2010.–2019. gads
Palikt pie koka
Zemteksta piezīmes
Tēma

Palikt pie koka

Lehija vīzija par dzīvības koku ir spēcīga līdzība par pastāvēšanu līdz galam.

Neilgi pirms prezidents Hibers Dž. Grants aizgāja mūžībā, viens no Brāļiem apciemoja viņa mājas. Pirms viņš devās projām, prezidents Grants lūdza: „Ak Dievs, svētī mani, ka es nezaudētu savu liecību un būtu uzticīgs līdz galam!”1 Šī bija viņa kvēlā lūgšana pēc tam, kad viņš bija kalpojis par Baznīcas prezidentu nepilnus 27 gadus. Viņa piemērs ir spēcīgs atgādinājums tam, ka neviens, lai cik vecs viņš arī būtu, nav imūns pret Sātana ietekmi. Divi no Sātana visspēcīgākajiem ieročiem ir uzmanības novēršana un maldināšana.

Pastāvēšana līdz galam ir patiesas māceklības iezīme un ir izšķiroša mūžīgajai dzīvei. Taču, kad mēs sastopamies ar pārbaudījumiem un izaicinājumiem, mums bieži vien iesaka nogaidīt šos grūtos laikus. Es runāšu skaidri — pasīva dzīves apstākļu paciešana nav evaņģēlija princips. Pastāvēt līdz galam nozīmē patstāvīgi nākt pie Kristus un tapt pilnveidotiem Viņā.

Ja pastāvēšana līdz galam ir izšķiroša mūžīgajai dzīvei, tad kāpēc mums ir grūtības būt uzticīgiem? Mums ir grūtības, kad mēs atrodamies starp konkurējošām prioritātēm. Pavirša paklausība un remdena uzticība vājina ticību. Lai pastāvētu līdz galam, no mums tiek sagaidīta pilnīga uzticība Glābējam un mūsu derībām.

Lehija vīzija par dzīvības koku ir spēcīga līdzība par pastāvēšanu līdz galam. Lūdzu, lūgšanu pilni studējiet un pārdomājiet Lehija sapni; tad pielīdziniet to attiecībā uz sevi. Kad jūs tā darīsiet, uzmanīgi apsveriet sešus svarīgus principus, kas palīdz mums pastāvēt līdz galam.

1. Neaizmirst lūgt

Lehija vīzija sākas ar to, ka viņš atrodas viens pats „tumšā un drūmā tuksnesī”.2 Katrs no mums piedzīvo tumšus un vientuļus mirkļus. „Kad tev pienāk brīži grūti, neaizmirsti lūgt.”3 Sekojiet prezidenta Hibera Dž. Granta piemēram. Lūdziet pēc spēka pastāvēt līdz galam. Lūdziet Debesu Tēvu: „Ko Tu vēlies, lai es vēl darītu?”

2. Nākt pie Kristus un tapt pilnveidotiem Viņā

Lehija sapņa centrālais tēls ir dzīvības koks. Itin viss norāda uz dzīvības koku. Tas simbolizē Kristu, kas ir skaidra Dieva mīlestības izpausme. Tā augļi ir Viņa bezgalīgā Izpirkšana un ir dižens pierādījums Dieva mīlestībai. Mūžīgā dzīve kopā ar mūsu mīļajiem ir saldāka un iekārojamāka par jebkuru citu lietu. Lai aptvertu šo dāvanu, mums ir „jānāk pie Kristus un jātop pilnveidotiem Viņā”.4 Viņš ir „ceļš, patiesība un dzīvība”.5 Mēs varam piepildīt savas dzīves ar sasniegumiem un labiem darbiem, bet beigu beigās, ja mēs nenoslēgsim svētās derības sekot Kristum un uzticīgi nepildīsim tās, mēs pavisam un pilnīgi palaidīsim garām patieso dzīves mērķi.

3. Virzīties uz priekšu ar ticību

Ir taka, kas ved uz dzīvības koku, pie Kristus. Tā ir šaura jo šaura, noteikta un precīza. Dieva baušļi ir stingri, bet ne ierobežojoši. Tie aizsargā mūs no garīgām un fiziskām briesmām un attur mūs no pazušanas.

Paklausība veido ticību Kristum. Ticība ir rīcības un spēka princips. Pastāvīgi sekojot Glābēja piemēram, tiek pilnveidots garīgais spēks un palielinās spējas. Bez spēcinošā un iespēju dodošā Izpirkšanas spēka nav iespējams palikt uz takas un pastāvēt.

„Virzīties uz priekšu ar nelokāmību Kristū.”6

4. Mormona Grāmatai ir izšķiroša loma garīgajā izdzīvošanā

Dzīves ceļojums ir izaicinošs. Ir viegli pazaudēt uzmanību, noklīst no takas un pazust. Pārbaudījumi ir neizbēgami un nepieciešama sastāvdaļa mūsu mūžīgajā attīstībā. Pieredzot dzīves likstās, neļaujiet kaut kam, ko jūs līdz galam nesaprotat, izpostīt visu, ko jūs zināt. Esiet pacietīgi, turieties pie patiesības; izpratne tiks iegūta. Pārbaudījumi ir kā lielā tumsības migla, kas var aptumšot mūsu acis un nocietināt mūsu sirdis. Ja mēs cieši „neturēsimies pie margas”7 — pie Dieva vārda — un nedzīvosim saskaņā ar to, mēs kļūsim garīgi apjukuši, nevis garīgi atdzimuši. Pētiet Mormona Grāmatu un mūsdienu praviešu vārdus katru dienu, katru dienu, katru dienu! Tiem ir izšķiroša loma, lai garīgi izdzīvotu un izvairītos no maldiem. Bez tiem mēs esam garīgi pazuduši.

5. Nezaudēt uzmanību un nevilties

Uzklausīt nozīmē pievērst vērīgu uzmanību. Uzklausot tos, kuri netic Kristum, nepalīdzēs jums atrast Viņu. Meklējumi pēc gudrības, izmantojot atslēgvārdu „plašā ēka”, nenovedīs jūs pie patiesības. Tā nav atrodama zem šī atslēgvārda. Vienīgi Glābējam ir „mūžīgās dzīvības vārdi”.8 Viss pārējais ir parasti vārdi. Lielā un plašā ēka simbolizē pasaules „iedomas un lepnumu”9, citiem vārdiem sakot, apjukumu un maldus. Tā ir pilna ar labi ģērbtiem cilvēkiem, kuriem, šķiet, pieder itin viss. Taču viņi izsmej Glābēju un tos, kuri seko Viņam. Viņi ir tie, „kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas”.10 Iespējams, viņi ir politiski korekti, taču viņi ir garīgi pazuduši.

6. Palikt pie koka

Lehija vēstījums ir — palikt pie koka. Mēs paliekam, jo esam pievērsti Tam Kungam. Alma mācīja: „Lūk, Viņš izmainīja to sirdis, jā, Viņš pamodināja tos no dziļa miega, un tie pamodās Dievam.”11 Kad mēs atdodam savas sirdis Dievam, Svētais Gars izmaina mūsu būtību, mēs kļūstam dziļi pievērsti Tam Kungam un mēs vairs nemeklējam pēc plašās ēkas. Ja mēs pārstājam darīt to, kas īsteno dziļo pievēršanos, mēs kļūstam garīgi vājāki. Atkrišana ir pretstats pievēršanai.

Visi misionāri, gan bijušie, gan esošie: elderi un māsas, jūs vienkārši nevarat atgriezties no savas misijas, iegrimt atpakaļ Babilonijā un izšķiest neskaitāmas stundas, spēlējot nenozīmīgas video spēles, sasniedzot mazsvarīgus līmeņus, nekļūstot garīgi vāji. Tāpat jūs nevarat padoties pornogrāfijai tiešsaistē un ignorēt tikumību un šķīstību, nesaskaroties ar nopietnām garīgām sekām. Ja jūs zaudējat Garu, jūs esat pazuduši. Nezaudējiet uzmanību un nevilieties.

Patiesie mācekļi turpina mosties Dievā katru dienu — nozīmīgā personīgā lūgšanā, patiesā Svēto Rakstu studēšanā, personiskajā paklausībā un pašaizliedzīgā kalpošanā. Palieciet pie koka un palieciet nomodā.

Pirms vairākiem gadiem māsa Pīrsona un es tikām aicināti prezidēt Vašingtonas Takomas misijā. Šis aicinājums nāca pilnīgi negaidīti. Ar zināmu satraukumu es satikos ar kompānijas, kurā es strādāju, valdes priekšsēdētāju un izpilddirektoru un informēju viņus par manu misijas aicinājumu. Viņi bija acīmredzot vīlušies par manu lēmumu pamest kompāniju. Viņi pieprasīja paskaidrojumus: „Kad tu pieņēmi šo lēmumu, un kāpēc tu iepriekš neapspriedies ar mums?”

Apskaidrības mirklī manā prātā ienāca skaidra atbilde. Es teicu: „Es pieņēmu šo lēmumu, būdams 19 gadus vecs zēns, kad es noslēdzu templī svētas derības ar Dievu sekot Glābējam. Visa mana dzīve ir veidota saskaņā ar šīm derībām, un es esmu pilnībā apņēmies ievērot šīs derības arī tagad.”

Ja mēs noslēdzam derības ar Dievu, tad nav vairs atpakaļceļa. Piekāpties, padoties un apstāties — tas nav risinājums. Dieva valstībā paaugstināšanai ir nolikts izcilības standarts. Tā prasa drošsirdīgu māceklību! Tur nav vietas viduvējiem vai pašapmierinātiem mācekļiem. Viduvējība ir izcilības ienaidnieks, un viduvēja uzticība atturēs jūs no pastāvēšanas līdz galam.

Ja jūs cīnāties ar kādām grūtībām, esat apmulsis vai garīgi pazudis, es jūs mudinu darīt šo vienu lietu, kura palīdzēs jums atgriezties uz pareizā ceļa. Sāciet atkal lūgšanas pilni studēt Mormona Grāmatu un dzīvot saskaņā ar tās mācībām katru dienu, katru dienu, katru dienu! Es liecinu par Mormona Grāmatas ietekmīgo spēku, kas izmainīs jūsu dzīvi un stiprinās jūsu apņemšanos sekot Kristum. Svētais Gars izmainīs jūsu sirdis un palīdzēs jums redzēt „lietas, kādas tās patiesībā ir”.12 Viņš parādīs, kas jums jādara tālāk. Šis ir Nefija solījums jums:

„Un es sacīju uz tiem, … kas paklausīs Dieva vārdam un stingri turēsies pie tā, tie nekad neies bojā; ne arī kārdinājumi un pretinieka ugunīgās bultas varēs tos uzveikt, padarot tos aklus un novedot iznīcībā.

Tāpēc es … skubināju viņus, … lai viņi varētu paklausīt Dieva vārdam un atcerēties vienmēr visās lietās turēt Viņa baušļus.”13

Brāļi un māsas, pastāvēt līdz galam ir liels māceklības pārbaudījums. Mūsu ikdienas gaitas māceklībā noteiks mūsu mūžīgo likteni. Mostieties Dievā, turieties pie patiesības, turiet svētās tempļa derības un palieciet pie koka!

Es sniedzu liecību par augšāmcēlušos, dzīvo Kristu. Es zinu, ka Viņš dzīvo. Mana lielākā vēlēšanās ir, lai es būtu patiess un uzticīgs līdz pašām beigām, sekojot Viņa grandiozajam piemēram. Tā Kunga, Jēzus Kristus, svētajā Vārdā, āmen.