Maradj a fánál!
  Footnotes

  Maradj a fánál!

  Lehinek az élet fájáról szóló látomása erőteljes példaként szemlélteti a mindvégig kitartást.

  Röviddel Heber J. Grant elnök halála előtt a Fivérek egyike ellátogatott hozzájuk. Távozása előtt Grant elnök így imádkozott: „Ó Istenem, áldj meg, hogy ne veszítsem el a bizonyságomat, és mindvégig hithű maradjak!”1 Az egyház elnökeként végzett közel 27 évnyi szolgálata után is ez volt buzgó imája. Az ő példája éles emlékeztetőül szolgál arra, hogy életkortól függetlenül senki sem védtelen Sátán befolyásával szemben. Sátán két legerőteljesebb eszköze az elterelés és a megtévesztés.

  A mindvégig kitartás az igaz tanítványság fémjele, és elengedhetetlen az örök élethez. Amikor azonban kihívások és próbatételek érnek, gyakran kapjuk másoktól azt a tanácsot, hogy: „Fel a fejjel! Majd csak lesz valahogy.” Hadd legyek világos: a „majd csak lesz valahogy” nem evangéliumi tantétel. A mindvégig kitartás azt jelenti, hogy folyamatosan Krisztushoz jövünk és tökéletessé válunk Benne.

  Ha a mindvégig kitartás az örök élet elengedhetetlen része, akkor miért jelent küszködést, hogy hithűek legyünk? Küszködünk, amikor különböző fontosságú dolgok között kell döntenünk. Az alkalomszerű engedelmesség és a langymeleg elkötelezettség meggyengíti a hitet. A mindvégig kitartáshoz a Szabadító és a szövetségeink iránti teljes elkötelezettségre van szükség.

  Lehinek az élet fájáról szóló látomása erőteljes példaként szemlélteti a mindvégig kitartást. Kérlek benneteket, imádságos lélekkel tanulmányozzátok Lehi álmát és elmélkedjetek róla, majd pedig vonatkoztassátok magatokra. Miközben ezt teszitek, vegyetek fontolóra hat olyan fontos alapelvet, amely segít nekünk mindvégig kitartani.

  1. Soha ne feledkezz meg az imáról!

  Kezdetben Lehivel együtt mi is egy „sötét és kietlen pusztaságban”2 vagyunk. Időnként mindannyian megtapasztaljuk a sötétséget és a magányt. „Ha sivár és zord az élet, mondj imát, ne félj!”3 Kövessétek Heber J. Grant elnök példáját. Imádkozzatok erőért a mindvégig kitartáshoz. Kérdezzétek meg Mennyei Atyánktól: „Még mit szeretnél, mit tegyek?”

  2. Jöjj Krisztushoz, és legyél benne tökéletessé!

  Lehi álmának középpontjában az élet fája áll. Minden az élet fája felé mutat. A fa Krisztust jelképezi, aki Isten szeretetének egyértelmű megnyilatkozása. A gyümölcs az Ő végtelen engesztelését jelképezi, valamint nagyszerű bizonyítéka Isten szeretetének. A szeretteinkkel töltött örök élet minden más dolognál édesebb és kívánatosabb. Ahhoz, hogy szert tehessünk erre az ajándékra, Krisztushoz kell jönnünk és tökéletessé kell válnunk benne.4 Ő „az út, az igazság és az élet”5. Életünket megtölthetjük világi sikerekkel és jótettekkel, végül azonban, ha nem kötünk szent szövetségeket arra, hogy Krisztust követjük, és e szövetségeket nem tartjuk meg hűen, akkor teljesen és végérvényesen elvétjük a célt.

  3. Hittel törekedj előre!

  Van egy ösvény, mely az élet fájához, Krisztushoz vezet. Szoros, keskeny, szigorú és pontos ösvény ez. Isten parancsolatai szigorúak, de nem korlátozóak. Megvédenek bennünket a lelki és fizikai veszélyektől, és megóvnak bennünket attól, hogy elvesszünk.

  Az engedelmesség építi a Krisztusba vetett hitet. A hit a cselekvés és a hatalom tantétele. A Szabadító példájának következetes követése által lelki erőre és cselekvőképességre teszünk szert. Az engesztelés megerősítő és képessé tevő hatalma nélkül lehetetlen az ösvényen maradni és kitartani.

  „Krisztusba vetett állhatatossággal [törekedjetek] előre.”6

  4. A Mormon könyve kulcsfontosságú a lelki túléléshez

  Életünk utazása kihívásokkal teli. Könnyen elterelődik a figyelmünk, elkóborlunk az ösvényről, és eltévedünk. A gyötrelmek örökkévaló fejlődésünk elkerülhetetlen és elengedhetetlen részét képezik. Amikor nehézségek érnek, ne hagyjátok, hogy valami, amit még nem teljesen értetek, teljesen megsemmisítse mindazt, amit viszont tudtok. Legyetek türelmesek, ragaszkodjatok az igazsághoz; a megértés is meg fog érkezni. A próbatételek olyanok, mint a hatalmas sötét köd, mely vakká tesz és megkeményíti a szívünket. Ha nem kapaszkodunk folyamatosan és szilárdan Isten szavába,7 és nem élünk aszerint, akkor annak lelki látásmód helyett lelki vakság lesz az eredménye. Kutassátok a Mormon könyvét és az élő próféták szavait mindig, mindennap, minden egyes nap. Ez lelki túlélésünk, valamint a megtévesztés elkerülésének kulcsa. E nélkül lelkileg elveszünk.

  5. Ne terelődjön el a figyelmed és ne hagyd magad megtéveszteni!

  Megszívlelni valamit annyit tesz, mint gondosan odafigyelni rá. Az nem fog segíteni megtalálni Krisztust, ha azokra figyelmeztek, akik nem hisznek benne. A #nagyéstágasépület hashtagre való kereséssel megszerzett tudás nem fog az igazsághoz vezetni. Nem ott fogják kiposztolni. Csakis a Szabadító rendelkezik az örök élet szavaival.8 Minden más puszta szó csupán. A nagy és tágas épület a világ hiú képzelgéseit és kevélységét9 jelképezi – vagyis a figyelemelterelést és a megtévesztést. Olyan jól öltözött emberekkel van tele, akiknek látszólag mindenük megvan, a Szabadítót és az Őt követőket azonban kigúnyolják. Ezek az emberek „mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak”10. Lehet, hogy politikailag korrektek, lelki értelemben azonban elvesztek.

  6. Maradj a fánál!

  Lehi üzenete az, hogy maradjunk a fánál. Azért maradunk ott, mert megtértünk az Úrhoz. Alma ezt tanította: „Íme, megváltoztatta a szívüket; igen, mély álomból ébresztette fel őket, és akkor ráeszméltek Istenre.”11 Amikor átengedjük szívünket Istennek, a Szentlélek megváltoztatja a természetünket; teljes mértékben megtérünk az Úrhoz, és már nem keressük a nagy és tágas épületet. Ha felhagyunk azokkal a dolgokkal, melyek elmélyítenék a lelki megtérésünket, lelki hanyatlásnak fogunk indulni. A hitehagyás a megtérés ellentéte.

  Minden volt és jelenlegi misszionáriusnak a következőt üzenem: elderek és nővérek, nem tehetitek meg azt, hogy a missziótokról hazatérve újra fejest ugrotok Babilonba, ahol órák hosszat értelmetlen és haszontalan videojátékokkal játszotok, és ne zuhannátok mély lelki álomba. Nem merülhettek el az online pornográfiában, és nem hagyhatjátok figyelmen kívül az erényt és az erkölcsi tisztaságot sem anélkül, hogy annak szörnyű következményeit viselnetek kéne. Ha elveszítitek a Lelket, ti magatok is elvesztetek. Ne terelődjön el a figyelmetek és ne hagyjátok magatokat megtéveszteni!

  Az igaz tanítványok jelentőségteljes személyes ima, buzgó szentírás-tanulmányozás, személyes engedelmesség és önzetlen szolgálat által folyamatosan és mindennap ráeszmélnek Istenre. Maradjatok a fánál és maradjatok ébren!

  Évekkel ezelőtt Pearson nőtestvért és engem elhívtak, hogy a Washingtoni Tacoma Misszió felett elnököljünk. Az elhívás teljesen váratlanul ért bennünket. Némileg tartva a reakciójuktól, találkozót beszéltem meg a főnökeimmel, és tájékoztattam őket a missziós elhívásomról. Láthatóan feldúlta őket a döntésem, hogy otthagyom a céget. „Mégis mikor hozta meg ezt a döntést, és miért nem említette korábban?” – vontak kérdőre.

  Ekkor egy teljesen világos és mélyreható válasz jutott eszembe. Ezt mondtam: „Ezt a döntést még 19 éves fiúként hoztam meg, amikor szent szövetségeket kötöttem a templomban Istennel, hogy követni fogom a Szabadítót. Az egész életemet e szövetségekre építettem, és minden szándékom most meg is tartani azokat.”

  Mihelyt szövetségre léptünk Istennel, már nem hátrálhatunk ki. Nem tehetjük meg, hogy engedünk, feladjuk vagy lemondunk. Isten királyságában a kiválóság normája vonatkozik a felmagasztosulásra. Ehhez bátor tanítványságra van szükség. Ott nincs helye átlagos és öntelt tanítványoknak. Az átlagosság a kiválóság ellensége, az átlagos elkötelezettség pedig meg fog benneteket akadályozni abban, hogy mindvégig kitartsatok.

  Ha éppen valamivel küszködtök, össze vagytok zavarodva, vagy lelkileg elvesztetek, sürgetve buzdítalak benneteket, hogy tegyetek meg valamit, amiről tudom, hogy visszavisz benneteket a helyes útra. Újra kezdjétek el imádságos lélekkel tanulmányozni a Mormon könyvét, és éljetek annak tanításai szerint mindig, mindennap, minden egyes nap! Bizonyságomat teszem a Mormon könyvében található azon mélyreható erőről, mely meg fogja változtatni az életeteket, és meg fogja erősíteni azon elhatározásotokat, hogy Krisztust kövessétek. A Szentlélek meg fogja változtatni a szíveteket, és segíteni fog nektek meglátni a dolgokat úgy, „ahogy azok valójában vannak”12. Ő majd megmutatja nektek a következő lépést. Nefi ezt ígérte számotokra:

  „És azt mondtam nekik, hogy… akik Isten szavára hallgatnak és ahhoz ragaszkodnak, azok soha el nem vesznek; és az ellenség kísértései és tüzes nyilai sem tudják őket a vakságig legyőzni, hogy pusztulásba vezessék őket.

  Tehát… arra buzdítottam őket…, hogy szívleljék meg Isten szavát és mindig mindenben emlékezzenek parancsolatainak megtartására.”13

  Testvérek, a mindvégig kitartás a tanítványság legnagyobb próbatétele. Mindennapi tanítványságunk fogja meghatározni örökkévaló rendeltetésünket. Eszméljetek rá Istenre, ragaszkodjatok az igazsághoz, tartsátok meg szent templomi szövetségeiteket, és maradjatok a fánál!

  Tanúságomat teszem a feltámadt, élő Krisztusról. Tudom, hogy Ő él. Az minden vágyam, hogy a legvégsőkig igaz és hű maradhassak az Ő nagyszerű példájához. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében, ámen.