี 2015 (กอร์โดบา อาร์เจนตินา, เพย์ซัน ยูทาห์, ตรูฮีโย เปรู, อินเดียแนโพลิส อินดีแอนา, และตีฮัวนา เม็กซิโก)

5 แห่ง

พระวิหารที่อุทิศซ้ำ (เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก และมอนทรีออล ควิเบก)

2 แห่ง

พระวิหารที่เปิดดำเนินการ ณ สิ้นปี

149 แห่ง