Az egyházi tisztségviselők támogatása
  Footnotes

  Az egyházi tisztségviselők támogatása

  Kedves testvérek! Támogatásra javasoljuk Thomas Spencer Monsont mint prófétát, látnokot és kinyilatkoztatót, és mint Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elnökét; Henry Bennion Eyringot mint első tanácsost az Első Elnökségben; és Dieter Friedrich Uchtdorfot mint második tanácsost az Első Elnökségben.

  Akik egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, jelezze!

  A szavazást tudomásul vettük.

  Támogatásra javasoljuk Boyd Kenneth Packert mint a Tizenkét Apostol Kvórumának elnökét és a következő testvéreket e kvórum tagjaiként: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson és Neil L. Andersen.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha valaki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Köszönjük. A szavazást tudomásul vettük.

  Támogatásra javasoljuk a tanácsosokat az Első Elnökségben és a Tizenkét Apostol Kvórumát mint prófétákat, látnokokat és kinyilatkoztatókat.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  A szavazást tudomásul vettük.

  2015. május 1-jei határidővel a következő területi hetvenesek felmentését javasoljuk: Juan C. Avila, Philip K. Bussey, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogério G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian H. Fingerle, Craig G. Fisher, Jerryl L. Garns, M. Keith Giddens, Allen D. Haynie, Csüan Csüi-csang, George M. Keele, Von G. Keetch, Kuszume Kacumi, German Laboriel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dmitrij V. Marcsenko, Peter F. Meurs, T. Jackson Mkhabela, Hugo Montoya, Valentín F. Nuñez, O Hikun, Jeffery E. Olson, R. Ingvar Olsson, Norbert K. Ounleu, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Reall, Edson D. G. Ribeiro, Brad K. Risenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Soares, Carlos Solis, Norland Souza, Vern P. Stanfill, T. Marama Tarati, Tasiro Kozo, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Wilhelm és Jim L. Wright.

  Azok, akik szeretnék kifejezni nagyrabecsülésüket ezen testvérek kiváló szolgálatáért, kérem, jelezzék!

  Őszinte köszönetünket kifejezve javasoljuk a Fiatal Férfiak általános elnökségének, vagyis David L. Beck, Larry M. Gibson és Randall L. Ridd testvérek felmentését. Hasonlóképpen felmentjük a Fiatal Férfiak általános testületének tagjait is.

  Felmentjük továbbá Jean A. Stevens nőtestvért az Elemi általános elnökségének első tanácsosi elhívásából és Cheryl A. Esplin nőtestvért az Elemi általános elnökségének második tanácsosi elhívásából.

  Mindazok, akik szeretnék kifejezni köszönetüket ezen fivérek és nőtestvérek kiváló szolgálatáért és elkötelezettségéért, kérem, jelezzék!

  Javasoljuk a következő testvérek támogatását a Hetvenek Első Kvórumának új tagjaiként: Kim B. Clark, Von G. Keetch, Allen D. Haynie, Hugo Montoya és Vern P. Stanfill.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik ellenzik, hasonlóképpen jelezzék!

  Javasoljuk a következő testvérek támogatását új területi hetvenesként: Nelson Ardila, Jose M. Batalla, Lawrence P. Blunck, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carboni, Armando Carreón, S. Marc Clay Jr., Z. Dominique Dekaye, Osvaldo R. Dias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Evanson, Paschoal F. Fortunato, Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall, Hajasi Toru, Paul F. Hintze, J. K. Chukwuemeka Igwe, Ku Szunghun, Kuan Mingsun, Johnny L. Leota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Vaun McArthur, Kyle S. McKay, Helamán Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemrow, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Steven M. Petersen, Wolfgang Pilz, Jay D. Pimentel, John C. Pingree Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Schmutz, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Sinjoux, Rulon F. Stacey, David L. Stapleton, Karl M. Tilleman, William R. Titera, Tokuzava Szeidzsi, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Warner, Gary K. Wilde és Robert K. William.

  Akik ezzel egyetértenek, kérem, jelezzék!

  Akik nem értenek egyet, hasonlóképpen jelezzék!

  Támogatásra javasoljuk Cheryl A. Esplint mint az Elemi általános elnökségének első tanácsosát, és Mary R. Durhamet mint második tanácsost.

  Javasoljuk továbbá a következő testvérek támogatását: Stephen W. Owent mint a Fiatal Férfiak általános elnökét, Douglas Dee Holmest mint első tanácsost és Monte Joseph Brought mint második tanácsost.

  Akik ezzel egyetértenek, jelezzék!

  Ha van, aki ellenzi, hasonlóképpen jelezze!

  Monson elnök, a szavazást tudomásul vettük. Megkérjük azokat, akik bármelyik javaslatot ellenezték, hogy keressék fel cövekelnöküket. Kedves testvérek, köszönjük hiteteket és az egyházi vezetőkért mondott imáitokat.

  Kérjük az új általános felhatalmazottakat és új általános segédszervezeti elnökségi tagokat, hogy foglalják el helyüket a pulpituson.